14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 I virksomheder henholdsvis koncerner, der har en intern revision, skal der foreligge en funktionsbeskrivelse, der er godkendt af bestyrelsen. Funktionsbeskrivelsen kan udarbejdes for koncernen som helhed og tiltrædes af de enkelte koncernvirksomheders bestyrelser. Funktionsbeskrivelsen skal som minimum indeholde bestemmelser om

  • 1) den interne revisions almindelige beføjelser, ansvar og arbejdsopgaver, herunder at den revision, der er udført af intern revision, skal omfatte alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden,

  • 2) medarbejdernes kvalifikationer,

  • 3) hvorledes og i hvilket omfang revisionschefen og medarbejderne i den interne revision sikres løbende efteruddannelse,

  • 4) at ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i den interne revision skal foretages eller godkendes af revisionschefen, og at medarbejdernes uddannelse skal godkendes af revisionschefen,

  • 5) den interne revisions budget, og at dette godkendes af bestyrelsen, hvilket skal fremgå af et bestyrelsesprotokollat, og

  • 6) oplysning om aftaler mellem virksomhedens ledelse og den interne revision om udførelse af særlige revisionsopgaver. Engangsopgaver og opgaver af midlertidig karakter behøver alene at fremgå af den interne revisions protokol.

•••

Stk. 2 Den interne revision må alene påtage sig arbejdsopgaver, jf. stk. 1, nr. 1, som den har tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at udføre.

•••
profile photo
Profilside