Bekendtgørelse om sikring af indflyvningen til militære flyvepladser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 638 af 26. juni 2001

I medfør af § 149, stk. 7, og § 154 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

De i §§ 61 - 68 i lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001 om luftfart indeholdte regler om sikring mv. af indflyvningen til flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, finder tillige anvendelse på de militære flyvepladser på flyvestationerne Karup, Skrydstrup, Ålborg, Vandel og Værløse, og for den militære luftfart, med nedenfor fastsatte ændringer.

§ 2

Den i lovbekendtgørelsens § 63 omhandlede plan vedrørende sikring af indflyvningen skal for så vidt angår de ovenfor nævnte flyvepladser godkendes såvel af trafikministeren som af forsvarsministeren.

§ 3

Iværksættelsen af foranstaltninger i henhold til lovbekendtgørelsens §§ 67, 67a og 68 finder sted efter forhandling mellem trafikministeren og forsvarsministeren.

§ 4

De beføjelser, der for den civile luftfarts vedkommende ved lovbekendtgørelsens §§ 61 - 68 er tillagt henholdsvis trafikministeren og Statens Luftfartsvæsen, tillægges for så vidt angår de ovennævnte flyvepladser og for den militære luftfart henholdsvis forsvarsministeren og Forsvarets Bygningstjeneste.

§ 5

Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 2001.