14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 60

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60 Endelig restafregning sker en gang årligt og foretages af ressortministeriet, når kommunens regnskab er revideret og forsynet med påtegning af kommunens revision.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal afgive den endelige refusions- og tilskudsopgørelse, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, til ressortministeriet, så snart revisor har forsynet opgørelsen med påtegning og senest den 15. maj. I den endelige opgørelse af det modtagne refusions- og tilskudsbeløb medregnes indbetalinger eller udbetalinger fra ressortministeriet ifølge den foreløbige opgørelse pr. 15. februar efter § 59, stk. 1, og 1. marts efter § 59, stk. 2.

•••

Stk. 3 Udviser den endelige refusionsopgørelse et forskelsbeløb mellem den refusion eller det tilskud, som kommunen er berettiget til ifølge den endelige refusionsopgørelse, og den refusion eller det tilskud, der er blevet udbetalt, regulerer ressortministeriet snarest efter tidsfristens udløb, jf. stk. 2, den udbetalte statsrefusion.

•••

Stk. 4 Den endelige restafregning af udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger foretages efter § 61, stk. 4.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 63, stk. 1

profile photo
Profilside