14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1591 af 15. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder

Kapitel 5

Vilkår for refusion og tilskud efter integrationsloven, repatrieringsloven samt lov om integrationsgrunduddannelse

§7 Refusion efter integrationslovens § 45, stk. 2, af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde m.v.
Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde, udgifter til dækning af den enkelte udlændings udgifter i forbindelse med deltagelse i integrationsprogrammet og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. integrationslovens § 45, stk. 2.

§8 Refusion efter integrationslovens § 45, stk. 4 og 5, vedrørende udlændinge, der deltager i et integrationsprogram eller introduktionsforløb
I integrationsperioden refunderer staten inden for rådighedsbeløbet nævnt i integrationslovens § 45, stk. 4, 2. pkt., 50 pct. af en kommunes udgifter til integrationsprogrammer, herunder danskuddannelse, jf. integrationslovens § 21, og tilbud efter integrationslovens §§ 23-23 b og § 23 d. I integrationsperioden refunderer staten endvidere 50 pct. af udgifterne til aktive tilbud og vejlederfunktioner i introduktionsforløbet, jf. integrationslovens §§ 24 f og 24 g. Kommunens udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c refunderes efter bestemmelserne i § 5 i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. også § 1, stk. 2.

Stk. 2 Refusion efter stk. 1 omfatter de af kommunens driftsudgifter, der er direkte relateret til integrationsprogrammet henholdsvis introduktionsforløbet.

Stk. 3 Refusionen efter stk. 1 af udgifter til danskuddannelse i integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 21, ydes for de udgifter, som kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at betale til udbyderen af danskuddannelse.

Stk. 4 I tilfælde af, at en udlænding, der har fået tilbudt et integrationsprogram eller et introduktionsforløb, udebliver fra aktiviteter, der indgår i integrationsprogrammet henholdsvis introduktionsforløbet, og som kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til at betale for, kan kommunen hjemtage refusion i op til 3 måneder efter, at udeblivelsen er konstateret. Dog kan der maksimalt indregnes den aktivitet, som kommunen har forpligtet sig til at betale for.

Stk. 5 Det er en forudsætning for hjemtagelse af refusion efter stk. 1, at kommunen kan dokumentere, at der er foretaget en systematisk opfølgning på indberetninger om udeblivelse fra deltagelse i integrationsprogrammet.

Stk. 6 Ved nettoopgørelsen af udgifterne nævnt i stk. 1 modregnes ikke grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 3, tilskud til uledsagede mindreårige efter integrationslovens § 45, stk. 7, resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, og tilskud efter integrationslovens § 45 b.

§9 Grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 3, i introduktionsperioden
Grundtilskuddet efter integrationslovens § 45, stk. 3, ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter vedrørende udlændinge, der skal tilbydes eller bliver tilbudt et integrationsprogram, jf. integrationslovens § 16, stk. 1 og 7. Grundtilskuddet ydes også til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter til udlændinge, der i medfør af integrationslovens § 21, stk. 2, eller § 23, stk. 5, ikke tilbydes en eller flere dele af integrationsprogrammet.

Stk. 2 Grundtilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der efter udlændingens registrering i Det Centrale Personregister er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens § 4 og § 10.

Stk. 3 Grundtilskuddet ydes i de første tre år af den 5-årige introduktionsperiode. I 2017 og 2018 gælder et forhøjet grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. integrationslovens § 45, stk. 3, 2. pkt. Tilskuddet ydes for den første måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden. Herefter udbetales grundtilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af introduktionsperioden for udlændinge, som kommunen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales grundtilskuddet kun for den foregående måned.

Stk. 4 Hvis udlændingen flytter til en anden kommune, ydes grundtilskuddet til denne kommune efter reglen i stk. 3.

§10 Tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 7, til mindreårige uledsagede asylansøgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 eller § 9 c, stk. 3
Tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 7, ydes for hver mindreårig uledsaget asylansøger, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8 eller § 9 c, stk. 3, og som bor eller opholder sig i kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreårige uledsagede asylansøger fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet.

Stk. 2 Der ydes ikke grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 3, eller refusion efter integrationslovens § 45, stk. 4, samtidig med tilskud efter integrationslovens § 45, stk. 7.

Stk. 3 Tilskuddet ydes til den kommunalbestyrelse, der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens § 4.

Stk. 4 Tilskuddet ydes for den første måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for inden den 16. i måneden, ellers udbetales tilskuddet først fra den efterfølgende måned. Tilskuddet ydes for den sidste måned af integrationsindsatsen for mindreårige uledsagede flygtninge, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for efter den 15. i måneden, ellers udbetales tilskuddet kun for den foregående måned.

Stk. 5 Hvis den mindreårige uledsagede flygtning flytter til en anden kommune, ydes tilskuddet til denne kommune efter reglen i stk. 4.

§11 Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8
Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1, kommer til udbetaling med 76.500 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse inden for de første 3 år af introduktionsperioden, og med 51.000 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse inden for det 4. eller 5. år af introduktionsperioden.

Stk. 2 Beskæftigelsen efter stk. 1 skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder i gennemsnitligt mindst 20 timer om ugen. Beskæftigelsen skal være påbegyndt inden for de i stk. 1 nævnte perioder.

Stk. 3 I tilfælde, hvor antallet af timer i beskæftigelse efter stk. 1 ikke eller kun vanskeligt kan kontrolleres, finder reglerne om omregning til timer i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. tilsvarende anvendelse.

§12 Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2, kommer til udbetaling med 76.500 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen inden for de første 3 år af introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse, og med 51.000 kr. (2017-prisniveau), hvis udlændingen inden for det 4. eller 5. år af introduktionsperioden påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Stk. 2 Det er en betingelse for resultattilskud efter stk. 1, at udlændingen fortsætter uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

Stk. 3 Ved studiekompetencegivende uddannelser efter stk. 1 forstås uddannelser, som giver adgang til det videre uddannelsessystem, herunder HF, HTX, HHX eller almen gymnasial uddannelse.

Stk. 4 Ved erhvervskompetencegivende uddannelser efter stk. 1 forstås uddannelser, som kommunalbestyrelsen vurderer i almindelighed giver et godt grundlag for at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Stk. 5 Uddannelse efter stk. 1 anses for påbegyndt på udlændingens første aktive studiedag.

Stk. 6 Et sammenhængende uddannelsesforløb på mindst 6 måneder kan blandt andet dokumenteres ved en udtalelse fra uddannelsesinstitutionen eller ved en tilskudsopgørelse, herunder en SU-oversigt eller lønsedler fra elevløn.

§13 Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3, kommer til udbetaling, hvis udlændingen inden for introduktionsperioden indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. integrationslovens § 19.

§14 Resultattilskud efter integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 4, kommer til udbetaling, hvis en udlænding, der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.:

  • 1) indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb, jf. integrationslovens § 16, stk. 7, og

  • 2) senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det niveau, der i samarbejde med udbyderen af danskuddannelse er fastsat som mål i integrationskontrakten, jf. integrationslovens § 19.

§15 Resultattilskud efter integrationsloven udbetales kun for udlændinge, som har fået udarbejdet en integrationskontrakt, jf. integrationslovens § 19.

§16 Resultattilskuddene efter §§ 11-14 udbetales til den kommunalbestyrelse, der på det tidspunkt, hvor udlændingen ansættes første gang i den 6 måneders beskæftigelsesperiode, påbegynder uddannelsesforløbet eller består danskprøven, er ansvarlig for eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. integrationslovens § 16, stk. 7, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. integrationslovens § 4.

Stk. 2 Hvert af tilskuddene efter §§ 11-14 kan kun komme til udbetaling én gang.

§17 Midlertidig kommunal bonus for beskæftigelse efter integrationslovens § 45 b
Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommunalbestyrelse et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ustøttet beskæftigelse. Tilskuddet beregnes på grundlag af en opgørelse af antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal 2016 og en opgørelse af antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal 2015. Der udbetales et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal 2016 i forhold til 4. kvartal 2015. Dette gøres på tilsvarende måde i 4. kvartal 2017 i forhold til 4. kvartal 2016. Opgørelsen foretages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§18 Refusion efter repatrieringsloven
Staten refunderer en kommunes udgifter til repatriering efter repatrieringslovens §§ 7 og 8 og reintegrationsbistand efter repatrieringslovens § 10. Staten yder endvidere et resultattilskud på 25.000 kr. (2017-prisniveau) til kommunalbestyrelsen for hver udlænding med bopæl i kommunen, som efter 30. juni 2017 repatrierer med støtte i medfør af lovens § 13, stk. 2. En udlænding regnes som repatrieret fra den dato, den pågældende er registreret som udrejst af Danmark i Det Centrale Personregister (CPR). Resultattilskuddet ydes, uanset om udlændingen senere vender tilbage til Danmark i medfør af udlændingelovens § 17 a (fortrydelsesretten), og kommunalbestyrelsen som følge heraf træffer afgørelse om tilbagebetaling af hjælp til repatriering, jf. repatrieringslovens § 9.

§19 Refusion efter lov om integrationsgrunduddannelse
Staten refunderer en kommunes udlæg til godtgørelse ved skoleundervisning i forbindelse med integrationsgrunduddannelsen, jf. § 10 i lov om integrationsgrunduddannelse. De nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) m.v.

profile photo
Profilside