Bekendtgørelse om Revisorrådet

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Revisorrådet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 66 af 19. januar 2021

I medfør af § 32 a, stk. 5, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 8. januar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Revisorrådets kompetence og organisation
§ 1

Revisorrådet rådgiver Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder efter revisorlovens § 32, stk. 3 og 4. Rådet kan ikke behandle forhold vedrørende Erhvervsstyrelsens konkrete tilsynsvirksomhed efter revisorlovens §§ 34 - 35 b.

Stk. 2 Revisorrådet bistår endvidere Erhvervsstyrelsen vedrørende følgende eksamener og prøver:

Stk. 3 Rådet består af en formand, et medlem fra Erhvervsstyrelsen og 10 andre medlemmer. Fire medlemmer skal være repræsentanter for revisorbranchen, og seks medlemmer skal være repræsentanter for investorer og regnskabsbrugere.

Stk. 4 Repræsentanterne for investorerne og regnskabsbrugerne, herunder formanden, må ikke være godkendte revisorer eller ansat hos eller drive revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer. De i 1. pkt. nævnte medlemmer må ikke indenfor de seneste tre år før udpegningen til medlem have været godkendte revisorer eller have været ansat hos eller drevet revisionsvirksomhed sammen med godkendte revisorer.

§ 2

Erhvervsstyrelsen udpeger Revisorrådets formand og medlemmer for en periode af indtil fire år. Rådets formand og medlemmer kan genudpeges.

§ 3

Revisorrådets sekretariatsopgaver varetages af Erhvervsstyrelsen.

§ 4

Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gælder for Revisorrådets virksomhed.

Tilrettelæggelse af Revisorrådets arbejde
§ 5

Formanden tilrettelægger Revisorrådets arbejde.

Stk. 2 Formanden påser, at de sager, der forelægges for rådet, fremmes med tilbørlig hurtighed.

§ 6

Revisorrådet mødes mindst fire gange årligt, eller så ofte formanden bestemmer det.

Stk. 2 Indkaldelse til rådets møder sker så vidt muligt med mindst en uges varsel og med angivelse af, hvilke sager der kommer til behandling på mødet.

Stk. 3 For at beslutning kan træffes, skal mindst syv medlemmer være til stede. Blandt de tilstedeværende skal være formanden, en repræsentant for revisorbranchen og en repræsentant for investorerne og regnskabsbrugerne.

Stk. 4 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Revisorrådets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 En repræsentant fra Finanstilsynet og en repræsentant fra Skat kan deltage i rådets møder som observatører. Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.

§ 8

Formanden drager omsorg for, at der føres referat fra Revisorrådets møder. Eventuelle mindretal kan begære deres bemærkninger anført i rådets indstillinger eller udtalelser.

Stk. 2 Rådet kan beslutte at offentliggøre sine udtalelser på rådets hjemmeside, såfremt rådet finder, at en udtalelse har almen interesse.

Stk. 3 Formanden underskriver på rådets vegne.

Kapitel 2 Eksamensudvalget
§ 9

Revisorrådet nedsætter et eksamensudvalg, hvis formand er Revisorrådets formand, og som udgøres af op til 12 andre medlemmer, hvoraf mindst et medlem udpeges af Erhvervsstyrelsen. Flertallet af medlemmer må ikke være godkendte revisorer eller repræsentere revisorbranchen. § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Udvalgets medlemmer udpeges for en periode af indtil fire år. Udvalgets medlemmer kan genudpeges.

§ 10

Eksamensudvalget bistår Erhvervsstyrelsen ved de i § 1, stk. 2, nævnte eksamener og prøver.

Stk. 2 Sekretariatsfunktionen for udvalget varetages af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gælder for udvalgets virksomhed, herunder reglerne om tavshedspligt og inhabilitet.

§ 11

Eksamensudvalget varetager følgende opgaver for de i § 1, stk. 2, nævnte eksamener og prøver:

  • 1) Fastsættelse af retningslinjer for indholdet af og fremgangsmåden ved eksamenerne og prøverne.

  • 2) Fastsættelse af retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse i eksamener og prøver.

  • 3) Udnævnelse og afskedigelse af eksaminatorer og censorer.

  • 4) Fastsættelse af retningslinjer for eksaminatorers og censorers medvirken ved eksamener og prøver.

  • 5) Behandling af anmodninger om dispensationer vedrørende deltagelse i eksamener og prøver.

  • 6) Behandling af klager over afviklingen og bedømmelsen af eksamener og prøver.

  • 7) Behandling af sager om brud på eksamensregler, herunder eksamenssnyd.

Tilrettelæggelse af Eksamensudvalgets arbejde
§ 12

Formanden tilrettelægger Eksamensudvalgets arbejde.

Stk. 2 For at beslutning kan træffes, skal mindst formanden og halvdelen af udvalgets øvrige medlemmer være til stede. Blandt de øvrige tilstedeværende skal være en repræsentant for revisorbranchen og en repræsentant for investorerne og regnskabsbrugerne. Flertallet inklusive formanden må ikke være godkendte revisorer eller repræsentere revisorbranchen.

Stk. 3 Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4 Formanden kan, hvor en sag ikke kan afvente en behandling i udvalget, træffe afgørelse på udvalgets vegne. Udvalgets medlemmer orienteres efterfølgende om afgørelsen.

§ 13

Eksamensudvalgets møder er ikke offentlige.

Stk. 2 En repræsentant fra Finanstilsynet, en repræsentant fra skattemyndighederne og den administrative medarbejder hos FSR – danske revisorer, som varetager administrative opgaver vedrørende de i § 1, stk. 2, nævnte eksamener og prøver, kan deltage i udvalgets møder som observatører. Udvalgets formand kan bestemme, at andre kan deltage i udvalgets møder.

Kapitel 3 Tavshedspligt
§ 14

Revisorrådets formand, medlemmer samt observatører som nævnt i § 7, stk. 2, er undergivet tavshedspligt efter revisorlovens § 48 med hensyn til oplysninger, som medlemmerne bliver bekendt med vedrørende Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 964 af 28. juni 2016 om Revisorrådet ophæves.