14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder Kapitel 7

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder

Kapitel 7

Udgifter til udlændinge efter lov om social service, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og lov om almene boliger m.v.

§22 Udgifter i forbindelse med optagelse i et døgnophold (boformer eller foranstaltninger), jf. lov om social service, § 181, stk. 2, opgøres som den gennemsnitlige udgift pr. plads. Denne udgift kan anmeldes til statsrefusion. Der skal dermed ikke foretages en særskilt opgørelse af foranstaltningens udgifter til udlændinge.

Stk. 2 Udgifter i forbindelse med optagelse i dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, jf. dagtilbudslovens § 99, stk. 2, opgøres som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift, eksklusive ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse, pr. plads for aldersgruppen og tilbudstypen. Ejendomsudgifter i daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud opgøres som 9 pct. af institutionens driftsudgifter, og en forholdsmæssig andel heraf kan anmeldes til refusion.

§23 Når en udlænding optages i en boform eller foranstaltning, jf. § 22, hvor opholdskommunen har ret til mellemkommunal refusion fra en tidligere opholdskommune efter § 9 c i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hjemtages statsrefusion for udgifter efter lov om social service af den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. § 9 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§24 Når der ydes hjælp til en familie, hvor hjælpen til kun den ene ægtefælle er omfattet af udlændingebestemmelserne, jf. § 21, skal udgifterne konteres på en sådan måde, at det er muligt at udskille den andel, der gælder udlændingen. Hjælp til fællesbørn fordeles med halvdelen til hver af forældrene. Udgifter til hjælp, der alene vedrører den anden ægtefælle, kan ikke anmeldes til statsrefusion som udgifter til udlændinge.

§25 Når en asylansøger indgår ægteskab med en person, der er dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse i Danmark uden at være omfattet af § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik eller § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ægteparret herefter har behov for hjælp, er der ikke adgang til refusion efter § 181 i lov om social service, § 107 i lov om aktiv socialpolitik eller § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

profile photo
Profilside