Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 2217 af 29. november 2021

Kongehuset og det diplomatiske korps m.v.
§ 2

Der skal ikke foretages indberetning om:

  • 1) Kongen og dennes ægtefælle.

  • 2) Medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt deres ægtefæller.

  • 3) Dødsboer efter de under nr. 1 og 2 nævnte personer.

Stk. 2 Der skal ikke indberettes om:

  • 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentation.

  • 2) Diplomatisk anmeldte personer, der er i besiddelse af det af Udenrigsministeriet udstedte identitetskort for diplomater (rødt kort).

  • 3) Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved herværende diplomatiske repræsentationer, når de pågældende ikke er danske statsborgere.

Stk. 3 Et grønt identitetskort udstedt af Udenrigsministeriet anvendes til dokumentation for status efter stk. 2, nr. 3.

Stk. 4 Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på det diplomatiske personales samt det administrative og tekniske personales familiemedlemmer, der hører til det nævnte personales husstand og ikke er danske statsborgere.

Stk. 5 Stk. 2 og 4 finder ikke anvendelse ved indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 18, 19 eller 29, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v.