Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1451 af 29. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1548 af 17. december 2019

§ 35

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet gengive en af pengeinstituttet udarbejdet oversigt over følgende eksponeringer, jf. dog stk. 5:

 • 1) Pengeinstituttets 10 største eksponeringer.

 • 2) Øvrige eksponeringer, der overstiger 10 pct. af det justerede kapitalgrundlag opgjort efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

 • 3) Øvrige betydelige eksponeringer, såfremt disse efter pengeinstituttets eller revisors vurdering giver anledning til bemærkninger over for bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg, eksempelvis på grund af særlige risici, store nedskrivninger eller andet.

Stk. 2 Oversigten efter stk. 1 skal for hver eksponering indeholde oplysninger om

 • 1) eksponeringernes størrelse,

 • 2) eventuelle tilsagte rammer for terminsforretninger og andre forretninger med afledte finansielle instrumenter,

 • 3) indlagte sikkerheder og deres skønnede værdi,

 • 4) eksponeringen før nedskrivninger for forventede kredittab og nedskrivningerne for forventede kredittab fordelt på stadie 1, stadie 2 og stadie 3,

 • 5) hvorvidt der i regnskabsåret eller de to foregående regnskabsår har været indikation for kreditforringelse, nedskrevet for forventede kredittab i stadie 2 eller stadie 3 eller foretaget delvist ophør med indregning på eksponeringerne,

 • 6) debitors økonomiske forhold, og

 • 7) ledelsens vurdering af risikoen på eksponeringen under hensyntagen til samtlige foreliggende forhold, herunder om ledelsen anser eksponeringen for korrekt målt.

Stk. 3 Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet i forlængelse af ledelsens vurdering af den enkelte eksponering

 • 1) angive revisors samlede vurdering af risikoen på hver enkelt eksponering under hensyntagen til samtlige foreliggende forhold, og

 • 2) konkludere, hvorvidt de enkelte eksponeringer, omfattet af stk. 1, er målt korrekt.

Stk. 4 I koncerner, jf. § 1, stk. 2, skal oversigten og oplysningerne efter stk. 1 og 2 samt revisors konklusioner efter stk. 3 tillige gives på koncernbasis.

Stk. 5 Oversigten efter stk. 1 skal alene indeholde eksponeringer mod kreditinstitutter i EU/EØS, såfremt særlige forhold tilsiger det.