Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 46

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 2217 af 29. november 2021

Indberetning i medfør af skatteindberetningslovens § 37 (tilskud m.v. fra det offentlige)
§ 46

Ministerier, herunder de statslige forvaltningsmyndigheder, der hører under det enkelte ministerie, skal månedligt indberette til indkomstregisteret om ydede tilskud, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret efter andet retsgrundlag, uanset om modtageren skal beskattes af tilskuddet.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 omfatter ikke tilskud, der er formidlet af en forening, fond, institution eller lignende eller ydet til sådanne enheder, og tilskud, som ydes til statslige, regionale eller kommunale myndigheder, jf. dog stk. 3 og 5.

Stk. 3 Kommunerne skal månedligt indberette til indkomstregisteret om:

Stk. 4 Udbetaling Danmark skal månedligt indberette til indkomstregisteret om udbetaling af barselsdagpengerefusioner og tillæg hertil.

Stk. 5 Kommunerne og Udbetaling Danmark skal månedligt indberette til indkomstregisteret om tilskud og refusioner, hvor ydelserne er genstand for ydelsesrefusion fra staten.

Stk. 6 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal månedligt indberette til indkomstregisteret om udbetalte refusioner til arbejdsgivere og elever.