14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 71

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§71 Beretning om revision af kommunernes og regionernes regnskaber
Revisionen afgiver hvert år, senest samtidig med afgivelse af beretning om revisionen af kommunens eller regionens øvrige regnskaber, beretning om revisionen af kommunens eller regionens regnskaber af ydelser og tilskud omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1.

•••

Stk. 2 I beretningen redegøres for den udførte revision samt for alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Redegørelsen for resultaterne af personsagsgennemgangen efter § 67 skal som minimum specificeres på den autoriserede kontoplans funktionsniveau (3. niveau). Desuden redegøres der for forhold af principiel eller økonomisk betydning, som revisor finder anledning til at fremdrage, herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl. I beretningen redegøres i et særskilt afsnit for revisionen af udgifter, der er eller kunne være anmeldt til statsrefusion efter de særlige regler om finansiering af udgifter til udlændinge.

•••

Stk. 3 I beretningen redegøres for, i hvilket omfang kommunen eller regionen har sikret kontrol af de oplysninger om økonomiske forhold, som modtagere af ydelser har givet. I sager efter lov om individuel boligstøtte redegøres også for kommunens kontrol af de øvrige relevante oplysninger, som modtagere har givet.

•••

Stk. 4 Hvis beretningen vedrører revision af en kommunes regnskaber, redegøres i beretningen for, i hvilket omfang kommunen har etableret procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder omfattet af denne bekendtgørelse, samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. § 11 i lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.

•••

Stk. 5 Der redegøres i beretningen for alle væsentlige fejl og mangler i de udtagne sager, og om fejl er blevet berigtiget. Revisionen redegør for fejlens refusionsmæssige betydning og størrelsen heraf. Endvidere redegøres for konstaterede systematiske fejl og mangler, og om der er foretaget berigtigelser for hele populationen på et område, hvor der er konstateret fejl af mere systematisk karakter.

•••

Stk. 6 Revisionen redegør i beretningen for og begrunder fravalg af personsagsområder, jf. § 67, stk. 3.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 80, stk. 1 § 77, stk. 2 § 72, stk. 1

profile photo
Profilside