Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 638 af 11. juni 2014

I medfør af § 323, stk. 7, og § 324 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1139 af 24. september 2013, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på revision, der foretages i henhold til § 9, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter.

§ 2

Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2 I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 3

Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 4-8 i denne instruks.

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

§ 4

Revisionens omfang afhænger af bevillingsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har bevillingens størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 5

Ved revisionen skal revisor efterprøve:

  • 1) Om årsregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

  • 2) Om vilkårerne for at modtage bevillingen er opfyldt, herunder eventuelle vilkår i Civilstyrelsens bevillingsbrev.

  • 3) Om bevillingen er anvendt til formålet.

  • 4) Om bevillingsmodtager har udvist sparsomhed.

  • 5) Om de oplysninger, som bevillingsmodtager har meddelt Civilstyrelsen om aktivitetsniveauet, er dokumenterede.

  • 6) Om bevillingsmodtagers ledelse har udarbejdet en årsberetning, som Civilstyrelsen har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige.

Stk. 2 Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 6

Bevillingsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af årsregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Bevillingsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 7

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give bevillingsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at bevillingsmodtagers ledelse inden 3 uger giver Civilstyrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Civilstyrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 8

Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2 Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3 Genpart af revisionsberetningen indsendes af bevillingsmodtager til Civilstyrelsen sammen med det påtegnede årsregnskab.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014 med virkning for bevillingsmodtagere, der modtager bevilling fra og med finansåret 2014.