Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 53

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023

§ 53

Med bøde straffes den indberetningspligtige efter §§ 1, 8, 9, 11, 13, 14, 16-20, 23-25 eller 46 eller § 49, stk. 3, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde sin anmeldelses- eller indberetningspligt inden for fristerne i § 1, stk. 1 eller 7, skatteindberetningslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller § 4 i lov om et indkomstregister, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter skatteindberetningslovens §§ 58 eller 59.