Bekendtgørelse om søvejsregler

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om søvejsregler er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1083 af 20. november 2009

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 6 og § 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, som sat i kraft ved anordning nr. 882 af 25. august 2008 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, fastsættes efter samråd med Grønlands Selvstyre og efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Internationale søvejsregler, (Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea, 1972), som ændret ved resolution A.464 (XII), A.626 (15), A.678 (16), A.736 (18), A.910(22) og A.1004(25).

Der er 6 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 120 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Søret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på danske og grønlandske skibe.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på udenlandske skibe, der besejler dansk og grønlandsk indre farvand og søterritorium.

Stk. 3 Skibe omfatter enhver form for flydende materiel, jf. de internationale søvejsreglers regel 3 (a).

§ 2

Skibe, der er omfattet af denne bekendtgørelse, skal opfylde de internationale søvejsregler.

Stk. 2 De internationale søvejsregler (Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea, 1972), som ændret ved resolution A.464 (XII), A.626 (15), A.678 (16), A.736 (18), A.910(22) og A.1004(25) vedtaget på den Internationale Maritime Organisations (IMO's) forsamling den 19. november 1981, 19. november 1987, 19. oktober 1989, 4. november 1993, 29. november 2001 og 29. november 2007, er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3

Særlige danske sejladsregler for skibe, der besejler åer, indsøer, kanaler, havneområder, bugter og fjorde samt den del af dansk territorialt farvand, der ligger inden for og mellem øer, holme og rev (stenrøser), som ikke til stadighed overskylles af havet, samt løb og render, der vedligeholdes ved dansk myndigheds foranstaltning, jf. de internationale søvejsreglers regel 1 (b), bliver offentliggjort i bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

Stk. 2 Oplysninger om de af IMO vedtagne trafiksepareringssystemer, jf. de internationale søvejsreglers regel 10, findes i gældende udgave af IMO udgivne publikation »Ships’ Routeing«. Oplysning om ændringer i og tilføjelser til publikationen bliver optaget i »Efterretninger for Søfarende«.

Stk. 3 Oplysninger om særlige regler for lys- og fløjtesignaler, der måtte blive fastsat i medfør af de internationale søvejsreglers regel 1 (c), bliver optaget i »Efterretninger for Søfarende«.

§ 4

Overtrædelse af § 2 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

  • 1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

  • 2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold, eller

  • 3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5

Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2 De i § 4, stk. 2, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3 Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 4 Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2009.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 632 af den 3. juli 2003 om søvejsregler ophæves.