14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Identifikation af den, indberetningen vedrører
Den, der skal indberettes om efter §§ 13-25 eller skatteindberetningslovens §§ 8, 11 a-20, 26-32, 34-36, 38-40 eller 42 skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn, adresse - ved udenlandsk adresse tillige hjemland - og cpr-nummer. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, oplyses SE-nummer. Har den pågældende heller ikke SE-nummer, oplyses i stedet fødselsdato. Pligt til at oplyse om sin identitet efter 1. pkt. gælder dog ikke den, der modtager udbytte fra en aktie m.v. som nævnt i skatteindberetningslovens § 29, og som følge af selskabsretlige regler er fritaget for at blive registreret i det udloddende selskab eller forening m.v. I stedet skal identiteten af den, udbetalingen sker til, oplyses.

•••

Stk. 2 Den, hvorom der skal indberettes efter §§ 13-25 eller skatteindberetningslovens §§ 11 a-14, 15 a-2029 eller 30, skal ud over oplysningerne som nævnt i stk. 1 oplyse den indberetningspligtige om sit identifikationsnummer efter reglerne i den pågældendes bopælsstat eller oplysning om den pågældendes fødselsdato, fødselssted og fødselsstat, hvis den pågældende ikke har et sådant. Stk. 1, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-nummer, cvr-nummer, SE-nummer eller eventuelt udenlandsk identifikationsnummer efter stk. 2, afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, der skal indberettes om.

•••

Stk. 4 Kan det ikke afklares, hvem der skal indberettes om, ved etableringen af et retsforhold, afgives de i stk. 1-3 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem der skal indberettes om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

•••

Stk. 5 Den, der skal indberettes om, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

•••

Stk. 6 Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation.

•••
profile photo
Profilside