14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 728 af 12. juni 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

I medfør af § 34, stk. 1, og § 77, stk. 9 og 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23. februar 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Paradigme for standardvedtægt for anerkendte a-kasser (Standardvedtægten)

§1 Vedtægten for en anerkendt a-kasse skal være i overensstemmelse med standardvedtægten, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§2 Ved lønmodtagere forstås i denne bekendtgørelse personer, som opfylder betingelserne for at blive optaget i en a-kasse, jf. §§ 41 og 44 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bortset fra selvstændige erhvervsdrivende, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ved selvstændige erhvervsdrivende forstås personer, der som hovedbeskæftigelse udøver selvstændig virksomhed eller deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed.

§3 Vedtægten skal i afsnit 7 om a-kassens administration indeholde detaljerede regler om følgende:

 • 1) Den administrative struktur, herunder om a-kassen er centralt administreret eller organiseret i afdelinger e.l. under en fælles ledelse.

 • 2) A-kassens ledelse og de enkelte organers opgaver og kompetence.

 • 3) Beslutningsdygtighed og regler om afstemninger i de enkelte organer.

 • 4) Hvem der er tegningsberettigede.

 • 5) Indkaldelse af a-kassens øverste myndighed (delegeretmødet, generalforsamlingen e.l.).

 • 6) Procedure for valg af delegerede eller repræsentanter, ledelse og revision.

 • 7) Valgperiodernes længde samt supplering ved vakance.

 • 8) Regler for ekstraordinær indkaldelse af a-kassens øverste myndighed.

 • 9) Urafstemning.

Stk. 2 Det skal endvidere fremgå af vedtægtens afsnit 7, at a-kassens hovedbestyrelse eller øverste myndighed kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om andre aktører.

Stk. 3 Hvis en a-kasse beslutter, at den vil deltage som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, jf. stk. 2, skal det fremgå af afsnit 7 i vedtægten, at den samlede a-kasse er ansvarlig for opgaver som anden aktør.

Stk. 4 Den ansvarlige statsautoriserede revisor vælges af a-kassens øverste myndighed. Det samme gælder evt. andre revisorer.

Stk. 5 Alle valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og valg af revisorer skal straks meddeles Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det samme gælder ved supplering i valgperioden.

Stk. 6 Bestemmelserne i vedtægtens afsnit 7 må ikke være i strid med reglerne i standardvedtægten.

§4 En a-kasse, der varetager opgaver som anden aktør, jf. § 3, stk. 2, skal ved regnskabsaflæggelsen følge reglerne i bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

§5 Hvis en a-kasse fastsætter administrationsbidrag af forskellig størrelse for forskellige medlemsgrupper, jf. bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse, skal de overordnede retningslinjer for bidragsfastsættelsen fremgå af vedtægtens afsnit 7. Ændring af de overordnede retningslinjer for bidragsfastsættelsen kan ske med virkning fra 3 måneder efter vedtagelsen i det kompetente organ.

§6 En a-kasse, der er organiseret i afdelinger under en fælles ledelse, kan beslutte, at afdelingernes vedtægter skal følge en mønstervedtægt, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2 A-kassens øverste myndighed og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal godkende mønstervedtægten.

Stk. 3 Mønstervedtægten skal indeholde regler om, at bestyrelsen skal sørge for, at alle medlemmer bliver indkaldt til generalforsamlinger m.v. og medlemsmøder.

Stk. 4 Enhver ændring af mønstervedtægten skal godkendes af hovedbestyrelsen, a-kassens øverste myndighed og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5 En afdelings vedtægt er først gyldig, når den er godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 6 Der skal straks gives besked til de berørte jobcentre og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, når en afdeling bliver oprettet, nedlagt eller flyttet.

§7 Søger en fagligt afgrænset a-kasse om tilladelse til at udvide sit faglige område, hører Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis område vil blive berørt.

§8 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1252 af 18. oktober 2016 om standardvedtægt for anerkendte a-kasser ophæves.

profile photo
Profilside