Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1298 af 31. oktober 2018

I medfør af § 45 i skattekontrolloven, lov nr. 1535 af 19. december 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1 Den uafhængige revisors erklæring om virksomhedens transfer pricing-dokumentation
§ 1

Når betingelserne i skattekontrollovens § 43 er opfyldt, kan Skatteforvaltningen pålægge en virksomhed at indsende en erklæring fra en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven, om virksomhedens indsendte dokumentation.

Stk. 2 Virksomhedens dokumentation skal vise, hvordan priser og vilkår for koncerninterne transaktioner er fastsat og skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Virksomhedens dokumentation skal udarbejdes i overensstemmelse med

§ 2

Revisor skal i henhold til § 1, stk. 1, afgive en erklæring om, hvorvidt revisor ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at den transfer pricing-dokumentation, som er indsendt til Skatteforvaltningen, ikke giver et retvisende billede af virksomhedens fastsættelse af priser og vilkår for koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med § 1, stk. 2.

§ 3

En skabelon for erklæringen, som revisor kan anvende, fremgår af bilag 1.

Stk. 2 Erklæringen afgives i henhold til bestemmelserne om andre erklæringer med sikkerhed i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen).

§ 4

Revisorerklæringen kan udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

§ 5

Revisorerklæringen skal indsendes til Skatteforvaltningen senest 90 dage efter pålæggets datering.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for kontrollerede transaktioner foretaget i indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2019 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 162 af 8. februar 2013 om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing ophæves.