Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2116 af 11. december 2020

I medfør af § 7, stk. 3, § 28 a, stk. 6, og § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Refusionsberettigede udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
  • Bilag 2 Refusionssatser i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om, hvilke udgifter kommunerne kan få statsrefusion til, og hvilken refusionsprocent der kan opnås.

§ 2

De udgifter vedrørende områdefornyelse og bygningsfornyelse m.v., som kommunalbestyrelsen i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer kan opnå statsrefusion til, er opregnet i bilag 1. I bilag 2 er refusionssatserne for udgifter i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer angivet.

Stk. 2 Udgifter, som anmeldes til refusion i tilfælde, hvor staten over for kommunalbestyrelsen er regarant, jf. § 19, stk. 2, og § 34, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. Det långivende institut skal ultimo året indberette størrelsen af den kommunale garanti og den statslige regaranti efter kapitel 3 og 4 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Indberetning sker til Udbetaling Danmark.

Stk. 3 Udgifter, som er en følge af dispositioner, der er foretaget, før der er truffet en beslutning efter reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan ikke anmeldes til refusion, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af et byfornyelsesprogram, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan anmeldes til refusion, når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om områdefornyelse.

Stk. 5 Udgifter til forsøg vedrørende bygningsfornyelse og områdefornyelse i medfør af §§ 96 og 97 i lov om byfornyelse og udvikling af byer kan anmeldes til refusion, før kommunen har truffet forsøgsbeslutning, eller før arbejderne iværksættes, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet kommunalbestyrelsen tilsagn herom.

§ 3

Refusion af kommunalbestyrelsens kontante udlæg ydes efter et nettoprincip således:

  • 1) Udgifter, som hverken helt eller delvis forventes dækket af en indtægt, kan anmeldes til refusion straks efter, at udgiften er afholdt af kommunalbestyrelsen, jf. § 4.

  • 2) Udgifter, som må påregnes at ville være forbundet med indtægter, kan anmeldes til refusion, når indtægten er gjort op. Anmeldelsen kan kun omfatte forskellen mellem de afholdte udgifter og den opgjorte indtægt, jf. § 4.

§ 4

Har kommunalbestyrelsen haft udlæg, som først kan anmeldes til refusion, når indtægten er indgået, kan beløbet dog anmeldes til forskudsvis refusion efter § 3, nr. 1, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Udgiften er ikke på anmeldelsestidspunktet dækket af indtægter fra ejendommen og kan ikke inden for de næste 3 måneder dækkes af indtægter fra ejendommen.

  • 2) Den samlede udgift, der anmeldes til refusion vedrørende ejendommen, kan højst udgøre det beløb, som på grundlag af en foreløbig finansieringsopstilling må forventes at kunne anmeldes, når indtægten er indgået.

Stk. 2 Anmodning om refusion efter stk. 1 skal indeholde oplysning om den forventede indtægt.

§ 5

Der ydes ikke refusion til udgifter til forrentning af det udlæg, som kommunalbestyrelsen har haft, indtil statsrefusion er hjemtaget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen til refusion anmelde en rimelig renteudgift for den periode, hvor kommunalbestyrelsen har stået i forskud med udgifter, der er omfattet af § 3, nr. 2. Renten beregnes af den af kommunalbestyrelsen afholdte udgift med fradrag af eventuelle indtægter, indtil udgiftssaldoen med rentetillæg kan anmeldes til refusion. Kan kommunalbestyrelsen ikke dokumentere renteudgiften, kan forrentningen beregnes på grundlag af en rente, der svarer til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto med tillæg af 2 procentpoint.

§ 6

Udgifter, som er en følge af dispositioner efter kapitel 2 om områdefornyelse i lov om byfornyelse og udvikling af byer anmeldes til refusion over det administrative edb-system BOSSINF-Område. Øvrige udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer anmeldes til refusion over det administrative edb-system BYF2012.

§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1703 af 19. december 2017 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer ophæves, jf. dog stk. 3-7.

Stk. 3 Bygningsfornyelser, der har modtaget tilsagn om støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer inden den 1. januar 2021, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, følger de hidtil gældende regler.

Stk. 4 Aftaler om energibesparende arbejder efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, som er indgået før den 1. januar 2021, følger de hidtil gældende regler.

Stk. 5 Ansøgninger om områdefornyelse, efter kapitel 2 i lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling af byer, hvortil der er meddelt reservation, inden den 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 812 af 23. juni 2016 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 6 Beslutninger efter kapitel 3-6 og kapitel 9 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, med tilsagn inden udløb af fristen for anvendelsen af rammen for 2017, den 23. februar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 812 af 23. juni 2016 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Stk. 7 Statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. i områder, der har fået tilsagn til områdefornyelse, inden 1. januar 2018, følger de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 812 af 23. juni 2016 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.