Bekendtgørelse om revisionsvirksomhed § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om revisionsvirksomhed er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 962 af 28. juni 2016

§ 3

En revisionsvirksomhed skal til enhver tid være i besiddelse af en ajourført fortegnelse over de enkelte indehavere af stemmerettighederne i revisionsvirksomheden med angivelse af fulde navn og titel samt stemmeandel. Fortegnelsen skal være offentligt tilgængelig.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen skal til enhver tid have adgang til såvel historiske som ajourførte oplysninger om de enkelte indehaveres stemmeandel i revisionsvirksomheden.

Stk. 3 For fysiske personer anføres, om de er ansat i revisionsvirksomheden, samt den faglige titel, som de er berettigede til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU.

Stk. 4 For juridiske personer skal CVR-nummer anføres. Juridiske personer omfattet af § 2, stk. 3, skal anføre deres registreringsnummer i hjemlandet. Det skal endvidere anføres, om de er revisionsvirksomheder, der er godkendt efter regler, der gennemfører det i stk. 3 nævnte direktiv. Juridiske personer skal være i besiddelse af en ajourført stemme- eller medlemsfortegnelse med angivelse af fulde navn samt stemmeandel. Denne fortegnelse skal til enhver tid være tilgængelig for Erhvervsstyrelsen.