14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder Kapitel 9

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder

Kapitel 9

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion og tilskud

§53 Anmodning om statsrefusion og tilskud
Anmodning om statsrefusion og tilskud fremsættes kvartalsvis over for det ministerium, som lovene henhører under, jf. § 1, jf. dog §§ 62 og 63.

Stk. 2 Anmodningen skal indeholde en opgørelse af de forventede refusionsberettigende udgifter og den forventede tilskudsberettigende aktivitet i året til og med tilskudskvartalet. Opgørelsen af de refusionsberettigende udgifter og de tilskudsberettigende aktiviteter skal reguleres efter de faktiske udgifter, herunder udgifter til berigtigelser af beløb gennem den løbende restafregning. Opgørelserne foretages på skemaer udarbejdet af ressortministeriet.

Stk. 3 Anmodning om statsrefusion af udgifter til lejetab og garantier for flygtninges fraflytningsudgifter efter lov om individuel boligstøtte, og § 62 i lov om almene boliger m.v. fremsættes kvartalsvis bagud på baggrund af kvartalsopgørelser af dokumenterede udgifter.

§54 Anvisning af statsrefusion og tilskud
Ressortministeriet anviser efter en vurdering af de anmeldte kvartalsbeløb refusion og tilskud med 1/3 pr. måned af kvartalsbeløbet. Når de enkelte kommuners refusions- og tilskudsbeløb for et kvartal er fastlagt af ressortministeriet, kan der ikke foretages ændring af kvartalsbeløbet.

Stk. 2 Refusion af udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger, anviser ressortministeriet bagud på baggrund af halvårlige opgørelser, jf. § 61, efter reglerne i § 75 i lov om individuel boligstøtte, § 74, stk. 5, i lov om almene boliger m.v., § 16, stk. 6, i lov om boliger for ældre og personer med handicap og § 19, stk. 4, i lov om friplejeboliger.

Stk. 3 Refusion af udgifter til lejetab og garantier for flygtninges fraflytningsudgifter efter lov om individuel boligstøtte og lov om almene boliger m.v. anviser ressortministeriet bagud på baggrund af kvartalsopgørelser efter reglerne i § 75 i lov om individuel boligstøtte og § 62 i lov om almene boliger m.v.

§55 Refusion og tilskud samt restafregning anvises til kommunens og regionens konto i Offentlig Betalingssystem (OBS), jf. lov om offentlige betalinger m.v.

§56 Refusionen efter § 177, nr. 5, i lov om social service til kommunen anvises, så den er til disposition den næstsidste bankdag i måneden før hver af de tre tilskudsmåneder.

Stk. 2 Refusionen efter § 176 i lov om social service udbetales, så den er til disposition for kommunen den sidste bankdag før den 16. i hver af kvartalets måneder.

§57 Refusionen og tilskud til kommunen eller regionen anvises efter reglerne i stk. 2-6.

Stk. 2 Refusion udbetales, så den er til disposition for kommunen den næstsidste bankdag i måneden forud for den måned, refusionen vedrører, for så vidt angår kommunens udgifter til:

 • 1) ydelser eller tilskud efter lov om social pension,

 • 2) ydelser eller tilskud efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,

 • 3) ydelser eller tilskud efter lov om aktiv socialpolitik,

 • 4) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 2-7, 9-10 og 12-13, samt for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 8, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, personer ansat i seniorjob, samt for beskæftigede, som er omfattet af loven, og som ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse,

 • 5) ydelser eller tilskud efter lov om ophævelse af lov om servicejob,

 • 6) ydelser eller tilskud efter lov om seniorjob,

 • 7) ydelser eller tilskud efter lov om social service, og

 • 8) mentorstøtte og drift ved aktivering, der refunderes efter §§ 118 og 118 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Refusion vedrørende kommunens og regionens udgifter til lån til betaling af beboerindskud, jf. lov om individuel boligstøtte, samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger udbetales, så den er til disposition for kommunen eller regionen den næstsidste bankdag i september og marts.

Stk. 4 Refusion vedrørende kommunens udgifter til lejetab og garantier for flygtninges fraflytningsudgifter, jf. lov om individuel boligstøtte og lov om almene boliger m.v., udbetales, så den er til disposition for kommunen den næstsidste bankdag i den sidste måned af det kvartal, refusionen vedrører.

Stk. 5 Refusion vedrørende kommunens udgifter til ydelser og tilbud m.v. efter integrationsloven, repatrieringsloven og lov om integrationsgrunduddannelse udbetales, så den er til disposition for kommunen den første bankdag i måneden i hver af de tre tilskudsmåneder.

Stk. 6 Refusion udbetales med 1/3, så den er til disposition for kommunen den sidste bankdag inden den 16. i hver af kvartalets måneder, for så vidt angår kommunens udgifter til:

 • 1) dagpenge ved sygdom,

 • 2) ydelser eller tilskud efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.,

 • 3) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 1, samt for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 8, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, samt for beskæftigede, som er omfattet af loven, og som er medlem af en arbejdsløshedskasse, jf. dog stk. 2, nr. 8,

 • 4) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer med uddannelsesaftaler eller elevkontrakter, hvortil virksomheder, regioner og kommuner får løntilskud efter lovens §§ 98 c-98 g,

 • 5) ydelser eller tilskud for personer i jobrotation, hvortil private og offentlige arbejdsgivere får jobrotationsydelse efter lovens §§ 98 a-98 b, dog ikke jobrotationsydelse efter § 98 a, stk. 4,

 • 6) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, som er omfattet af lovens § 2, nr. 11 eller nr. 14,

 • 7) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og

 • 8) ydelser eller tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse.

§58 Udbetaling eller afregning af den løbende restafregning sker med det samlede beløb for kvartalet, så det er til rådighed for eller afregnet med kommunen den næstsidste bankdag i den sidste måned af det kvartal, refusionen vedrører, jf. dog § 61, stk. 3. For statsrefusion anvist efter § 57, stk. 5, sker udbetaling eller afregning af den løbende restafregning dog med det samlede beløb for kvartalet, så det er til rådighed for eller afregnet med kommunen den første bankdag efter det kvartal, refusionen vedrører. Kommunen og ressortministeriet tilbagefører den regnskabsmæssige periodisering af betalingen for den løbende restafregning for 4. kvartal til det relevante regnskabsår.

§59 Foreløbig restafregning finder sted en gang årligt, og foretages af ressortministeriet. Den foreløbige restafregning sker i tilknytning til udløbet af den regnskabsmæssige supplementsperiode. I forbindelse hermed skal kommunalbestyrelsen afgive en foreløbig refusions- og tilskudsopgørelse for det foregående regnskabsår, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, i underskrevet stand senest den 15. februar, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For statsrefusion efter § 176 i lov om social service skal kommunalbestyrelsen afgive en foreløbig refusions- og tilskudsopgørelse for det foregående regnskabsår, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, i underskrevet stand senest den 1. marts.

Stk. 3 Udviser den foreløbige refusionsopgørelse et forskelsbeløb mellem den refusion eller det tilskud, som kommunen er berettiget til ifølge den foreløbige refusionsopgørelse, og den refusion eller det tilskud, der er blevet udbetalt, regulerer ressortministeriet snarest efter tidsfristens udløb, jf. stk. 1 og 2, den udbetalte statsrefusion.

Stk. 4 Der foretages ikke foreløbig restafregning for udgifter omfattet af § 61.

§60 Endelig restafregning sker en gang årligt og foretages af ressortministeriet, når kommunens regnskab er revideret og forsynet med påtegning af kommunens revision.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal afgive den endelige refusions- og tilskudsopgørelse, herunder opgørelse af berigtigelser vedrørende tidligere år, til ressortministeriet, så snart revisor har forsynet opgørelsen med påtegning og senest den 15. maj. I den endelige opgørelse af det modtagne refusions- og tilskudsbeløb medregnes indbetalinger eller udbetalinger fra ressortministeriet ifølge den foreløbige opgørelse pr. 15. februar efter § 59, stk. 1, og 1. marts efter § 59, stk. 2.

Stk. 3 Udviser den endelige refusionsopgørelse et forskelsbeløb mellem den refusion eller det tilskud, som kommunen er berettiget til ifølge den endelige refusionsopgørelse, og den refusion eller det tilskud, der er blevet udbetalt, regulerer ressortministeriet snarest efter tidsfristens udløb, jf. stk. 2, den udbetalte statsrefusion.

Stk. 4 Den endelige restafregning af udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte samt udgifter til betaling af beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger foretages efter § 61, stk. 4.

§61 Kommunen aflægger halvårligt regnskab for beboerindskudslån m.v. efter lov om individuel boligstøtte samt for modtagne renter, afdrag, og eventuelle indekstillæg. Kommunen eller regionen aflægger halvårligt regnskab for udgifter til beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger samt for beløb modtaget af udlejeren. Regnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Stk. 2 På baggrund af de halvårlige regnskaber for udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte og udgifter til beboerindskud, jf. stk. 1, foretages en opgørelse af de refusionsberettigede udgifter på særskilte skemaer, som rekvireres i Beskæftigelsesministeriet.

Stk. 3 Skemaet for første halvår indsendes til Beskæftigelsesministeriet senest 1. september. Skemaet for andet halvår indsendes til Beskæftigelsesministeriet senest 1. marts i det efterfølgende år. Udbetaling af refusion sker med det samlede beløb for halvåret.

Stk. 4 Når kommunens eller regionens årsregnskab er revideret, fremsender kommunalbestyrelsen eller regionsrådet senest 15. maj kopi af refusionsskema for andet halvår med revisionspåtegning til Beskæftigelsesministeriet. Har revisionsgennemgangen givet anledning til ændringer i regnskabet, regulerer kommunen eller regionen alle forskelsbeløb i refusionsskemaet for første halvår af det efterfølgende år.

§62 Ressortministeriet fastsætter retningslinjer om fremgangsmåde og frister for anmodning om og anvisning af refusion og tilskud, samt løbende, foreløbig og endelig restafregning.

§63 Børne- og Socialministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan indgå aftale med Beskæftigelsesministeriet om, at Beskæftigelsesministeriet varetager opgaverne efter §§ 53-60 og § 62 på ministeriernes vegne.

§64 Berigtigelse af statsrefusion og tilskud
Udgifter, der ikke er afholdt efter reglerne, kan ikke refunderes, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 2 Hvis revisionen har påpeget, at et beløb med urette er anmeldt til statsrefusion eller tilskud, og godkender kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller ressortministeriet revisionens bemærkning herom, skal det beløb, der anmeldes til refusion eller tilskud ved førstkommende kvartalsanmodnings løbende restafregning, berigtiges med det beløb, der har været anmeldt eller indberettet med urette.

Stk. 3 Hvis kommunalbestyrelsen eller regionsrådet ikke berigtiger de konstaterede fejl og mangler, og dette har eller kan have medført økonomisk tab for staten, kan ressortministeriet foretage modregning.

Stk. 4 Berigtigelse af fejl og mangler, herunder misforståelser, skal ske uden hensyn til, om de ansvarlige har været i god tro, eller om fejlen eller manglen på anden måde har været undskyldelig, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5 Berigtigelse af allerede afholdte udgifter skal dog ikke ske, hvis der er tale om ganske uvæsentlige udgifter, eller hvis den administrative indsats for at rette fejlen i den konkrete sag vil være uforholdsmæssig stor sammenlignet med det resultat, som vil kunne opnås.

Stk. 6 Ressortministeriet kan se bort fra kravet om berigtigelse, når der foreligger ganske særlige grunde.

Stk. 7 Har revisionen fundet, at der ved forkert anvendelse af reglerne er sket fejl og mangler i et større antal ensartede sager, vil disse kunne rettes ved, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet foretager en skønsmæssig beregning af, hvor meget statens refusion eller tilskud ville være blevet ændret, hvis reglerne var blevet fulgt. Dette skøn kan efterprøves ved sædvanlig revisionsmæssig bedømmelse af refusionsopgørelsen.

Stk. 8 Selv om revisionen konstaterer fejl og mangler, har kommunen ikke pligt til at gennemgå de øvrige sager inden for vedkommende område med henblik på yderligere berigtigelser. Ressortministeriet kan dog beslutte, at kommunen foretager en gennemgang af de øvrige sager, hvis dette er nødvendigt på grund af fejlenes eller manglernes karakter og omfang.

profile photo
Profilside