Bekendtgørelse om selskabsskat § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om selskabsskat er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1303 af 14. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 974 af 20. maj 2021

Opkrævningsmyndighed
§ 1

Indkomstskat, restskat, acontoskat og tillæg for selskaber og foreninger m.v. skal indbetales til Skatteforvaltningen, der forestår opkrævning, skatteberegning og eventuel tilbagebetaling.

Stk. 2 Skattebeløb og tillæg efter stk. 1, som ikke indbetales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer ved Skatteforvaltningens foranstaltning efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Stk. 3 Skatteforvaltningen udbetaler de beløb, der efter selskabsskattelovens § 23 tilfalder kommunerne.