Bekendtgørelse om Revisornævnet § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Revisornævnet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 952 af 24. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2021

§ 1

Revisornævnet behandler:

 • 1) Klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af opgaver i henhold til revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører.

 • 2) Klager indbragt af Erhvervsstyrelsen eller anden offentlig myndighed, jf. revisorlovens § 43 a over en revisor, en revisionsvirksomhed eller en udenlandsk revisionsvirksomhed, der er omfattet af § 13 a, for tilsidesættelse af den pågældendes forpligtelser efter hvidvaskloven eller rådgivning af en kunde i strid med kundens forpligtelser efter hvidvaskloven.

 • 3) Klager over en udenlandsk revisor, der, jf. revisorlovens § 10, stk. 5, har fået tilladelse til at varetage et konkret hverv, og klagen vedrører dette hverv.

 • 4) Klager over en revisor, der er registreret i henhold til revisorlovens § 11, stk. 1, vedrørende en af denne afgivet erklæring efter revisorlovens § 1, stk. 2 og 3.

 • 5) Klager over en revisionsvirksomhed eller en udenlandsk revisionsvirksomhed, der er omfattet af § revisorlovens 13 a, indbragt af Erhvervsstyrelsen, jf. revisorlovens § 43, stk. 4 eller 5.

 • 6) Klager over en revisor eller en revisionsvirksomhed, der er registreret i henhold til revisorlovens § 15, stk. 1, vedrørende en afgivet revisionspåtegning på et årsregnskab eller koncernregnskab for en virksomhed, der ikke har hjemsted her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land, og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.

 • 7) Klager over virksomheder af interesse for offentligheden som defineret i revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 3, eller medlemmer af sådanne virksomheders øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg vedrørende de nævntes tilsidesættelse af forpligtelser efter:

  • a) Revisorloven.

  • b) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

  • c) Regler, der gennemfører artikel 38 i direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56/EU af 16. april 2014.

Stk. 2 Klager over en revisors vederlag samt kollegiale sager kan ikke indbringes for nævnet.