14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Personbogføring
Personbogføringen omfatter ydelser og tilskud til en person eller familie efter de love, bekendtgørelsen omfatter, og skal indeholde oplysninger om følgende:

  • 1) Personens CPR-nummer.

  • 2) Ydelses- og tilskudsart (kontonummer eller anden angivelse af den tilkendte ydelse eller tilskud).

  • 3) Beløb.

  • 4) Dato for udbetaling af ydelser og tilskud.

•••

Stk. 2 Personbogføringen skal foretages på en sådan måde, at der umiddelbart kan foretages en opgørelse over ydelser og tilskud, herunder løntilskud, til hver person eller familie, jf. § 39, og om hjælpen er ydet med tilbagebetalingspligt. Ved boligstøttesager ydet som lån skal det til enhver tid værende lånebeløb med tilskrevne renter opgøres.

•••

Stk. 3 Ved årets udgang skal det fremgå af personbogføringen, om der er tale om ydelser med skattepligt.

•••

Stk. 4 Af kommunens finansielle status skal fremgå de samlede udestående fordringer vedrørende hjælp ydet med tilbagebetalingspligt efter lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven. De udestående fordringer skal være specificeret på samme måde som tilbagebetalingerne efter kontoplanen i "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

•••

Stk. 5 Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke ydelser efter § 14, stk. 1, og § 14 a i lov om social pension, samt § 17, stk. 2, og § 18 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., når tillægget ydes til dækning af medicinudgifter og fodbehandling. Personbogføringen skal således ikke indeholde beløbsangivelser vedrørende disse ydelser, men de øvrige oplysninger, jf. stk. 1, skal registreres.

•••

Stk. 6 Personbogføring af ydelser og tilskud skal ske løbende i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan, udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og regnskabssystem for kommuner" og i "Budget- og regnskabssystem for regioner". Refusions- og tilskudsgrundlaget udgøres af hver af de anvendte konti i den autoriserede kontoplan. Registreringerne skal ske i overensstemmelse med rækkefølgen i den autoriserede kontoplan og dennes ordlyd, herunder med henvisning til de anvendte lovbestemmelser. Dette gælder også de særlige konti for hjælp med tilbagebetalingspligt, jf. stk. 4.

•••
profile photo
Profilside