14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Den eksterne revisions protokol eller anden tilsvarende rapportering
Til brug for bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg i virksomheder med hjemsted i Danmark skal den eksterne revision, i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land, føre en revisionsprotokol. Der skal i protokollen redegøres for den i årets løb udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokoltilførsler skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse, eventuelle eksterne revisionsudvalgsmedlemmer, ekstern revision og revisionschefen.

•••

Stk. 2 I protokollatet vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Derudover skal arbejdsdelingen mellem intern revision og ekstern revision omtales.

•••

Stk. 3 I protokollatet vedrørende årsregnskabet for modervirksomheder skal væsentlige bemærkninger til de regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold i de enkelte dattervirksomheder omtales.

•••

Stk. 4 En kopi af protokollatet vedrørende årsregnskabet skal af virksomheden indsendes til Finanstilsynet samtidig med en kopi af den af bestyrelsen godkendte årsrapport. Protokollater, der indsendes til Finanstilsynet, skal være affattet på dansk eller engelsk.

•••

Stk. 5 For andre virksomheder end de i stk. 1 nævnte kan virksomheden vælge at aftale med revisor, at der skal føres en revisionsprotokol. I så fald finder § 5, stk. 1-4, tilsvarende anvendelse for denne protokol og for protokollatet vedrørende årsregnskabet.

•••

Stk. 6 Vælger virksomheden at aftale med revisor, at der ikke skal føres en revisionsprotokol, skal revisor i overensstemmelse med god revisorskik, jf. § 16 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt de internationale revisionsstandarder, give anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet til bestyrelsen. Der skal i denne anden tilsvarende rapportering redegøres for den i året udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner.

•••

Stk. 7 I den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Derudover skal arbejdsdelingen mellem intern revision og ekstern revision omtales.

•••

Stk. 8 I den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet skal væsentlige bemærkninger til de regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold i de enkelte dattervirksomheder omtales.

•••

Stk. 9 En kopi af den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet for modervirksomheden skal af virksomheden indsendes til Finanstilsynet samtidig med en kopi af den af bestyrelsen godkendte årsrapport. Den anden tilsvarende rapportering, der indsendes til Finanstilsynet, skal være affattet på dansk eller engelsk.

•••
profile photo
Profilside