14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse for lån anmeldt til tinglysning i forbindelse med pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse nr. 670 af 26. juni 2008

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse for lån anmeldt til tinglysning i forbindelse med pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer

Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014.

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse fastsætter regler for den sikkerhedsstillelse, som pengeinstitutter efter 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed modtager for lån ydet på grundlag af særligt dækkede obligationer, når pantebrevet er anmeldt til tinglysning.

Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014.

§2 Sikkerhedsstillelse
For lån ydet på grundlag af pantebrev, som er anmeldt til tinglysning, jf. § 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, skal den stillede sikkerhed garantere for lånets indfrielse og omkostningerne i forbindelse hermed, herunder for eventuelle restancer, hvis pantebrevet ikke bliver endeligt tinglyst med den forudsatte prioritetsstilling.

Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 3-7, i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014.

§3 Som sikkerhedsstillelse kan alene anvendes de i § 152 c, stk. 1, nr. 3-7, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiver.

Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7,  i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014.

Stk. 2 Hvis sikkerheden stilles i form af de i § 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiver, skal sikkerheden medregnes i 15 pct.-grænsen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Uanset stk. 2 skal en garanti fra et pengeinstitut stillet i henhold til § 8, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. ikke medregnes i 15 pct.-grænsen, hvis garantien kun afdækker den risiko, som er forbundet med pantebrevets endelige tinglysning.

Stk. 4 Ved lån som nævnt i § 8, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan Finanstilsynet dispensere fra kravet om, at en garanti fra et pengeinstitut skal medregnes i 15 pct.-grænsen.

§4 Garantierklæringen eller anden sikkerhedsstillelse skal være modtaget i pengeinstituttet senest samtidig med lånets udbetaling. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

§5 Værdien af den sikkerhed, jf. § 3, som stilles midlertidigt for lånet, skal til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer.

§6 Frist
Pengeinstituttet skal uden ugrundet ophold tilvejebringe endeligt tinglyst pantebrev.

§7 Frigivelse af sikkerhedsstillelsen
Pengeinstituttet må tidligst frigive sikkerhedsstillelsen, når instituttet har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger.

§8 Straffebestemmelser
Overtrædelse af §§ 2, 3, stk. 1-3, § 4, § 6 og § 7 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§9 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

profile photo
Profilside