Bekendtgørelse om skattefritagelse for visse godtgørelsesbeløb for stormskader m.v. den 25. og 26. januar og 26.-28. februar 1990

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 151 af 26. februar 1992

I henhold til lov om tillægsbevilling for finansåret 1990 § 42 bestemmes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Følgende beløb er skattefri:

  • 1) Statslige godtgørelsesbeløb i anledning af storm og højvande den 25. og 26. januar samt den 26.-28. februar 1990, jf. tekstanmærkning nr. 51 H. ad 01.01.44.01.

  • 2) Godtgørelsesbeløb, der ydes af kommuner eller amtskommuner til det under nr. 1 nævnte formål. Skattefritagelsen kan dog for den enkelte modtager ikke overstige et beløb, der svarer til den statslige godtgørelse, som den pågældende modtager, jf. tekstanmærkning nr. 51 H.

  • 3) Godtgørelsesbeløb fra EF, der udbetales gennem Dansk Røde Kors i anledning af storm og højvande den 25. og 26. januar 1990, jf. tekstanmærkning nr. 51 I. ad 01.01.44.01.

Stk. 2 Udgifter, der dækkes af de skattefri godtgørelsesbeløb, kan ikke fradrages i den skattepligtige indkomst. Beløbene kan heller ikke medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger eller medregnes til anskaffelsessummen ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Stk. 3 Den, der udbetaler godtgørelser, skal give Told- og Skattestyrelsen oplysning om de udbetalte beløb, herunder om hvilke skader beløbene skal dække, samt om modtagerens navn, adresse og CPR/SE nr.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.