14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2116 af 11. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 De udgifter vedrørende områdefornyelse og bygningsfornyelse m.v., som kommunalbestyrelsen i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer kan opnå statsrefusion til, er opregnet i bilag 1. I bilag 2 er refusionssatserne for udgifter i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer angivet.

•••

Stk. 2 Udgifter, som anmeldes til refusion i tilfælde, hvor staten over for kommunalbestyrelsen er regarant, jf. § 19, stk. 2, og § 34, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Det långivende institut skal ultimo året indberette størrelsen af den kommunale garanti og den statslige regaranti efter kapitel 3 og 4 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Indberetning sker til Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 3 Udgifter, som er en følge af dispositioner, der er foretaget, før der er truffet en beslutning efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan ikke anmeldes til refusion, jf. dog stk. 4 og 5.

•••

Stk. 4 Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af et byfornyelsesprogram, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan anmeldes til refusion, når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om områdefornyelse.

•••

Stk. 5 Udgifter til forsøg vedrørende bygningsfornyelse og områdefornyelse i medfør af §§ 96 og 97 i lov om byfornyelse og udvikling af byer kan anmeldes til refusion, før kommunen har truffet forsøgsbeslutning, eller før arbejderne iværksættes, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet kommunalbestyrelsen tilsagn herom.

•••
profile photo
Profilside