Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023

Udbetalinger m.v.
§ 20

Forsikringsselskaber m.v. skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om udbetalinger og om kapitalværdistigninger, der er indkomstskattepligtige for modtageren efter pensionsbeskatningslovens § 24 eller § 53, samt om tilbagebetalinger til en arbejdsgiver af præmier for forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A og præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v. Der skal endvidere indberettes om tilbagebetaling af præmier til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 2, 5 eller 7-11, i tilfælde, hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse, jf. dog 3. pkt. Der skal alene foretages indberetning om tilbagebetaling af præmier til forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 10 A ved tilbagebetaling til en arbejdsgiver.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Modtagerens identitet, jf. § 3.

  • 3) Policens henholdsvis kontoens litra og nummer.

  • 4) Ydelsens art (bonus, tilbagekøbsværdi, forudbetalt præmie, kapitalværdistigning eller lignende).

  • 5) Størrelsen af de samlede udbetalinger.

  • 6) Størrelsen af de samlede kapitalværdistigninger, der er tilskrevet.

  • 7) Forsikringens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.

Stk. 3 Består en udbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4, af et beløb, der er skattepligtigt, og et andet beløb, der er skattefrit, skal indberetningen ud over oplysningerne som angivet i stk. 2 omfatte oplysninger om den skattepligtige del og den skattefrie del.

Stk. 4 Det opgjorte skattepligtige beløb anvendes som grundlag for skatteindeholdelsen under den ophørende alderspensions eller ratepensionens udbetalingsforløb samt i restlevetiden for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspensioner.