14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse nr. 2372 af 10. december 2021

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

I medfør af § 4 a, stk. 5, § 35, stk. 1-4, § 35 c, stk. 6, og § 64 i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020, som ændret ved lov nr. 1125 af 19. november 2019 og lov nr. 2187 af 29. december 2020, og § 17, stk. 3, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 10. december 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Skatteankestyrelsens funktion og kompetence

§1 Skatteankestyrelsen varetager de opgaver, der ved skatteforvaltningslovens kapitel 2 a er tillagt skatteankeforvaltningen.

Stk. 2 Skatteankestyrelsen modtager, visiterer, behandler, henviser og i visse tilfælde afgør klager over afgørelser, der efter lovgivningen skal indgives til Skatteankestyrelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 4 a.

Stk. 3 Skatteankestyrelsen stiller som sekretariat bistand til rådighed for skatteankenævn, motorankenævn, vurderingsankenævn og Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen understøtter som led i sin sekretariatsfunktion sammenslutninger af ankenævn, formandskab i vurderingsankenævn og Landsskatteretten samt fora med deltagelse af disse.

Stk. 4 Skatteankestyrelsen formidler praksis gennem udvælgelse og offentliggørelse af afgørelser af almen interesse, jf. § 23.

Kapitel 2

Regler om sagsmodtagelse og -behandling m.v.

§2 Klagens indgivelse og ekstern digital kommunikation
Klager omfattet af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 1, og anmodninger om genoptagelse omfattet af skatteforvaltningslovens § 35 g, stk. 1, skal indgives skriftligt til Skatteankestyrelsen ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Skatteankestyrelsen anviser, jf. dog stk. 3 og 4. Afgørelser og meddelelser m.v. vil blive sendt via Digital Post, jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Stk. 2 Dokumenter til og efterfølgende kommunikation om klagesagen og genoptagelsessagen skal indgives enten via den digitale selvbetjeningsløsning eller via Digital Post, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på klager over afgørelser om aktindsigt.

Stk. 4 Undtaget fra pligten til at anvende digital kommunikation efter stk. 1 og 2 er personer, som enten ikke er omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere, eller som er fritaget fra tilslutning til Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post. Afgørelser og meddelelser m.v. vil blive sendt med almindelig post.

Stk. 5 Hvis der er behov for at vurdere dokumenters autenticitet, eller hvis materiale i klagesagen eller genoptagelsessagen ikke kan indgives ved anvendelse af digital kommunikation efter stk. 1 og 2, kan Skatteankestyrelsen uanset stk. 1 og 2 bestemme, at der ikke er pligt til at anvende digital kommunikation for pågældende dokumenter eller materiale.

Stk. 6 Skatteankestyrelsen kan under særlige omstændigheder se bort fra pligten til at anvende digital kommunikation efter stk. 1 og 2.

Stk. 7 Klager og anmodninger om genoptagelse, der ikke indgives ved den digitale selvbetjeningsløsning, afvises af Skatteankestyrelsen, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 8 Hvis en klage indgives efter udløbet af klagefristen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 3, 3. pkt., skal Skatteankestyrelsen forinden klagen afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6, give klageren lejlighed til at redegøre for årsagen til fristoverskridelsen, hvis klageren ikke allerede har oplyst dette i sin klage. Skatteankestyrelsen kan fastsætte en frist på mindst 14 dage for modtagelsen af klagerens forklaring.

Stk. 9 Hvis den påklagede afgørelse eller en udarbejdet sagsfremstilling ikke følger med klagen, eller hvis klagen er udformet eller begrundet på en sådan måde, at den ikke kan tjene som grundlag for visiteringen af sagen eller sagens videre behandling, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 7, vejleder Skatteankestyrelsen klageren herom. Skatteankestyrelsen kan fastsætte en frist på mindst 14 dage for udbedring af manglen.

Stk. 10 Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning anvender obligatorisk entydig identifikation og visse obligatoriske oplysningsfelter. I den digitale selvbetjeningsløsning er der pligt til at angive de nødvendige identifikationsoplysninger om klager, partsrepræsentation, fuldmagt, ejendom, køretøj m.v., ligesom der er pligt til at angive øvrige anviste obligatoriske oplysninger om emne, indkomstår, vurderingsår, afgiftsperiode m.v. samt oplysninger om lovbestemte valg. Anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning kan ikke ske uden at angive de pligtmæssige oplysninger efter 1. og 2. pkt.

§3 Klagegebyr
Klagegebyr, jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1, skal indbetales til Skatteankestyrelsen via den digitale selvbetjeningsløsning, som Skatteankestyrelsen anviser, og skal indbetales samtidig med indgivelsen af klagen eller anmodningen om genoptagelse, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Undtaget fra pligten til at indbetale klagegebyret via den digitale selvbetjeningsløsning efter stk. 1 er personer, som enten ikke er omfattet af lov om Digital Post fra offentlige afsendere, eller som er fritaget fra tilslutning til Digital Post, jf. bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. eller bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post.

Stk. 3 Professionelle partsrepræsentanter, der indgiver en klage eller en anmodning om genoptagelse efter § 2, stk. 1, og som på vegne af en klager indbetaler klagegebyret, kan uanset stk. 1 indbetale klagegebyret ved en bankoverførsel eller anden betalingsmulighed anvist i den digitale selvbetjeningsløsning. Indbetaling af klagegebyret til Skatteankestyrelsen ved bankoverførsel skal senest ske 7 dage efter indgivelse af en klage eller en anmodning om genoptagelse. Ved professionelle partsrepræsentanter forstås partsrepræsentanter, der har et NemID for erhverv, og som driver virksomhed med at repræsentere parter. Ved indbetaling efter 1. pkt. skal angives entydig identifikation i form af det blanket ID, som klagen eller anmodningen om genoptagelse tildeles ved indgivelsen i det digitale selvbetjeningssystem.

Stk. 4 Skatteankestyrelsen kan under særlige omstændigheder se bort fra pligten til at indbetale klagegebyret via den digitale selvbetjeningsløsning efter stk. 1.

Stk. 5 Har Skatteankestyrelsen ikke modtaget betalingen rettidigt, jf. stk. 1 eller 3, anses klagen eller anmodningen om genoptagelse for bortfaldet efter skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 3.

Stk. 6 Tilbagebetaling af klagegebyr, jf. skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 4, kan ske til den, som har indbetalt klagegebyret, hvis Skatteankestyrelsen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt.

§4 Sagsprioritering
Skatteankestyrelsens direktør eller den, som direktøren bemyndiger dertil, fastsætter procedurer for rækkefølgen af Skatteankestyrelsens behandling og prioritering af indkomne klager. Procedurerne har bl.a. til formål at fremme kortest mulige sagsbehandlingstider samlet set.

§5 Visitering
Skatteankestyrelsen kan til brug for visiteringen af klager, jf. skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 4, indhente sådanne yderligere oplysninger, som Skatteankestyrelsen anser for nødvendige til brug for visiteringen.

Stk. 2 Skatteankestyrelsen underretter klageren om den foretagne visitering på det tidspunkt, hvor Skatteankestyrelsen har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om klagen skal visiteres til et skatteankenævn, et motorankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen.

Stk. 3 Hvis den foretagne visitering ændres af Skatteankestyrelsen i henhold til skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 4, 2. pkt., underretter Skatteankestyrelsen klageren herom.

§6 Henvisning
Skatteankestyrelsen underretter klageren om en henvisning af en klage til afgørelse i Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 4 a, stk. 3.

§7 Indledende sagsforberedelse
Skatteankestyrelsen underretter den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, om klagen og indhenter det materiale, der har dannet grundlag for afgørelsen hos myndigheden.

Stk. 2 Skatteankestyrelsen kan i særlige tilfælde anmode myndigheden om at indhente en udtalelse over klagen eller dele af klagen fra en anden myndighed og indsende den således indhentede udtalelse til Skatteankestyrelsen sammen med myndighedens eventuelle bemærkninger til udtalelsen. En anmodning, jf. 1. pkt., skal efterkommes inden for den frist, som Skatteankestyrelsen har fastsat.

Stk. 3 Hvis Skatteforvaltningen i forbindelse med en klage over en vurdering af en fast ejendom oplyser, at der er iværksat en revision, jf. skatteforvaltningslovens § 33 a, der omfatter den påklagede vurdering, stiller Skatteankestyrelsen klagesagen i bero, indtil revisionen er tilendebragt. Skatteankestyrelsen underretter i så fald skriftligt klageren om berostillelsen.

Stk. 4 Hvis den myndighed, der har truffet afgørelsen, påtænker at genoptage afgørelsen efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5, skal myndigheden inden for den af Skatteankestyrelsen fastsatte frist, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 4, 2. pkt., underrette Skatteankestyrelsen herom.

§8 Høring
Hvis der under Skatteankestyrelsens behandling af en klagesag fremkommer nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, skal Skatteankestyrelsen gøre klageren bekendt med disse oplysninger, medmindre oplysningerne er uden betydning for klagens afgørelse, jf. dog stk. 3. Klagerens bemærkninger til oplysningerne skal foreligge inden for en frist på 14 dage, medmindre Skatteankestyrelsen efter omstændighederne har fastsat en længere frist i sagen. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren inden for fristen, viderebehandles sagen på det foreliggende grundlag.

Stk. 2 Hvis en vurdering af en fast ejendom er påklaget af en anden end ejendommens ejer, skal Skatteankestyrelsen give ejeren lejlighed til at udtale sig skriftligt eller mundtligt over klagen, før klagen afgøres. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for sager omfattet af skatteforvaltningslovens § 6, stk. 1, som behandles af et vurderingsankenævn eller Skatteankestyrelsen.

§9 Sagsoplysning
Under Skatteankestyrelsens behandling af en klage kan Skatteankestyrelsen indhente sådanne yderligere oplysninger, som Skatteankestyrelsen anser for nødvendige til klagens visitering, henvisning, behandling og afgørelse.

Stk. 2 Hvis afgørelsen af et klagepunkt angår bedømmelsen af de skatte- eller afgiftsmæssige virkninger af et retsforhold mellem klageren og en tredjemand, og er der grund til at antage, at denne tredjemand ønsker en anden bedømmelse af retsforholdet lagt til grund end den bedømmelse, klageren ønsker lagt til grund, kan Skatteankestyrelsen bestemme, at tredjemand skal anmodes om at udtale sig skriftligt eller mundtligt herom over for Skatteankestyrelsen.

Stk. 3 Hvis der træffes beslutning om at inddrage tredjemand i sagen efter stk. 2, skal klageren underrettes herom, inden der rettes henvendelse til tredjemand. Klagerens bemærkninger til beslutningen om at inddrage tredjemand skal foreligge inden for en frist på 14 dage, medmindre Skatteankestyrelsen efter omstændighederne har fastsat en længere frist i sagen. Fremkommer der ingen henvendelse fra klageren inden for fristen, viderebehandles sagen med inddragelse af tredjemand.

§10 Møde med Skatteankestyrelsen
Hvis klageren har anmodet om et møde med Skatteankestyrelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 e, stk. 1, indkaldes klageren til et møde med en af Skatteankestyrelsens sagsbehandlere. Indkaldelsen skal foretages med mindst 14 dages varsel, medmindre en kortere frist aftales med klageren. Skatteankestyrelsen fastsætter tid og sted for mødet. I sager om vurdering af fast ejendom kan det bestemmes, at mødet finder sted i forbindelse med en besigtigelse af ejendommen.

Stk. 2 Hvis Skatteankestyrelsen af hensyn til sagens oplysning anser et møde med klageren for hensigtsmæssigt, herunder i sager omfattet af skatteforvaltningslovens § 8, stk. 1, indkaldes klageren til et møde med en af Skatteankestyrelsens sagsbehandlere. Stk. 1, 2-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Klageren kan anmode om at få en kopi af Skatteankestyrelsens mødereferat. Mødet er ikke offentligt. Lyd- og billedoptagelse af mødet må ikke finde sted.

Stk. 4 Ansatte i Skatteankestyrelsen kan deltage i mødet digitalt.

§11 Besigtigelser
Forinden Skatteankestyrelsen i sager om vurdering af fast ejendom foretager besigtigelse af en fast ejendom, jf. skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 3, skal ejeren have besked herom. Besigtigelse på grunden må kun finde sted efter ejerens tilladelse. Besigtigelse i bygninger på ejendommen må kun finde sted med ejerens eller dennes repræsentants medvirken.

Stk. 2 Billedoptagelse af ejendommen må kun finde sted efter ejerens tilladelse.

Stk. 3 Skatteankestyrelsen foretager efter vurderingsankenævnsformandens bemyndigelse besigtigelse på vegne af vurderingsankenævnet efter den ledende vurderingsankenævnsformands generelle retningslinjer for besigtigelse, jf. § 14 i bekendtgørelse om forretningsorden for vurderingsankenævn.

§12 Forinden Skatteankestyrelsen i sager omfattet af skatteforvaltningslovens § 7, stk. 1, foretager besigtigelse af et køretøj, jf. skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 4, skal ejeren have besked herom. Klageren har ansvaret for at stille køretøjet til rådighed for besigtigelsen.

Stk. 2 Billedoptagelse af køretøjet må kun finde sted efter ejerens tilladelse.

§13 I øvrige sager kan Skatteankestyrelsen i særlige tilfælde, hvor det er af afgørende betydning for sagen, besigtige fast ejendom, infrastruktur, genstande, herunder køretøjer, og lokaler.

Stk. 2 Forinden Skatteankestyrelsen foretager besigtigelse efter stk. 1, skal der indhentes tilladelse fra ejeren og en eventuel bruger.

Stk. 3 Billedoptagelse ved besigtigelse efter stk. 1 må kun finde sted efter ejerens og en eventuel brugers tilladelse.

Stk. 4 Skatteankestyrelsen kan indstille til et skatteankenævn, at medlemmer af ankenævnet deltager i en besigtigelse efter stk. 1. Hvis et skatteankenævn kan tiltræde indstillingen herom, foretager Skatteankestyrelsen besigtigelse efter stk. 1 med deltagelse af medlemmer af ankenævnet. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

§14 Sagsfremstilling
I de sager, hvor Skatteankestyrelsen efter skatteforvaltningslovens § 35 d, stk. 1 eller 4, udarbejder en sagsfremstilling, skal sagsfremstillingen som minimum indeholde identifikationsoplysninger vedrørende klageren, en talmæssig opgørelse over klagepunkterne, hvor dette er relevant, en beskrivelse af klagens indhold med specifikation af klagepunkterne, en redegørelse for sagens faktiske forhold og et forslag til afgørelse med henvisning til relevante retsregler.

Stk. 2 I sager, hvor klagen foreslås afvist, og klagen ikke er omfattet af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 6 eller 7, udarbejder Skatteankestyrelsen en sagsfremstilling efter stk. 1, hvor oplysningerne nævnt i stk. 1 om klagens indhold og sagens faktiske forhold begrænses til kun at vedrøre afvisningen.

Stk. 3 Hvis det er besluttet, at Skatteankestyrelsen skal foretage besigtigelse efter § 13, stk. 4, med deltagelse af medlemmer fra ankenævn, udarbejder Skatteankestyrelsen til brug for besigtigelsen først en sagsfremstilling efter stk. 1 uden forslag til afgørelse. Skatteankestyrelsen sender denne sagsfremstilling til de medlemmer, der skal deltage i besigtigelsen. Efter besigtigelsen udarbejder og udsender Skatteankestyrelsen dernæst sagsfremstilling efter stk. 1 med forslag til afgørelse til klageren og eventuelle andre parter.

§15 Motiveret indstilling i Landsskatteretssager
Hvis klagen skal behandles af Landsskatteretten, udarbejder Skatteankestyrelsen, når grundlaget er tilvejebragt, en skriftlig redegørelse med en motiveret indstilling til sagens afgørelse.

Stk. 2 Skatteankestyrelsens motiverede indstilling til klagens afgørelse sendes med bilag til udtalelse i Skatteforvaltningen i følgende tilfælde:

  • 1) Hvis der skal afholdes retsmøde i sagen.

  • 2) Skatteforvaltningen har anmodet herom, enten i en konkret sag eller for nærmere angivne, begrænsede sagstyper.

  • 3) Hvis Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen i øvrigt anser det for hensigtsmæssigt.

Stk. 3 Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten kan fastsætte en frist for afgivelse af udtalelsen.

§16 Indstilling i ankenævnssager
Hvis klagen skal behandles af et ankenævn, udarbejder Skatteankestyrelsen, når grundlaget er tilvejebragt, en begrundet indstilling til sagens afgørelse.

§17 Hvis et eller flere medlemmer af et ankenævn ønsker deres mindretalsudtalelse forelagt for Skatterådet, jf. skatteforvaltningsloven § 10, stk. 4, sender Skatteankestyrelsen senest 1 måned efter, at nævnet har truffet afgørelsen, det relevante materiale til Skatteforvaltningen.

Kapitel 3

Skatteankestyrelsens afgørelser

§18 Afgørelsen skal være dateret. Afgørelsen skal være begrundet med henvisning til relevante retsregler og indeholde en redegørelse for sagens faktiske forhold. Begrundelsen skal angive Skatteankestyrelsens stillingtagen til de af klageren anførte forhold og synspunkter, i det omfang disse forhold og synspunkter må anses for relevante i forhold til sagens afgørelse.

Stk. 2 Skatteankestyrelsens afgørelse skal angå de punkter i den påklagede afgørelse, der er klaget over, og eventuelle afledte ændringer, jf. skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 1, 1. pkt., jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For klager omfattet af skatteforvaltningslovens § 6, stk. 1, skal Skatteankestyrelsens afgørelse angå de punkter i den påklagede afgørelse, der er klaget over, og eventuelle ændringer i andre ansættelser og dele af ejendomsvurderingen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 h, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4 I ganske særlige tilfælde kan Skatteankestyrelsen træffe en afgørelse, der uden beløbsmæssig opgørelse alene fastlægger de principper, hvorefter den påklagede afgørelse skal træffes. Skatteforvaltningen foranlediger herefter, at afgørelsen træffes i overensstemmelse med Skatteankestyrelsens anvisning.

Stk. 5 Hvis klagen vedrører et afslag på en anmodning om genoptagelse af en afgørelse, og Skatteankestyrelsen finder, at genoptagelse burde have fundet sted, skal Skatteankestyrelsen i afgørelsen pålægge den pågældende myndighed at genoptage afgørelsen.

Stk. 6 Klager på inddrivelsesområdet har ikke opsættende virkning. Skatteankestyrelsen skal derfor afgøre klagen inden for 1 måned, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen foreligger fuldt oplyst, det vil sige efter indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger til brug for sagsbehandlingen og eventuel partshøring.

Stk. 7 Afgørelsen sendes til klageren og alle øvrige vedkommende. I den forbindelse vejledes klageren og eventuelle andre kendte søgsmålsberettigede om fristen for at indbringe afgørelsen for domstolene.

Kapitel 4

Syn og skøn ved Landsskatteretten, skatteankenævn og Skatteankestyrelsen

§19 Hvis adgangen efter skatteforvaltningslovens § 47 til at begære syn og skøn udmeldt ved byretten ønskes benyttet, skal rekvirenten skriftligt underrette Skatteankestyrelsen derom. Sammen med underretningen skal følge en kopi af rekvirentens skrivelse til byretten med byrettens påtegning om, at anmodningen er imødekommet, og en kopi af skønstemaet. Herefter udsættes behandlingen af sagen, jf. skatteforvaltningslovens § 47, stk. 3.

Stk. 2 Hvis Skatteankestyrelsen har fastsat en frist for stillingtagen til begæring om syn og skøn, jf. skatteforvaltningslovens § 47, stk. 2, behøver Skatteankestyrelsen efter udløbet af denne frist ikke at respektere en begæring om syn og skøn.

Stk. 3 Når syn- og skønssagen er afsluttet i byretten, skal rekvirenten inden 14 dage sende en kopi af retsbogsudskriften over byretssagen til Skatteankestyrelsen. Med udskriften skal følge syns- og skønsmændenes udtalelse.

Stk. 4 Hvis klageren er rekvirenten, skal vedkommende samtidig med indsendelsen af de i stk. 3 nævnte dokumenter skriftligt meddele Skatteankestyrelsen, hvorvidt klagen opretholdes eller trækkes tilbage. Fremkommer der ingen meddelelse fra klageren herom, anses klagen for opretholdt.

Stk. 5 Hvis en myndighed er rekvirenten, kan Skatteankestyrelsen efter modtagelsen af de i stk. 3 nævnte dokumenter skriftligt anmode klageren om inden for en frist på 14 dage at meddele, hvorvidt klagen opretholdes eller trækkes tilbage. Fremkommer der ingen meddelelse fra klageren inden for fristen, anses klagen for opretholdt.

Stk. 6 Skatteankestyrelsen kan bestemme, at udgifter, der er eller vil blive afholdt til syn og skøn, skal godtgøres fuldt ud, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 3 og 4, når afholdelsen af syn og skøn har tilført sagen eller skønnes at kunne tilføre sagen væsentlige nye oplysninger, der ikke mere hensigtsmæssigt har kunnet eller kan indhentes på anden måde.

Kapitel 5

Øvrige bestemmelser

§20 Tilbagekaldelse m.v.
En klager kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling tilbagekalde klagen. Tilbagekaldelsen kan ske skriftligt eller mundtligt til Skatteankestyrelsen. Ved enhver tilbagekaldelse skal Skatteankestyrelsen skriftligt meddele klageren, at sagen er henlagt som følge af tilbagekaldelsen af klagen.

Stk. 2 Hvis klageren efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 2, indbringer sagen for domstolene uden at afvente klagemyndighedens afgørelse, anses klagen for bortfaldet. Skatteankestyrelsen meddeler skriftligt klageren, at sagen herefter er henlagt.

Stk. 3 Hvis den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse, genoptager afgørelsen efter skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5, meddeler Skatteankestyrelsen klageren, at klagen anses for tilbagekaldt, og at sagen derfor er henlagt.

Stk. 4 Klageren kan til enhver tid mundtligt eller skriftligt frafalde en anmodning om et møde med Skatteankestyrelsen, et møde i et ankenævn eller et retsmøde i Landsskatteretten.

§21 Repræsentation
En klager kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling bemyndige andre til at varetage sine interesser under sagen. Skatteankestyrelsen betragter herefter den bemyndigede som legitimeret til at optræde på klagerens vegne, indtil klageren meddeler Skatteankestyrelsen, at bemyndigelsen er tilbagekaldt, eller indtil Skatteankestyrelsen på anden vis opnår kendskab til, at bemyndigelsen er tilbagekaldt eller overtrådt.

Stk. 2 Uanset stk. 1 underretter Skatteankestyrelsen såvel klager som klagers repræsentant skriftligt om

  • 1) klagemyndighedens afgørelse af klagen, og

  • 2) Skatteankestyrelsens henlæggelse af sagen, hvis klagen tilbagekaldes eller bortfalder, jf. § 20, stk. 1-3.

§22 Intern digital kommunikation
Skatteankestyrelsen kan bestemme, at kommunikation mellem Skatteankestyrelsen og medlemmer af skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn samt Landsskatteretten skal foregå helt eller delvist digitalt.

§23 Offentliggørelse af afgørelser
Ved offentliggørelsen af afgørelser af almen interesse truffet af Skatteankestyrelsen, skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn, jf. § 1, stk. 4, skal navne på fysiske og juridiske personer, cpr-numre, cvr-numre og andre personhenførbare oplysninger bortset fra journalnummer fjernes eller erstattes af anonyme betegnelser.

Stk. 2 Vurderer Skatteankestyrelsen, at anonymisering ikke kan ske fuldt ud, skal offentliggørelse undlades.

§24 Ikrafttræden m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 929 af 18. juni 2020 om Skatteankestyrelsen ophæves.

Stk. 3 For klager over afgørelser truffet efter ejendomsvurderingsloven og klager over afslag på genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1, 3 og 4, og § 33 b, der er indgivet i perioden fra og med den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, som er indgivet efter udløbet af fristen i § 3, stk. 7, i lov nr. 1125 af 19. november 2019, finder § 2, stk. 8, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 For klager, der indgives efter udløbet af klagefristen i ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 1, 3. pkt., stk. 2, 3. pkt., eller stk. 7, finder § 2, stk. 8, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 For klager, der indgives uden afgørelse, uden udarbejdet sagsfremstilling eller med manglende begrundelse, som er omfattet af ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 9, og § 89 a, stk. 5, finder § 2, stk. 9, tilsvarende anvendelse.

Stk. 6 For klagegebyr omfattet af § 22, stk. 9, i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 10, finder § 3 tilsvarende anvendelse.

profile photo
Profilside