Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse for lån anmeldt til tinglysning i forbindelse med pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 670 af 26. juni 2008

I medfør af § 152 h, stk. 1, nr. 5, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 22. maj 2008, som ændret ved lov nr. 515 af 17. juni 2008, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for den sikkerhedsstillelse, som pengeinstitutter efter 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed modtager for lån ydet på grundlag af særligt dækkede obligationer, når pantebrevet er anmeldt til tinglysning.

Sikkerhedsstillelse
§ 2

Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014. For lån ydet på grundlag af pantebrev, som er anmeldt til tinglysning, jf. § 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, skal den stillede sikkerhed garantere for lånets indfrielse og omkostningerne i forbindelse hermed, herunder for eventuelle restancer, hvis pantebrevet ikke bliver endeligt tinglyst med den forudsatte prioritetsstilling.

§ 3

Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 3-7, i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014. Som sikkerhedsstillelse kan alene anvendes de i § 152 c, stk. 1, nr. 3-7, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiver.

Stk. 2 Henvisningen til § 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7,  i lov om finansiel virksomhed er forkert, da bestemmelsen blev ophævet ved § 1, nr. 92 i ændringslov nr. 268 af 25/3 2014. Hvis sikkerheden stilles i form af de i § 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiver, skal sikkerheden medregnes i 15 pct.-grænsen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Uanset stk. 2 skal en garanti fra et pengeinstitut stillet i henhold til § 8, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. ikke medregnes i 15 pct.-grænsen, hvis garantien kun afdækker den risiko, som er forbundet med pantebrevets endelige tinglysning.

Stk. 4 Ved lån som nævnt i § 8, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan Finanstilsynet dispensere fra kravet om, at en garanti fra et pengeinstitut skal medregnes i 15 pct.-grænsen.

§ 4

Garantierklæringen eller anden sikkerhedsstillelse skal være modtaget i pengeinstituttet senest samtidig med lånets udbetaling. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

§ 5

Værdien af den sikkerhed, jf. § 3, som stilles midlertidigt for lånet, skal til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer.

Frist
§ 6

Pengeinstituttet skal uden ugrundet ophold tilvejebringe endeligt tinglyst pantebrev.

Frigivelse af sikkerhedsstillelsen
§ 7

Pengeinstituttet må tidligst frigive sikkerhedsstillelsen, når instituttet har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger.

Straffebestemmelser
§ 8

Overtrædelse af §§ 2, 3, stk. 1-3, § 4, § 6 og § 7 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelse
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.