Bekendtgørelse om Revisornævnets behandling af sager om midlertidig frakendelse af en revisors godkendelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2021

I medfør af § 47, stk. 2, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 8. januar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Revisornævnet kan under nævnets behandling af en sag om frakendelse af en revisors godkendelse efter revisorlovens § 44, stk. 4, træffe afgørelse om midlertidig frakendelse, jf. revisorlovens § 44, stk. 5.

§ 2

Den indklagede revisor skal inden for 7 dage fra modtagelsen af en klage fra Revisornævnet, hvor klageren har nedlagt påstand om midlertidig frakendelse, meddele nævnet, såfremt indklagede under behandlingen af sagen vil være repræsenteret ved en tredjemand, herunder navnet på denne. Indklagede kan efterfølgende kun med nævnets tilladelse vælge at være repræsenteret ved en tredjemand.

Stk. 2 Indklagede eller den tredjemand, som repræsenterer indklagede, skal inden 3 uger efter udløbet af fristen i stk. 1, komme med sine bemærkninger til klagerens påstand om midlertidig frakendelse.

Stk. 3 Modtager Revisornævnet ikke bemærkninger inden for fristen i stk. 2, træffer nævnet afgørelsen på det foreliggende grundlag. Adgangen til at komme med yderligere indlæg om spørgsmålet om midlertidig frakendelse afskæres, jf. dog § 4.

§ 3

En indklaget revisor, der er repræsenteret ved en tredjemand, kan efterfølgende kun lade sig repræsentere ved en anden tredjemand, hvis Revisornævnet skønner, at dette ikke vil forsinke afgørelsen om midlertidig frakendelse.

§ 4

Vurderer Revisornævnet, at der ikke kan træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, kan nævnet tillade, at der foretages yderligere høring eller fristudsættelse. Nævnet kan i forbindelse hermed fastsætte en ufravigelig frist for indlæg.

§ 5

Revisornævnet træffer så vidt muligt afgørelse senest 4 uger efter, at det fuldstændige materiale er tilvejebragt.

§ 6

De medlemmer af Revisornævnet, der har deltaget i behandlingen af en sag om midlertidig frakendelse, kan ikke deltage i behandlingen af den efterfølgende frakendelsessag.

§ 7

For Revisornævnets behandling af sager om midlertidig frakendelse efter revisorlovens § 44, stk. 5, gælder i øvrigt bekendtgørelse om Revisornævnet.

Ikrafttræden
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.