Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018

Finansministeriet
§ 6

Finansministeriet fastsætter regler om statens regnskabsvæsen.

Stk. 2 Moderniseringsstyrelsen forestår udmøntningen af reglerne om statens regnskabsvæsen. Alle udkast til love, bekendtgørelser og cirkulærer, der indeholder bestemmelser om statens regnskabsvæsen, skal forelægges Moderniseringsstyrelsen til godkendelse.

Stk. 3 Moderniseringsstyrelsen forestår opstilling af statsregnskabet efter Finansministeriets retningslinjer.

Stk. 4 Moderniseringsstyrelsen stiller likviditet til rådighed for de i § 4, stk. 1, anførte regnskabsførende institutioner samt de i § 4 stk. 4 nævnte institutioner.

Stk. 5 Moderniseringsstyrelsen har ansvar for de i § 11, stk. 1 og 2, nævnte systemer samt de hermed forbundne hjælpesystemer. Moderniseringsstyrelsen har herunder ansvar for at stille de relevante krav til systemernes drift og sikkerhed, herunder vedrørende persondata, og for at sikre overholdelse af kravene.

Stk. 6 Moderniseringsstyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for planlægning og gennemførelse af omlægninger vedr. ministerområdernes anvendelse af de i § 11, stk. 1 og 2, nævnte systemer.