14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1115 af 21. november 2011, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

I medfør af §§ 13-15 i lov nr. 797 af 27. juni 2011 om regionernes finansiering som udmøntet i cirkulære nr. 104 af 21. december 2010 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen m.v. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Reglerne i denne instruks gælder for regionerne.

§2 Revisionen vedrører de områder, der er omfattet af cirkulære nr. 104 af 21. december 2010 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen m.v. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, og udføres af vedkommende regions revision.

Stk. 2 Revisionen omfatter dokumentation af al indberetning i den pågældende region, herunder behandling af patienter bosiddende udenfor regionen.

§3 Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som den er fastsat i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, med de ændringer der følger af lov nr. 590 af 13. juni 2006, og nærmere præciseret nedenfor i stk. 2 og §§ 4-5.

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves:

  • 1) om de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder om tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 104 af 21. december 2010 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen m.v. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.

  • 2) om de aktivitetsoplysninger, som regionen har indberettet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne er dokumenterede og rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

§4 Revisor efterprøver ved revisionsbesøg i løbet af året, om regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende tilrettelagt. Revisionen udføres som udgangspunkt som systemrevision, suppleret med substansrevision efter behov.

Stk. 2 Revisor skal løbende efterprøve, om mulighederne for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er udnyttet. For at sikre, at der ikke udbetales uretmæssigt tilskud fra staten eller opkræves uretmæssig betaling fra kommuner med betalingsmellemværende, skal revisor i den forbindelse påse, at der sker sammenholdelse af oplysninger fra relevante registre, der anvendes til dokumentation af aktiviteten, herunder opfyldelse af krav ifølge Sundhedsstyrelsens ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 – Sundhedsstyrelsen” og ”Forskrifter for Sundhedsstyrelsens Register for ydelser i den primære sundhedssektor”.

Stk. 3 Revisor skal efter anmodning medvirke til oplysning og besvarelse af forespørgsler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller kommuner med betalingsmellemværende med regionen.

Stk. 4 Revisionen skal i øvrigt tilrettelægges under hensyn til dens betydning for de statslige og kommunale myndigheder.

§5 Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give regionen meddelelse derom samt påse, at regionen inden 3 uger giver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kommuner med betalingsmellemværende, jf. medfinansieringsordningen, med regionen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kommuner med betalingsmellemværende med regionen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at gennemførelsen af det formål, hvortil bevillingen er givet, er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§6 Beretning om revision
Revisor skal senest samtidig med afgivelse af beretning om revision af regionernes øvrige regnskaber for 2011 afgive beretning til regionsrådet om revision i henhold til reglerne i denne instruks. Forbehold og evt. supplerende oplysninger skal fremgå af beretningen.

Stk. 2 I beretningen redegøres tillige for den udførte revision samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Desuden redegøres der for forhold af principiel eller økonomisk karakter, som revisor finder anledning til at fremdrage herunder tilfælde, hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

Stk. 3 Der redegøres i beretningen nærmere for omfang og resultat af de stikprøver, der er foretaget. Herunder skal der redegøres for karakteren af eventuelle fejl og mangler.

Stk. 4 Der redegøres i beretningen endvidere for revisors undersøgelse, vurdering og konklusion vedrørende regionens interne kontrol, herunder eventuelle registreringssystemer.

§7 Ikrafttrædelse m.v.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. december 2011.

profile photo
Profilside