14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 57

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§57 Refusionen og tilskud til kommunen eller regionen anvises efter reglerne i stk. 2-6.

•••

Stk. 2 Refusion udbetales, så den er til disposition for kommunen den næstsidste bankdag i måneden forud for den måned, refusionen vedrører, for så vidt angår kommunens udgifter til:

 • 1) ydelser eller tilskud efter lov om social pension,

 • 2) ydelser eller tilskud efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

 • 3) ydelser eller tilskud efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 4) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 2-7, 9-10 og 12-13, samt for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, personer ansat i seniorjob, samt for beskæftigede, som er omfattet af loven, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse,

 • 5) ydelser eller tilskud efter lov om ophævelse af lov om servicejob,

 • 6) ydelser eller tilskud efter lov om seniorjob,

 • 7) ydelser eller tilskud efter lov om social service, og

 • 8) mentorstøtte og drift ved aktivering, der refunderes efter §§ 118 og 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 3 Refusion vedrørende kommunens og regionens udgifter til lån til betaling af beboerindskud, jf. lov om individuel boligstøtte, samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger udbetales, så den er til disposition for kommunen eller regionen den næstsidste bankdag i september og marts.

•••

Stk. 4 Refusion vedrørende kommunens udgifter til lejetab og garantier for flygtninges fraflytningsudgifter, jf. lov om individuel boligstøtte og lov om almene boliger m.v., udbetales, så den er til disposition for kommunen den næstsidste bankdag i den sidste måned af det kvartal, refusionen vedrører.

•••

Stk. 5 Refusion vedrørende kommunens udgifter til ydelser og tilbud m.v. efter integrationsloven, repatrieringsloven og lov om integrationsgrunduddannelse udbetales, så den er til disposition for kommunen den første bankdag i måneden i hver af de tre tilskudsmåneder.

•••

Stk. 6 Refusion udbetales med 1/3, så den er til disposition for kommunen den sidste bankdag inden den 16. i hver af kvartalets måneder, for så vidt angår kommunens udgifter til:

 • 1) dagpenge ved sygdom,

 • 2) ydelser eller tilskud efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,

 • 3) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 1, samt for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, samt for beskæftigede, som er omfattet af loven, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, jf. dog stk. 2, nr. 8,

 • 4) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer med uddannelsesaftaler eller elevkontrakter, hvortil virksomheder, regioner og kommuner får løntilskud efter lovens §§ 98 c-98 g,

 • 5) ydelser eller tilskud for personer i jobrotation, hvortil private og offentlige arbejdsgivere får jobrotationsydelse efter lovens §§ 98 a-98 b, dog ikke jobrotationsydelse efter § 98 a, stk. 4,

 • 6) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 11 eller nr. 14,

 • 7) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

 • 8) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 63, stk. 1

profile photo
Profilside