Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023

Afsnit I-ordninger
§ 13

Forsikringsselskaber skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I. Det samme gælder pensionskasser. Ved pensionskasser forstås pensionskasser m.v., som er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, eller godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 6. Det samme gælder offentlige myndigheder m.v., der udbetaler pension. Det samme gælder endvidere ATP, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår, jf. dog stk. 7:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 3.

 • 3) Forsikringspolicens litra og nummer henholdsvis medlemmets nummer i pensionskassen, hvis nummeret er forskelligt fra medlemmets cpr-nummer. For udenlandske ordninger godkendt af Skatteforvaltningen oplyses endvidere ordningsnummer.

 • 4) Ordningens betegnelse efter bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger.

 • 5) Om ordningen er led i et ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.

 • 6) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag. For ordninger, der er led i ansættelsesforhold, størrelsen af de samlede præmier og bidrag, der kan bortses fra ved indkomstopgørelsen efter pensionsbeskatningslovens § 19, samt størrelsen af de samlede præmier og bidrag til aldersforsikring.

 • 7) Er der på et tidspunkt foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 2, oplyses særskilt identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

 • 8) Er der foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 3, oplyses særskilt for det år, hvori dispositionen er foretaget, identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

 • 9) Tilbagebetaling eller overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1 og 2, og § 22 A, stk. 1, overførsler efter § 25 A, stk. 8 og 9, og tilbagebetaling efter § 22, stk. 1. Overføres ordningen efter pensionsbeskatningslovens §§ 41 eller 41 A efter indbetalingen, men inden tilbagebetalingen eller overførslen, foretages indberetningen af det pensionsinstitut, som foretager tilbagebetalingen eller overførslen.

 • 10) Præmier og bidrag overført fra en anden pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, jf. pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1 og 2, § 22 A stk. 1, og § 25 A, stk. 8 og 9.

 • 11) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.

 • 12) Indbetalinger foretaget i kalenderåret, som efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret.

Stk. 3 Indberetning efter stk. 2, nr. 9 og 10, skal ske senest 1 måned efter, at tilbagebetalingen eller overførslen har fundet sted, når tilbagebetalingen eller overførslen finder sted efter udløbet af det indkomstår, hvori det tilbagebetalte eller overførte beløb er indbetalt på pensionsordningen.

Stk. 4 Omfatter pensionsordningen flere af følgende pensionsordninger, skal indberetning foretages om hver form:

 • 1) Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension.

 • 2) Ophørende alderspension.

 • 3) Rateforsikring i pensionsøjemed.

 • 4) Aldersforsikring.

 • 5) Kapitalforsikring i pensionsøjemed, herunder invalidesum.

 • 6) Indeksordning.

Stk. 5 Vedrørende pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension, der ikke er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog nr. 3, 2. pkt., og nr. 4, skal indberetningen tillige omfatte oplysninger om følgende forhold vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Kapitalindskud eller aftale om en indbetalingsperiode, der er mindre end 10 år, eller aftale om årlige præmier og bidrag, der ikke er lige store over en 10-års-periode, jf. dog om pristalsregulering i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 6.

 • 2) Oprettelse af tillæg eller forhøjelse af indbetalingerne ud over pristalsregulering, når den aftalte indbetalingsperiode for tillægget eller forhøjelsen er under 10 år.

 • 3) Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne før den aftalte indbetalingsperiodes udløb, når indbetalingerne til ordningen er foretaget i mindre end 10 år. Herunder nedsættelse eller ophør i en ordning, der er ændret fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt, samt nedsættelse eller ophør i en ordning, der før den 18. februar 1992 er valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50.

 • 4) Fortsættelse i et ansættelsesforhold af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning uden for et ansættelsesforhold.

 • 5) Fortsættelse uden for et ansættelsesforhold af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning i et ansættelsesforhold.

 • 6) Fortsættelse af en tidligere rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller ophørende alderspension, der er oprettet senest den 21. april 2009, jf. § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

 • 7) Fortsættelse af en tidligere rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller ophørende alderspension der er oprettet i perioden 22. april 2009-31. december 2009, jf. § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Stk. 6 Om hvilende ordninger skal følgende oplysninger indberettes om den enkelte ordning indtil det år, hvor ejeren henholdsvis pensionskassemedlemmet fylder 66 år:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 3.

 • 3) Ordningens litra og nummer henholdsvis medlemmets nummer i pensionskassen, hvis nummeret er forskelligt fra cpr-nummer.

 • 4) Ordningens betegnelse.

Stk. 7 Indberetningen omfatter for offentlige myndigheder m.v., der udbetaler pension, alene oplysninger som nævnt i stk. 2, nr. 11.