14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 73

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73 Revisionen af regnskabet for statslige tilskud og refusion skal som udgangspunkt omfatte et antal sager inden for hvert enkelt tilskuds- og refusionsområde samt for hver enkelt konto, jf. § 2 og § 48, stk. 2.

•••

Stk. 2 Revisor skal efterprøve om kommunens opgørelse af tilskud og refusion er korrekt, herunder at:

  • 1) betingelserne for, at kommunen kan opnå tilskud og refusion, er opfyldt og dokumenteret i sagen, jf. kap. 5 og 8,

  • 2) der fra kommunens side er foretaget løbende opfølgning på den enkelte udlændings deltagelse i det tilbudte integrationsprogram efter integrationsloven,

  • 3) antallet af introduktionsmåneder inden for de enkelte tilskudskategorier er opgjort korrekt,

  • 4) der foreligger underskrevne og daterede aftaler for så vidt angår tilbud efter integrationslovens § 23,

  • 5) de tilbudte forløb efter integrationslovens §§ 23 og 24 a er i overensstemmelse med integrationslovens bestemmelser og bekendtgørelser på området,

  • 6) der foreligger integrationskontrakter, jf. § 46,

  • 7) indrapporteringer fra udbydere af danskuddannelse og tilbud efter integrationslovens §§ 23 og 24 a, herunder underskrevne og daterede uddannelsesbeviser for de pågældende udlændinge, foreligger på sagen, og

  • 8) rådighedsbeløbet, for hvilket der kan hjemtages refusion for udgifter til integrationsprogrammet er opgjort korrekt.

•••

Stk. 3 En forudsætning for, at revisionen kan undlade at foretage gennemgang hvert år på områder eller konti, er, at revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen på området er betryggende, samt at revisor har udarbejdet en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. Revisionen redegør for og begrunder fravalget.

•••
profile photo
Profilside