14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 399 af 04. maj 2006. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.

Kapitel 5

Taxameterkontrollanter

§15 Godkendelse af personer som taxameterkontrollanter meddeles af Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udfærdiget godkendelsesblanket.

Stk. 2 Godkendelsen er personlig. I virksomheder, der drives i selskabsform, udstedes godkendelsen til den person, der har ansvaret for virksomhedens økonomiske og administrative drift. Der kan i virksomheden etableres en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, der på taxameterkontrollantens vegne kan underskrives af bestemte, kvalificerede medarbejdere.

Stk. 3 Godkendelsen meddeles for højst 10 år ad gangen. Ansøgning om fornyelse indgives af taxameterkontrollanten inden udløbet af godkendelsen.

Stk. 4 Ved ansøgning om godkendelse som taxameterkontrollant skal ansøgeren dokumentere faglige kvalifikationer og et indgående kendskab til den teknik, der benyttes i taxametre og kontrolapparater og være i besiddelse af fornødne faciliteter. Ansøgere skal desuden findes egnede til at udøve offentlig kontrolvirksomhed.

Stk. 5 Ansøgeren må ikke være beskæftiget som taxichauffør eller i øvrigt have interesser i taxivognmandsvirksomhed eller bestillingskontorer. Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, i lov om taxikørsel m.v. Lovens § 3, stk. 2, finder tillige anvendelse.

Stk. 6 Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at betingelserne for meddelelse af godkendelse som taxameterkontrollant fortsat er til stede, jf. § 4 b i lov om taxikørsel m.v.

Stk. 7 Taxameterkontrollanten udsteder taxameterattester. Attesterne trykkes løbenummererede ved Færdselsstyrelsens foranstaltning. Udgifterne hertil betales af taxameterkontrollanten.

Stk. 8 Attesterne skal anvendes i løbenummerorden. Løbenummeret på den sidst udstedte taxameterattest overføres til den nye taxameterattest, når en sådan udstedes. Såfremt den sidst udstedte taxameterattest er udstedt af en anden taxameterkontrollant, skal denne desuden påføres den nye taxameterattest. Forsiden udleveres til opbevaring i taxien. Kopien opbevares af taxameterkontrollanten. Ved fejludfyldning overstreges attesten og anbringes med kopien ved de opbevarede attestkopier. Kopierne skal opbevares i mindst 5 år. Såfremt taxameterkontrollanten ophører med at udøve taxameterkontrollantvirksomhed skal kopierne af taxameterattesterne fra de seneste 5 år indsendes til Færdselsstyrelsen.

Stk. 9 Kopierne skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden eller Færdselsstyrelsen. Kopierne må ikke overlades andre.

Stk. 10 Godkendelsen bortfalder, jf. reglerne herom i § 8 i lov om taxikørsel m.v.

profile photo
Profilside