Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023

Indekskontrakter
§ 24

Pengeinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om indekskontrakter, hvor indbetalingerne på kontrakten ikke er sket inden udløbet af den i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing fastsatte respittid.

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Kontohaverens identitet, jf. § 3.

  • 3) Kontoens nummer.

  • 4) Kontraktens eller kontrakternes oprettelsesår.

  • 5) Antallet af uopfyldte kontrakter og størrelsen af de årligt forfaldne indbetalinger herpå, hvis manglende betaling har medført, at kontrakten (kontrakterne) blev uopfyldt.