14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2, kommer til udbetaling med 76.500 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen inden for de første 3 år af introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, og med 51.000 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen inden for det 4. eller 5. år af introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for resultattilskud efter stk. 1, at udlændingen fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

•••

Stk. 3 Ved studiekompetencegivende uddannelser efter stk. 1 forstås uddannelser, som giver adgang til det videre uddannelsessystem, herunder HF, HTX, HHX eller almen gymnasial uddannelse.

•••

Stk. 4 Ved erhvervskompetencegivende uddannelser efter stk. 1 forstås uddannelser, som kommunalbestyrelsen vurderer i almindelighed giver et godt grundlag for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

•••

Stk. 5 Uddannelse efter stk. 1 anses for påbegyndt på udlændingens første aktive studiedag.

•••

Stk. 6 Et sammenhængende uddannelsesforløb på mindst 6 måneder kan blandt andet dokumenteres ved en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen eller ved en tilskudsopgørelse, herunder en SU-oversigt eller lønsedler fra elevløn.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 16, stk. 2 § 16, stk. 1

profile photo
Profilside