Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 913 af 19. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1343 af 11. september 2020

I medfør af § 34, stk. 1, og § 77, stk. 9 og 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Paradigme for standardvedtægt for anerkendte a-kasser (Standardvedtægten)
§ 1

Vedtægten for en anerkendt a-kasse skal være i overensstemmelse med standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Vedtægten skal i afsnit 7 om a-kassens administration indeholde detaljerede regler om følgende:

 • 1) Den administrative struktur, herunder om a-kassen er centralt administreret eller organiseret i afdelinger e.l. under en fælles ledelse.

 • 2) A-kassens ledelse og de enkelte organers opgaver og kompetence.

 • 3) Beslutningsdygtighed og regler om afstemninger i de enkelte organer.

 • 4) Hvem der er tegningsberettigede.

 • 5) Indkaldelse af a-kassens øverste myndighed (delegeretmødet, generalforsamlingen e.l.).

 • 6) Procedure for valg af delegerede eller repræsentanter, ledelse og revision.

 • 7) Valgperiodernes længde samt supplering ved vakance.

 • 8) Regler for ekstraordinær indkaldelse af a-kassens øverste myndighed.

 • 9) Urafstemning.

Stk. 2 Den ansvarlige statsautoriserede revisor vælges af a-kassens øverste myndighed. Det samme gælder evt. andre revisorer.

Stk. 3 Alle valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og valg af revisorer skal straks meddeles Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det samme gælder ved supplering i valgperioden.

Stk. 4 Bestemmelserne i vedtægtens afsnit 7 må ikke være i strid med reglerne i standardvedtægten.

§ 3

Hvis en a-kasse fastsætter administrationsbidrag af forskellig størrelse for forskellige medlemsgrupper, jf. bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse, skal de overordnede retningslinjer for bidragsfastsættelsen fremgå af vedtægtens afsnit 7. Ændring af de overordnede retningslinjer for bidragsfastsættelsen kan ske med virkning fra 3 måneder efter vedtagelsen i det kompetente organ.

§ 4

En a-kasse, der er organiseret i afdelinger under en fælles ledelse, kan beslutte, at afdelingernes vedtægter skal følge en mønstervedtægt, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2 A-kassens øverste myndighed skal godkende mønstervedtægten.

Stk. 3 Mønstervedtægten skal indeholde regler om, at bestyrelsen skal sørge for, at alle medlemmer bliver indkaldt til generalforsamlinger m.v. og medlemsmøder.

Stk. 4 Enhver ændring af mønstervedtægten skal godkendes af hovedbestyrelsen, og a-kassens øverste myndighed.

Stk. 5 En afdelings vedtægt er først gyldig, når den er godkendt af hovedbestyrelsen.

§ 5

Søger en fagligt afgrænset a-kasse om tilladelse til at udvide sit faglige område, hører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis område vil blive berørt.

Ikrafttræden m.v.
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 728 af 12. juni 2017 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser ophæves.