Bekendtgørelse om Sikkerhedsstyrelsens kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2021

Straf
§ 8

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år, den, der overtræder eller undlader at efterkomme et påbud efter § 6, stk. 1-3.