Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. § 36

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018

§ 36

De regnskabsførende institutioner skal godkende deres årlige regnskab over for virksomhederne. Virksomhederne fastsætter i virksomhedsinstruksen de nærmere retningslinjer for godkendelsen af perioderegnskaber i årets løb samt det nærmere indhold af denne godkendelse, jf. § 17.

Stk. 2 Virksomhederne godkender deres årlige regnskab over for departementerne. Departementerne fastsætter i ministerieinstruksen de nærmere retningslinjer for godkendelsen af perioderegnskaber i årets løb samt det nærmere indhold af denne godkendelse, jf. § 14.

Stk. 3 Departementerne godkender ministerområdets årlige regnskab over for Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen. Moderniseringsstyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for godkendelsen af perioderegnskaber i årets løb samt det nærmere indhold af denne godkendelse.

Stk. 4 Departementernes godkendelse af deres årlige regnskab sker via en regnskabserklæring, hvori det oplyses:

  • 1) om der er ændringer i regnskabsprincipperne, der har betydning for vurderingen af regnskabet for det pågældende finansår,

  • 2) om regnskabet indeholder alle de bogføringskredse og delregnskaber, som ministerområdet er ansvarlig for,

  • 3) om forbruget af bevillinger er opgjort korrekt,

  • 4) om aktiver og passiver er opgjort korrekt, og

  • 5) om der inden for ministerområdet er etableret forretningsgange og interne kontroller, som i videst muligt omfang sikrer, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 5 Regnskabsførende institutioner og virksomheder, som er serviceret af Statens Administration, skal foretage godkendelsen af deres årlige regnskab efter stk. 1 og 2 på grundlag af Statens Administrations regnskabserklæringer samt foretagne interne kontroller.