Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013.

Bekendtgørelse nr. 399 af 04. maj 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1740 af 22. december 2006 og bekendtgørelse nr. 1652 af 14. december 2015

I medfør af § 12, stk. 1, og § 16, stk. 2, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Godkendelse og indretning m.v. af taxier, limousiner og biler til sygetransport
§ 1

Motorkøretøj, der anvendes til taxikørsel, herunder limousinekørsel, eller til sygetransport, skal være godkendt og registreret hertil. Motorcykel kan ikke godkendes til disse anvendelser.

§ 2

En taxi og en limousine skal ved standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse være godkendt til taxikørsel eller fundet egnet hertil (d.v.s. opfylde kravene i §§ 3-4), medmindre bilen tilsvarende findes egnet og godkendes af en synsvirksomhed.

Stk. 2 Bilen kan godkendes til befordring af personer i kørestole, uanset denne indretning ikke er omfattet af en typegodkendelse, jf. stk. 1.

§ 3

En taxi skal være indrettet til befordring af mindst 5 og højst 9 personer, føreren medregnet. En limousine skal være indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet. En taxi skal have lukket karrosseri med mindst 2 døre til ind- og udstigning for passagerer.

Stk. 2 Antallet af personer, føreren medregnet, som en taxi eller limousine kan godkendes til, fastsættes på baggrund af antallet af siddepladser forsynet med sikkerhedsseler. I taxier eller limousiner, indrettet med sæder der ikke er forsynet med sikkerhedsseler, og hvor de enkelte siddepladser ikke er udformet som entydige siddepladser, skal antallet af personer fastsættes på baggrund af, at bredden af siddepladsen for hver voksen person højst må være 450 mm.

§ 4

Passagerrummet i en taxi og en limousine skal være forsynet med belysning, der kan betjenes manuelt fra førersædet og som tændes automatisk, når en hvilken som helst af bilens døre åbnes.

§ 5

Bil til sygetransport skal være indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

Kapitel 2 Taxameter, kontrolapparat og plombering m.v.
§ 6

En taxi skal være udstyret med taxameter. Taxametret skal til enhver tid fungere korrekt og i overensstemmelse med de gældende takster. Det skal angive det indkørte beløb og den takst, hvortil det er stillet. Disse angivelser skal uden vanskelighed kunne aflæses af passagererne og være forsynet med belysning, når taxametret slås til.

Stk. 2 Et mekanisk eller elektromekanisk taxameter skal være godkendt og mærket (e-mærket) i henhold til Rådets direktiv nr. 77/95/EØF om mekaniske taxametre, jf. dog § 20.

Stk. 3 Elektroniske taxametre skal enten opfylde specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller opfylde og være godkendt og mærket i henhold til de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter, herunder de generelle væsentlige krav, som er anført i direktivets bilag I og de særlige krav, som er anført i direktivets bilag IX, jf. nærmere nedenfor:

 • 1) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne om konstruktion, indretning og funktion i Europæisk Standard EN 50148: For hver taxametertype, der opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, skal der foreligge erklæring fra taxameterfabrikanten om, at hvert taxameter i en serienummerrække opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. I stedet for erklæringen kan udstedes en prøvningsrapport fra et akkrediteret prøvningslaboratorium, der for den konkrete taxametertype dokumenterer opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148. Laboratoriet skal være akkrediteret af DANAK eller af et udenlandsk akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

 • 2) Dokumentation for godkendelse og mærkning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om måleinstrumenter: Dokumentation for opfyldelse af direktivets krav skal foreligge i form af en overensstemmelsesvurdering samt CE-mærkning og supplerende metrologisk mærkning gennemført som beskrevet i art. 14 i bilag I.

 • 3) Dokumentation for opfyldelse af specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148 eller godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/32/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter skal forevises for taxameterkontrollanten ved installation af taxametret. Taxameterkontrollanten skal opbevare et eksemplar (kopi) af dokumentationen.

Stk. 4 Der må ikke foretages konstruktive ændringer af taxametret.

Stk. 5 Taxametret og dets forbindelse til taxien (transmission og strømforsyning) skal være plomberet efter reglerne i bilag 1, afsnit III (2).

Stk. 6 Installation, justering, reparation og plombering af taxametre og udstedelse af taxameterattester må kun foretages af en godkendt taxameterkontrollant, jf. kapitel 5. Færdselsstyrelsen kan på nærmere angivne vilkår tillade central overførsel af takstændringer i taxametre via radiotransmission.

Stk. 7 Den senest udfærdigede taxameterattest skal til enhver tid forefindes i taxien og på forlangende forevises for kontrolmyndigheden. Ved kontrolmyndighed forstås politiet, den tilladelsesudstedende myndighed, told- og skatteforvaltningen eller en synsvirksomhed. Der skal udstedes (ny) taxameterattest i følgende tilfælde:

 • 1) Når et taxameter demonteres fra taxien.

 • 2) Når et fabriksnyt taxameter monteres.

 • 3) Ved takstændringer.

 • 4) Ved fornyelse, når dette kræves i forbindelse med periodisk syn, jf. stk. 9.

 • 5) Ved førstegangsmontering.

 • 6) Ved udskiftning til anden dækdimension.

 • 7) Ved udskiftning af taxameter.

 • 8) Ved reparation af taxameter og forbindelser hertil.

 • 9) Ved reparation af kontroltæller og forbindelser hertil (herunder sædekontakt og IR-system).

 • 10) Ved retablering af brudte eller beskadigede plomber. Undtaget herfra er dog fornyelse af plomber ved batteri eller gearkasse, jf. bilag 2, pkt. 13.

Stk. 8 Beskadigede plomberinger skal omgående fornyes, jf. dog bilag 4.

Stk. 9 Når en taxi fremstilles for en synsvirksomhed i forbindelse med registrering eller periodisk syn, skal der samtidig forevises en ikke over 6 måneder gammel taxameterattest.

Stk. 10 Kontrolmyndighederne kan til enhver tid foretage kontrol af taxameter, kontrolapparat og deres plombering. I forbindelse hermed har føreren af taxien pligt til uden betaling at foretage en prøvekørsel over en rimelig strækning ligesom føreren også har pligt til at medvirke ved kontrollen. Kontrolmyndigheden kan til enhver tid forlange en udskrift af taxameteroplysningerne, såfremt dette er teknisk muligt. Udskriften skal være i overensstemmelse med taxametrets og kontrolapparatets udvisende. Kontrolmyndigheden skal efter endt prøvekørsel udstede en kvittering, der angiver begyndelses- og sluttidspunktet for kørslen og taxametrets udvisende. Konstateres der fejl ved taxametret, kan taxien forlanges sat ud af drift, indtil det ved forevisning af en ny taxameterattest er konstateret, at fejlen er udbedret.

Stk. 11 Synsvirksomheder foretager ved syn af taxier stikprøvevis en kontrol af taxametre og kontrolapparater. Såfremt der ved synet konstateres fejl ved taxametre eller kontrolapparater, indberetter synsvirksomheden dette til Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udarbejdet blanket.

§ 7

En taxi skal være udstyret med et elektronisk kontrolapparat, der registrerer, hvorvidt der under kørslen har været passagerer i vognen ( kontroltæller besatte kilometre, som anført i trafikbogen ), jf. dog § 20. Kontrolapparatet skal opfylde de i bilag 1, om kontrolapparater, nævnte krav. Bestemmelserne i § 6, stk. 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 finder tilsvarende anvendelse for kontrolapparat.

§ 8

I en taxi skal der forefindes en oversigt over hovedkomponenterne i taxametersystemet og deres placering. Oversigten skal være påtegnet af den taxameterkontrollant, der har installeret/ændret taxametersystemet, eller en anden taxameterkontrollant med tilstrækkeligt kendskab til taxametersystemet. Oversigten skal på forlangende forevises kontrolmyndigheden eller en synsvirksomhed.

§ 9

En limousine og en bil til sygetransport må ikke være forsynet med taxameter eller kontrolapparat.

Kapitel 3 Taglygte, friskilt, kommunikationsradio, tilladelsesnummerplade og påskrifter m.v.
§ 10

På en taxi skal der være anbragt en taglygte. Taglygten skal være tændt, når der søges hyre. Taglygten må ikke kunne tændes, når taxametret er i funktion. Lygten skal fremad vise grønt lys uden at blænde og være forsynet med påskriften »Taxi« udført i bogstavhøjde på mindst 50 mm. Påskriften »Taxi« må afgive lys af hvid eller gul farve uden at blænde. Den samlede lysende flade skal være mindst 185 cm². Viser lygten lys bagud, skal det være rødt.

Stk. 2 En taxi kan bag forruden have et rektangulært skilt med påskriften »Fri«, der så kan benyttes, når der søges hyre. Skiltet skal i lygtetændingstiden, vise grønt lys fremad, som ikke må blænde. Skiltet må ikke benyttes og ikke kunne lyse, når taxametret er i funktion. Skiltet må endvidere ikke benyttes, når der ikke søges hyre.

Stk. 3 En taxi, der har pligt til at være tilsluttet et bestillingskontor, skal være forsynet med kommunikationsudstyr, der har forbindelse til bestillingskontoret samt efter aftale mellem bestillingskontorerne eventuelt til andre bestillingskontorer. Det er ikke tilladt at installere tele- eller radiokommunikation med forbindelse uden om bestillingskontorer, jf. dog stk. 10. Den tilladelsesudstedende myndighed kan i særlige tilfælde, for eksempel til betjening af lægekørsel og lignende, gøre undtagelse herfra. Det er tilladt at installere mobiltelefon til privat brug.

Stk. 4 På taglygten, tagreklameskilt eller bag på taxien skal der tydeligt og synligt være anbragt en tilladelsesnummerplade med tilladelsesnummeret vendende bagud. Tilladelsesnummerpladen skal være fremstillet af vejrbestandigt hårdt plastmateriale eller metal. Ved enhver tilladelsesudstedelse tildeles der den taxi, tilladelsen vedrører, et tilladelsesnummer. Tilladelsesnummeret, der består af det for den pågældende kommune af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte kommunenummer og et af den tilladelsesudstedende myndighed fastsat løbenummer med en bindestreg imellem, påføres tilladelsen. Færdselsstyrelsen tildeler efter ansøgning kommunale fællesskaber et særligt kommunenummer, som skal anvendes på de tilladelser, der er omfattet af det kommunale fællesskab. Det kommunale fællesskab offentliggør områdenummeret på en passende måde. Tilladelsesnummerpladen udleveres mod betaling af den tilladelsesudstedende myndighed sammen med tilladelsen. Bortkommer pladen eller beskadiges den, kan en ny plade udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed mod ny betaling. Samtidig afleveres den hidtil anvendte plade, for så vidt den ikke er bortkommet, i hvilket tilfælde den tilladelsesudstedende myndighed skal kræve skriftlig erklæring herom. Indtil en ny plade kan udleveres, skal der benyttes en erstatningsplade, der ligeledes udleveres af den tilladelsesudstedende myndighed. Tilladelsesnummerplader må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget.

Stk. 5 Tilladelsesindehaveren kan forbyde rygning i taxien. I så fald skal taxien være afmærket herom på en for publikum iøjnefaldende måde, både udvendig og indvendig.

Stk. 6 En taxi skal være forsynet med bagagebærer, bagagerum eller lignende, således at passagererne kan forlange enten én barnevogn eller én cykel medbragt.

Stk. 7 En taxi skal udvendig på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskrift om navn og telefonnummer for det bestillingskontor, ejeren er tilsluttet, eller hvis ejeren ikke er tilsluttet et bestillingskontor, ejerens eller firmaets navn, adresse og/eller telefonnummer. Navn, adresse og telefonnummer skal udføres i en bogstavhøjde på mindst 40 mm og en talhøjde på mindst 40 mm. Påskriften skal være i en farve, der tydeligt afviger fra køretøjets farve og eventuelle påførte reklamer. Påskriften skal være direkte påført taxiens karrosseri, og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende. Såfremt påskriften er udført i foliemateriale eller lignende, skal det være udført i et materiale, der efter aftagning ikke kan genanvendes.

Stk. 8 Tilladelsen, et eksemplar af de gældende takstbestemmelser og et eventuelt kørselsreglement udleveret af den tilladelsesudstedende myndighed, skal opbevares i taxien og på forlangende forevises passagererne og kontrolmyndighederne.

Stk. 9 I en taxi skal der på et for passagererne iøjnefaldende sted være anbragt et opslag, der angiver, at tilladelse, takstbestemmelser og kørselsreglement forefindes i taxien, samt hvilket antal passagerer taxien er godkendt til.

Stk. 10 En taxi kan være forsynet med overfaldsalarm. Såfremt der i tilknytning til alarmsystemet er installeret lygter, må disse højst bestå af to hurtigt blinkende røde lygter, der er sammenbygget med taglygten.

§ 11

En limousine må ikke være forsynet med det i § 10 nævnte udstyr m.v., bortset fra udstyr nævnt i stk. 3, 5 og stk. 10. Tilladelsen (original) skal opbevares i limousinen og på forlangende forevises passagererne eller kontrolmyndigheden. Limousiner skal på et for passagererne iøjnefaldende sted være forsynet med et opslag, der angiver, hvilket antal passagerer limousinen er godkendt til.

§ 12

En bil til sygetransport må ikke være forsynet med det i § 10 nævnte udstyr m.v., bortset fra udstyr nævnt i stk. 3, 5 og stk. 10. En bil til sygetransport skal udvendigt på begge sider (for- eller bagdør) være forsynet med påskriften »Sygetransport«. Påskriften skal være udført efter bestemmelserne i § 10, stk. 7. Tilladelsen (original) skal opbevares i sygetransporten og på forlangende forevises passagererne eller kontrolmyndigheden.

Kapitel 4 eller printerudskrift
§ 13

I en taxi skal findes en trafikbog, der på forlangende skal forevises og om fornødent udlånes til kontrolmyndigheden. Trafikbogen skal af den tilladelsesudstedende myndighed være godkendt til den pågældende bil og være forsynet med den tilladelsesudstedende myndigheds påtegning herom. Der må kun være én trafikbog i brug ad gangen, uanset om der er flere førere af taxien. Det påhviler den tilladelsesudstedende myndighed, at føre regnskab med, hvilke trafikbøger, der er udleveret til de enkelte tilladelser.

Stk. 2 Trafikbogen skal indeholde mindst 50 tredobbelte blade (stamblad og 2 kopier), der skal være forsynet med fortløbende numre. Hvert af de tredobbelte blade skal omfatte en førers vagt, jf. bilag 3. Hvert af de tredobbelte blade må højst omfatte 1 døgn (24 timer). En vagt anses for at være den periode, hvor en fører er til rådighed for bestillinger, idet der dog kan ses bort fra mindre pauser (spisepauser m.v.). En førers vagt ophører, hvis taxien overdrages til en anden fører.

Stk. 3 Trafikbogen skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 3. Herudover kan trafikbogen indeholde oplysninger om de til enhver tid gældende regler for udfyldelse af trafikbogen. Den tilladelsesudstedende myndighed kan tillade, at der udstedes trafikbøger, hvor der er mulighed for at angive flere ture uden brug af taxameter (større kørselsarrangementer). Oplysninger, der i trafikbogen er markeret med én stjerne, skal indføres straks ved vagtens/kørslens begyndelse, jf. bilag 3. Oplysninger, der er markeret med to stjerner, skal indføres i trafikbogen ved vagtens/kørslens afslutning. Oplysning om eventuel returkørsel, der udføres til nedsat takst i henhold til gældende takstregulativ, skal indføres straks ved kørslens start og afslutning. Såfremt prisen for kørsel er beregnet på anden måde end efter taxameter, skal begyndelsestidspunktet indføres i trafikbogen umiddelbart inden den pågældende kørsel påbegyndes, og sluttidspunktet samt det indkørte beløb umiddelbart efter kørslens afslutning. Oplysninger om eventuelle fejlture indføres straks efter, at de er konstateret, og hvis taxien er tilsluttet et bestillingskontor, anmeldt til dette. Den totale omsætning for en vagt kan indføres uspecificeret i trafikbogen under ”Kørselsindtægter” i rubrikken ”Evt. totalbeløb”. Den totale omsætning er summen af det samlede antal grundtakster, omsætningen for kørte km og den samlede registrerede ventetidsbetaling. Det der kan specificeres, herunder ”Antal ture”, ”Uden taxameter” og ”Fejlture”, skal dog indføres separat. Ved en vagts begyndelse og afslutning angives køretøjets kilometertællers udvisende. Samtlige tidsangivelser skal udfyldes med 4 cifre (24 timers tidsangivelse). Samtlige kilometerangivelser skal udfyldes med 6 cifre (f.eks. 00xxxx). Antal enheder og antal ture skal angives med det aktuelle antal cifre.

Stk. 4 Trafikbogen skal føres fortløbende og tydeligt med kuglepen på en sådan måde, at stamblad og kopier føres samtidigt. Navn kan dog anføres ved anvendelse af stempel, idet der skal stemples på stamblad samt hver kopi. Der må ikke foretages rettelser. Såfremt der skrives forkert på en side, eller en side ved en fejltagelse overspringes, skal den forsynes med en skråstreg og må ikke siden benyttes. Af hvert tredobbelt blad opbevares stambladet i trafikbogen, medens den ene kopi ved vagtens eller kørselsperiodens ophør afleveres til tilladelsesindehaveren. Trafikbogen skal af tilladelsesindehaveren opbevares mindst 5 år regnet fra sidste indførsel og skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden. Dette gælder også for ubrugte trafikbøger.

Stk. 5 Færdselsstyrelsen kan efter ansøgning tillade central elektronisk registrering af trafikbogsoplysninger hos bestillingskontoret. Der vil blive stillet særlige vilkår for brugen, herunder krav til chaufføridentitet, taxiidentitet, taxameter, trafikbogsoplysninger, successiv overførsel af oplysninger (omsætning, dvs. kørte kilometer, enheder osv., samt id) til bestillingskontoret. Desuden vil der blive stillet krav til bestillingskontoret om registrering og opbevaring og evt. indberetning (til kontrolmyndighederne) af oplysningerne, samt krav om, at tilladelsesindehavere (taxivognmænd) skal give accept til videregivelse af disse oplysninger til kontrolmyndighederne.

§ 14

Den tilladelsesudstedende myndighed kan efter samråd med politiet og skattemyndighederne godkende - eventuelt i en prøveperiode - at trafikbogen erstattes med printerudskrifter, såfremt udskrifterne

 • 1) svarer til de krævede oplysninger i trafikbogen,

 • 2) udskrives tydeligt og holdbart, og

 • 3) angives logisk og i forståelig terminologi.

Stk. 2 Efter hver vagt udskrives udskrift i 2 eksemplarer. Det ene afleveres til tilladelsesindehaveren, der skal opbevare udskrifterne i kronologisk orden i mindst 5 år. Udskrifterne skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden, dog ikke synsvirksomheder. I taxien opbevares de seneste 7 døgns udskrifter, som på forlangende skal forevises eller udlånes til kontrolmyndigheden. Kontrolmyndigheden kan forlange en udskrift, uanset pågældende vagt endnu ikke er afsluttet.

Kapitel 5 Taxameterkontrollanter
§ 15

Godkendelse af personer som taxameterkontrollanter meddeles af Færdselsstyrelsen på en af Færdselsstyrelsen udfærdiget godkendelsesblanket.

Stk. 2 Godkendelsen er personlig. I virksomheder, der drives i selskabsform, udstedes godkendelsen til den person, der har ansvaret for virksomhedens økonomiske og administrative drift. Der kan i virksomheden etableres en intern ansvarsfordeling vedrørende udstedelse af attester, der på taxameterkontrollantens vegne kan underskrives af bestemte, kvalificerede medarbejdere.

Stk. 3 Godkendelsen meddeles for højst 10 år ad gangen. Ansøgning om fornyelse indgives af taxameterkontrollanten inden udløbet af godkendelsen.

Stk. 4 Ved ansøgning om godkendelse som taxameterkontrollant skal ansøgeren dokumentere faglige kvalifikationer og et indgående kendskab til den teknik, der benyttes i taxametre og kontrolapparater og være i besiddelse af fornødne faciliteter. Ansøgere skal desuden findes egnede til at udøve offentlig kontrolvirksomhed.

Stk. 5 Ansøgeren må ikke være beskæftiget som taxichauffør eller i øvrigt have interesser i taxivognmandsvirksomhed eller bestillingskontorer. Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene i § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6 og 7, i lov om taxikørsel m.v. Lovens § 3, stk. 2, finder tillige anvendelse.

Stk. 6 Færdselsstyrelsen fører tilsyn med, at betingelserne for meddelelse af godkendelse som taxameterkontrollant fortsat er til stede, jf. § 4 b i lov om taxikørsel m.v.

Stk. 7 Taxameterkontrollanten udsteder taxameterattester. Attesterne trykkes løbenummererede ved Færdselsstyrelsens foranstaltning. Udgifterne hertil betales af taxameterkontrollanten.

Stk. 8 Attesterne skal anvendes i løbenummerorden. Løbenummeret på den sidst udstedte taxameterattest overføres til den nye taxameterattest, når en sådan udstedes. Såfremt den sidst udstedte taxameterattest er udstedt af en anden taxameterkontrollant, skal denne desuden påføres den nye taxameterattest. Forsiden udleveres til opbevaring i taxien. Kopien opbevares af taxameterkontrollanten. Ved fejludfyldning overstreges attesten og anbringes med kopien ved de opbevarede attestkopier. Kopierne skal opbevares i mindst 5 år. Såfremt taxameterkontrollanten ophører med at udøve taxameterkontrollantvirksomhed skal kopierne af taxameterattesterne fra de seneste 5 år indsendes til Færdselsstyrelsen.

Stk. 9 Kopierne skal på forlangende udlånes til kontrolmyndigheden eller Færdselsstyrelsen. Kopierne må ikke overlades andre.

Stk. 10 Godkendelsen bortfalder, jf. reglerne herom i § 8 i lov om taxikørsel m.v.

Kapitel 6 Befordring af passagerer m.v.
§ 16

En taxi, en limousine og en bil til sygetransport må ikke benyttes til befordring af flere personer, end den er godkendt til.

Kapitel 7 Dispensationsbestemmelse, straffebestemmelser, ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser m.v.
Dispensationsbestemmelse
§ 17

Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Straffebestemmelser
§ 18

Henvisningen til § 20, stk. 6 er forkerte. I dag findes bestemmelsen i § 20, stk. 4, jf. § 1. nr. 5 i BEK nr 1652 af 14/12/2015, og vi har ladet vores krydshenvisning pege derpå. Overtrædelse af § 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, §§ 4-5, § 6, stk. 1-2, § 6, stk. 3, nr. 1-3, § 6, stk. 4-10, §§ 7-9, § 10, stk. 1-9, §§ 11-13, § 14, stk. 2, § 15, stk. 8-10, § 16, § 20, stk. 2, og § 20, stk. 6, kan straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998 om særlige krav til taxier m.v., cirkulæreskrivelse af 7. marts 1996 om taksametre og kontrolapparater, meddelelse nr. 1816 af 15. maj 2003 om taglygte på taxier samt cirkulæreskrivelse af 7. november 1988 om overfaldsalarm på hyrevogne.

Overgangsbestemmelser
§ 20

Mekaniske og elektromekaniske taxametre, der er godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv 77/95/EØF før den 30. oktober 2006, kan anvendes til udløbet af gyldighedsperioden af typegodkendelsen dog højst indtil den 30. oktober 2016.

Stk. 2 Elektroniske taxametre, der ikke opfylder specifikationerne i Europæisk Standard EN 50148, og som er taget i brug inden den 1. januar 1999, må anvendes forudsat de opfylder bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 3 Køretøjer, registreret til taxikørsel eller limousinekørsel inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være godkendt efter de hidtidige krav i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998, hvad angår fastsættelse af passagerantal.

Stk. 4 Køretøjer, registreret til taxikørsel eller sygetransport inden bekendtgørelsens ikrafttræden, kan indtil den 1. juni 2008 være godkendt efter de hidtidige krav til påskrifter i bekendtgørelse nr. 248 af 24. april 1998.

Stk. 5 Taxier, der har fået tildelt tilladelsesnummer før den 1. januar 2007, skal inden den 1. januar 2010 være forsynet med en tilladelsesnummerplade, der opfylder kravene i § 10, stk. 4.