BBekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 47

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder

Bekendtgørelse nr. 1265 af 09. september 2022

Personbogføring
§ 47

Personbogføringen omfatter ydelser og tilskud til en person eller familie efter de love, bekendtgørelsen omfatter, og skal indeholde oplysninger om følgende:

  • 1) Personens CPR-nummer.

  • 2) Ydelses- og tilskudsart (kontonummer eller anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud).

  • 3) Beløb.

  • 4) Dato for udbetaling af ydelser og tilskud.

Stk. 2 Personbogføringen skal foretages på en sådan måde, at der umiddelbart kan foretages en opgørelse over ydelser og tilskud, herunder løntilskud, til hver person eller familie, jf. § 38, og om hjælpen er ydet med tilbagebetalingspligt. Ved boligstøttesager ydet som lån skal det til enhver tid værende lånebeløb med tilskrevne renter opgøres.

Stk. 3 Ved årets udgang skal det fremgå af personbogføringen, om der er tale om ydelser med skattepligt.

Stk. 4 Af kommunens finansielle status skal fremgå de samlede udestående fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. De udestående fordringer skal være specificeret på samme måde som tilbagebetalingerne efter kontoplanen i cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner.

Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke ydelser efter § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, samt § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., når tillægget ydes til dækning af medicinudgifter og fodbehandling. Personbogføringen skal således ikke indeholde beløbsangivelser vedrørende disse ydelser, men de øvrige oplysninger, jf. stk. 1, skal registreres.

Stk. 6 Personbogføring af ydelser og tilskud skal ske løbende i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan, udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet i cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner. Refusions- og tilskudsgrundlaget udgøres af hver af de anvendte konti i den autoriserede kontoplan. Registreringerne skal ske i overensstemmelse med rækkefølgen i den autoriserede kontoplan og dennes ordlyd, herunder med henvisning til de anvendte lovbestemmelser. Dette gælder også de særlige konti for hjælp med tilbagebetalingspligt, jf. stk. 4.