Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1912 af 22. december 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1451 af 29. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1548 af 17. december 2019

I medfør af § 199, stk. 12, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019, § 98, stk. 10, og § 190, stk. 4, i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1154 af 19. september 2018, og § 5, stk. 2, og § 14, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 1780 af 12. december 2018, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Konklusioner og oplysninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten eller anden tilsvarende rapportering
 • Bilag 2 Beskrivelse af revisors arbejdshandlinger
 • Bilag 3 Opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering
 • Bilag 4 Intern revisions opgaver og ansvar
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, og forsikringsholdingvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 10 og 13, i lov om finansiel virksomhed, og investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde, jf. § 1, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på såvel koncerner som helhed, jf. § 5, stk. 1, nr. 9, i lov om finansiel virksomhed som på de enkelte virksomheder i koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 10 og 13, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 Hvor denne bekendtgørelse finder anvendelse for pengeinstitutter, finder den tilsvarende anvendelse for Danmarks Skibskredit A/S.

Generelle forhold
§ 2

Konklusioner og oplysninger efter denne bekendtgørelse skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende. Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om emnet, skal dette angives.

Stk. 2 Revisor skal ved afgivelse af konklusioner og oplysninger efter denne bekendtgørelse tage forbehold, hvis de oplysninger, der er lagt til grund for det udførte arbejde, er behæftet med væsentlige fejl eller mangler, eller hvis revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at emnet er uden væsentlige fejl. Revisors forbehold skal klart fremgå af konklusionen med brug af ordet ”forbehold”, og forbeholdet skal være tydeligt beskrevet og begrundet.

Stk. 3 Revisor skal ved afgivelse af konklusioner og oplysninger efter denne bekendtgørelse give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. Ved supplerende oplysninger skal betegnelsen ”supplerende oplysninger” anvendes.

Stk. 4 Konklusioner og oplysninger efter denne bekendtgørelse skal, hvis de afgives uden forbehold, gengives ordret i overensstemmelse med anvisningerne i bilag 1.

§ 3

Omfanget og arten af de arbejdshandlinger, der skal udføres for at kunne afgive de enkelte konklusioner og oplysninger efter denne bekendtgørelse, afgøres af revisor under hensyntagen til god revisorskik. Der er i bilag 2 anført en beskrivelse af handlinger m.v., der forventes at indgå, for at revisor kan afgive de enkelte konklusioner og oplysninger i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Den eksterne revision
§ 4

Den eksterne revision skal revidere årsregnskabet og koncernregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik og herunder kontrollere, om disse er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.

Den eksterne revisions protokol eller anden tilsvarende rapportering
§ 5

Til brug for bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg i virksomheder med hjemsted i Danmark skal den eksterne revision, i medfør af artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-land eller et EØS-land, føre en revisionsprotokol. Der skal i protokollen redegøres for den i årets løb udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokoltilførsler skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse, eventuelle eksterne revisionsudvalgsmedlemmer, ekstern revision og revisionschefen.

Stk. 2 I protokollatet vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Derudover skal arbejdsdelingen mellem intern revision og ekstern revision omtales.

Stk. 3 I protokollatet vedrørende årsregnskabet for modervirksomheder skal væsentlige bemærkninger til de regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold i de enkelte dattervirksomheder omtales.

Stk. 4 En kopi af protokollatet vedrørende årsregnskabet skal af virksomheden indsendes til Finanstilsynet samtidig med en kopi af den af bestyrelsen godkendte årsrapport. Protokollater, der indsendes til Finanstilsynet, skal være affattet på dansk eller engelsk.

Stk. 5 For andre virksomheder end de i stk. 1 nævnte kan virksomheden vælge at aftale med revisor, at der skal føres en revisionsprotokol. I så fald finder § 5, stk. 1-4, tilsvarende anvendelse for denne protokol og for protokollatet vedrørende årsregnskabet.

Stk. 6 Vælger virksomheden at aftale med revisor, at der ikke skal føres en revisionsprotokol, skal revisor i overensstemmelse med god revisorskik, jf. § 16 i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt de internationale revisionsstandarder, give anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet til bestyrelsen. Der skal i denne anden tilsvarende rapportering redegøres for den i året udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner.

Stk. 7 I den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet skal der redegøres for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Derudover skal arbejdsdelingen mellem intern revision og ekstern revision omtales.

Stk. 8 I den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet skal væsentlige bemærkninger til de regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold i de enkelte dattervirksomheder omtales.

Stk. 9 En kopi af den anden tilsvarende rapportering vedrørende årsregnskabet for modervirksomheden skal af virksomheden indsendes til Finanstilsynet samtidig med en kopi af den af bestyrelsen godkendte årsrapport. Den anden tilsvarende rapportering, der indsendes til Finanstilsynet, skal være affattet på dansk eller engelsk.

§ 6

Konklusioner, oplysninger, opsummeringer, gengivelser, vurderinger og bemærkninger m.v. efter §§ 7-14 og 34-47 kan fremgå af et særskilt protokollat i revisionsprotokollen benævnt ”Protokollat med Finanstilsynets særlige rapporteringskrav til revisionen af årsregnskabet”. I givet fald finder denne bekendtgørelses bestemmelser for protokollatet vedrørende årsregnskabet tilsvarende anvendelse på dette protokollat. Det særskilte protokollat skal underskrives af de samme eksterne revisorer og revisionschefen, og afgives pr. samme dato som protokollatet, der afgives i medfør af § 5.

Opsummeringer
§ 7

I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering skal den eksterne revision opsummere samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår samt en status vedrørende de bemærkninger, der fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende det foregående årsregnskab eller anden tilsvarende rapportering, jf. bilag 3. Såfremt revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, skal dette oplyses.

Stk. 2 I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet skal den eksterne revision gengive en af virksomheden udarbejdet oversigt over samtlige påbud, som Finanstilsynet har afgivet i regnskabsåret, påbud, som Finanstilsynet har afgivet i foregående regnskabsår, men som endnu ikke er efterlevet på afslutningstidspunktet og påbud, som er efterlevet i regnskabsåret. Såfremt der ikke er afgivet påbud i regnskabsåret, og alle påbud er efterlevet ved udgangen af det foregående regnskabsår, skal dette ligeledes oplyses. Den eksterne revision skal gennemgå den af virksomheden udarbejdede oversigt og oplyse om bemærkninger hertil, herunder revisors stillingtagen til efterlevelsen af påbud.

Stk. 3 I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet skal den eksterne revision gengive en af virksomheden udarbejdet oversigt over samtlige påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet har afgivet i regnskabsåret. Den eksterne revisor skal gennemgå den af virksomheden udarbejdede oversigt og oplyse om eventuelle bemærkninger hertil.

Generelle konklusioner og oplysninger
§ 8

I virksomheder, der har intern revision, skal det i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering konkluderes, om

 • 1) de ifølge revisionsaftalen aftalte opgaver er udført, samt om den interne revision fungerer tilfredsstillende, og herunder hvorvidt den eksterne revision er blevet bekendt med forhold, der enkeltvis eller tilsammen afkræfter, at den interne revision fungerer uafhængigt af den daglige ledelse, og

 • 2) den eksterne revision på baggrund af det af ekstern revision udførte arbejde, er enig i indholdet af den interne revisions protokoltilførsler vedrørende regnskabsåret, og såfremt dette ikke er tilfældet, hvori uenigheden består.

§ 9

Den eksterne revision skal i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering oplyse om udførelse af eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver.

§ 10

Den eksterne revision skal i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering oplyse om ikke korrigerede fejl. Oplysningerne skal gives pr. fejl med angivelse af beløb og effekt på regnskabsposter. Der skal herudover oplyses om den samlede virkning af ikke korrigerede fejl på resultat, aktiver, forpligtelser og egenkapital. Ikke korrigerede fejl, der er klart ubetydelige, uanset om de betragtes enkeltvis eller samlet og vurderes ud fra et hvilket som helst kriterium med hensyn til størrelse, art eller omstændighed kan udelades mod oplysning om den anvendte grænse. Såfremt alle fejl er rettet, eller der ingen fejl er konstateret under revisionen, skal dette oplyses.

§ 11

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering afgive konklusion om, hvorvidt virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis. I denne forbindelse skal den eksterne revisor endvidere konkludere, hvorvidt

 • 1) virksomhedens samlede system-, data- og driftssikkerhed er og fungerer betryggende, og

 • 2) den eksterne revision er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i lovgivningen vedrørende finansielle virksomheder, investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde, herunder § 71 i lov om finansiel virksomhed og den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om ledelse og styring af instituttet og §§ 51-53 i lov om investeringsforeninger m.v. og den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om ledelse og styring.

§ 12

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering oplyse følgende vedrørende spekulationsbestemmelserne:

§ 13

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering afgive følgende vedrørende koncerninterne transaktioner og eksponeringer:

 • 1) Konklusion om, hvorvidt der er etableret forretningsgange med henblik på overholdelse af bestemmelsen i § 182 i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Oplysning om, hvorvidt der har været konstateret væsentlige fejl eller mangler i forbindelse med gennemgangen af transaktionerne mellem virksomheden og virksomheder omfattet af § 2 i bekendtgørelse om koncerninterne transaktioner, jf. § 14, nr. 2, og give en nærmere beskrivelse af de transaktioner, som er af væsentlig betydning eller usædvanlig art.

§ 14

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering afgive konklusion om følgende vedrørende eksponeringer mod nærtstående parter:

 • 1) Hvorvidt de af bestyrelsen bevilgede eksponeringer mod og modtagne sikkerhedsstillelser fra bestyrelsesmedlemmer eller direktører samt virksomheder, hvori disse er direkte eller indirekte besiddere af en kvalificeret andel, direktører eller bestyrelsesmedlemmer, er bevilget i henhold til virksomhedens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår, jf. § 78, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Hvorvidt den finansielle virksomhed har eksponering mod erhvervsvirksomheder, hvor ansatte af bestyrelsen eller andre ansatte i den finansielle virksomhed ejer eller deltager i ledelsen eller driften af disse, jf. § 80, stk. 1, 2, og 8, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed.

Øvrige bestemmelser
§ 15

§ 9, stk. 2, § 11, nr. 1 og 2, §§ 12-14, § 21, stk. 1, og § 27 finder ikke anvendelse for dattervirksomheder, der ikke er omfattet af § 1, stk. 1 eller 3.

Stk. 2 §§ 12-14 finder ikke anvendelse på revisionsprotokollater eller anden tilsvarende rapportering for finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder.

§ 16

Såfremt virksomheden har en intern revision, der opfylder bestemmelserne i kapitel 3, kan den eksterne revision og revisionschefen aftale, at konklusioner, gengivelser og vurderinger m.v. efter §§ 34, 35 og 37, § 39, nr. 1, samt §§ 41, 42 og 47 alene fremgår af den interne revisions protokol. Aftalen herom skal fremgå af revisionsaftalen, jf. § 24.

Kapitel 3 Den interne revision
§ 17

Bestyrelsen kan bestemme, at der skal oprettes en intern revision, jf. dog stk. 3. Såfremt der ikke er oprettet en intern revision, skal bestyrelsen mindst én gang om året drøfte behovet for at oprette en intern revision under hensyntagen til virksomhedens kompleksitet, herunder hvorvidt virksomheden outsourcer og insourcer aktiviteter. Bestyrelsens beslutning skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 2 Hvis en bestyrelse i henhold til stk. 1 bestemmer, at der skal oprettes en intern revision, finder bestemmelserne vedrørende den interne revision anvendelse.

Stk. 3 I virksomheder, der i de to seneste regnskabsår på balancetidspunktet i gennemsnit har haft 125 eller flere fuldtidsansatte, skal der oprettes en intern revision.

Stk. 4 For koncerner finder stk. 1 og 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5 Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse for investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde.

§ 18

Den interne revision skal fungere uafhængigt af den daglige ledelse.

Stk. 2 Den interne revision ledes af en revisionschef. Ansættelse og afskedigelse af revisionschefen kan alene foretages af bestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse af revisionschefen kan foretages for koncernen som helhed.

Stk. 3 Revisionschefen skal have en teoretisk uddannelse svarende til, hvad der kræves for at blive godkendt revisor.

Stk. 4 Revisionschefen skal ved ansættelsen have deltaget i revisionsarbejde i mindst 3 år inden for de seneste 5 år.

Stk. 5 Finanstilsynet kan i særlige tilfælde dispensere fra kravene i stk. 3 og 4.

§ 19

Bestyrelsen kan udpege en eller flere vicerevisionschefer.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udpege en vicerevisionschef som stedfortræder for revisionschefen.

Stk. 3 § 18, stk. 2-5, § 20, stk. 1-3, og § 21 vedrørende revisionschefen finder tilsvarende anvendelse for vicerevisionschefer.

§ 20

Når en revisionschef tiltræder, skal dette indberettes til Finanstilsynet senest 1 måned efter tiltrædelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen skal ved indberetning til Finanstilsynet om ansættelse af revisionschefen, jf. stk. 1, afgive en erklæring om, at revisionschefen opfylder kravene efter § 19, stk. 3 og 4.

Stk. 3 Når en revisionschef fratræder, skal bestyrelsen og revisionschefen senest 1 måned efter fratrædelsen sende hver sin redegørelse til Finanstilsynet om baggrunden herfor.

Stk. 4 I forbindelse med den i stk. 2 krævede erklæring skal bestyrelsen meddele, om revisionschefen påtegner årsregnskabet i henhold til § 30.

Stk. 5 Bestyrelsen skal ved ændring af beslutning om, hvorvidt revisionschefen påtegner årsregnskabet, oplyse Finanstilsynet herom.

Stk. 6 Bestyrelsen skal ved beslutning om at nedlægge den interne revision oplyse Finanstilsynet herom.

§ 21

Den af intern revision udførte revision skal omfatte alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden, jf. bilag 4.

Stk. 2 Revisionschefen skal have adgang til alle oplysninger, som denne finder nødvendige for revisionens gennemførelse, herunder bestyrelsesprotokollen.

Stk. 3 Revisionschefen og medarbejderne i den interne revision må ikke deltage i andet arbejde i virksomheden eller koncernen end revision, jf. bilag 4.

Stk. 4 Intern revision må ikke påtage sig opgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om den interne revisions uafhængighed.

Stk. 5 Revisionschefen må ikke komme i en situation, hvor vedkommende erklærer sig, konkluderer eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen, ansatte i den interne revision eller konsulenter, som revisionschefen gør anvendelse af, har udarbejdet grundlaget for.

§ 22

Revisions- og vicerevisionschefer må, jf. § 77, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed, ikke have økonomiske interesser i den virksomhed eller koncern, som de er ansat i.

§ 23

I virksomheder henholdsvis koncerner, der har en intern revision, skal der foreligge en funktionsbeskrivelse, der er godkendt af bestyrelsen. Funktionsbeskrivelsen kan udarbejdes for koncernen som helhed og tiltrædes af de enkelte koncernvirksomheders bestyrelser. Funktionsbeskrivelsen skal som minimum indeholde bestemmelser om

 • 1) den interne revisions almindelige beføjelser, ansvar og arbejdsopgaver, herunder at den revision, der er udført af intern revision, skal omfatte alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden,

 • 2) medarbejdernes kvalifikationer,

 • 3) hvorledes og i hvilket omfang revisionschefen og medarbejderne i den interne revision sikres løbende efteruddannelse,

 • 4) at ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i den interne revision skal foretages eller godkendes af revisionschefen, og at medarbejdernes uddannelse skal godkendes af revisionschefen,

 • 5) den interne revisions budget, og at dette godkendes af bestyrelsen, hvilket skal fremgå af et bestyrelsesprotokollat, og

 • 6) oplysning om aftaler mellem virksomhedens ledelse og den interne revision om udførelse af særlige revisionsopgaver. Engangsopgaver og opgaver af midlertidig karakter behøver alene at fremgå af den interne revisions protokol.

Stk. 2 Den interne revision må alene påtage sig arbejdsopgaver, jf. stk. 1, nr. 1, som den har tilstrækkelige kompetencer og ressourcer til at udføre.

§ 24

I virksomheder henholdsvis koncerner, der har en intern revision, skal revisionsarbejdet udføres i overensstemmelse med god revisorskik og i henhold til en revisionsaftale mellem den eksterne revision og revisionschefen. Revisionsaftalen kan udarbejdes for koncernen som helhed. Revisionsaftalen skal indeholde

 • 1) en overordnet beskrivelse af hvilke revisionsopgaver, der skal udføres, og hvilke af disse opgaver, der påhviler henholdsvis den eksterne revision og den interne revision,

 • 2) retningslinjer for samarbejdet mellem den eksterne revision og den interne revision, herunder for det arbejde den eksterne revision skal udføre i forbindelse med kontrol af den interne revisions arbejde, og

 • 3) en beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang der udveksles oplysninger mellem den interne og eksterne revision om den udførte revision.

Stk. 2 Hvis revisionschefen påtegner årsregnskabet, jf. § 20, stk. 4, og § 30, stk. 2, skal det fremgå af revisionsaftalen, at revisionschefen ved revisionen af årsregnskabet deltager i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder.

§ 25

I virksomheder, der har en revisionschef, skal denne tillige være revisionschef i alle de virksomheder, der er omfattet af § 1, stk. 2, dvs. uanset om der er tale om en finansiel virksomhed eller ej.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor virksomheden drives midlertidigt med henblik på afvikling af forud indgåede eksponeringer eller med henblik på medvirken ved omstrukturering af erhvervsvirksomheder.

Den interne revisions protokol
§ 26

Til brug for bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg i virksomheder med hjemsted i Danmark skal den interne revision føre en revisionsprotokol. Der skal i protokollen redegøres for den i årets løb udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde og møde i et eventuelt revisionsudvalg, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse og et eventuelt revisionsudvalg.

Stk. 2 Den interne revision skal altid afgive et årsprotokollat til behandling på et bestyrelsesmøde, der ligger efter regnskabsårets slutning og senest på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet godkendes af bestyrelsen. I årsprotokollatet skal den interne revision redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder, herunder hvorledes den interne revision har udført revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder og konklusionen herpå. Har bestyrelsen valgt, at revisionschefen skal påtegne årsregnskabet, skal den interne revision i årsprotokollatet redegøre for, hvordan den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder og konklusionen herpå.

Stk. 3 Revisionschefen skal fremlægge intern revisions årsprotokollat, revisionsplanen og budgettet for den interne revision på det eller de relevante bestyrelses- og revisionsudvalgsmøder. Revisionsplanen skal være fleksibel og tilpasses løbende, så den interne revision kan håndtere uforudsete hændelser og prioritere i forhold til ændrede eller nye risici.

§ 27

Den interne revision skal i årsprotokollatet konkludere, hvorvidt virksomhedens risikostyring, compliancefunktion, forretningsgange og interne kontroller på alle væsentlige og riskofyldte områder er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis, jf. bilag 4.

§ 28

I et særskilt afsnit i årsprotokollatet skal den interne revision opsummere samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår, samt en status vedrørende de bemærkninger, der fremgik som åbentstående i det foregående årsprotokollat, jf. bilag 3. Såfremt revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, skal dette oplyses.

Stk. 2 Revisionschefen skal som minimum i årsprotokollatet i et særskilt afsnit oplyse, at revisionschefen ikke er kommet i en situation, hvor vedkommende erklærer sig, konkluderer eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen eller ansatte i den interne revision har udarbejdet grundlaget for, jf. § 23, stk. 3.

Stk. 3 I årsprotokollatet skal det oplyses, om den interne revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Stk. 4 § 5, stk. 3 og 4, samt §§ 6 og § 15 finder tilsvarende anvendelse på den interne revisions årsprotokollat.

Kapitel 4 Revisionspåtegningen
§ 29

Den eksterne revisions påtegning på årsregnskabet, koncernregnskabet samt årsregnskaber for dattervirksomheder, skal afgives efter lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, samt de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Kravet om påtegning af dattervirksomheders årsregnskaber gælder kun, hvis den finansielle virksomheds eksterne revision har forestået revisionen.

§ 30

Revisionschefen skal afgive en påtegning på årsregnskabet, herunder koncernregnskabet og årsregnskaber for dattervirksomheder med hjemsted i Danmark, såfremt dette er valgt i henhold til § 20, stk. 4, jf. dog § 25, stk. 2.

Stk. 2 Revisionschefens påtegning indebærer, at revisionen er udført i henhold til revisionsaftalen, jf. § 24.

Stk. 3 Påtegningen skal indeholde en kort beskrivelse af den udførte revision, herunder at den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, samt konklusion herpå. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal tydeligt fremgå af påtegningen.

Kapitel 5 Fælles bestemmelser
§ 31

En finansiel virksomhed eller en virksomhed inden for samme koncern må ikke bevilge eksponering mod eller modtage sikkerhedsstillelse fra den eksterne revision, revisionschefen eller vicerevisionschefen. Dette gælder dog ikke lån ydet af et livsforsikringsselskab inden for genkøbsværdien af en af livsforsikringsselskabet udstedt forsikringspolice.

§ 32

Hvis den eksterne revision eller den interne revision må formode, at en finansiel virksomhed ikke opfylder eller inden for en overskuelig fremtid ikke vil kunne opfylde kravene til solvens, jf. §§ 124-126, i lov om finansiel virksomhed, eller formuekrav i § 3, stk. 10 og § 15, stk. 2, nr. 3 og 4, i lov om investeringsforeninger m.v., skal den pågældende straks meddele Finanstilsynet dette.

§ 33

Ved afgivelse af konklusioner, oplysninger, opsummeringer, gengivelser, vurderinger og bemærkninger m.v., jf. §§ 8, 11-14, 34, 35, 37, 39-43 og 45-47, skal det vurderes, hvilke af disse der er relevante for den pågældende virksomhed. Såfremt en konklusion, oplysning, opsummering, gengivelse, vurdering eller bemærkning m.v. ikke skal afgives i relation til en virksomhed, skal dette begrundes i protokollatet eller anden tilsvarende rapportering.

Kapitel 6 Særbestemmelser for pengeinstitutter
§ 34

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet og koncernregnskabet:

 • 1) konkludere, hvorvidt pengeinstituttets måling af udlån, lånetilsagn og finansielle garantier er foretaget i overensstemmelse med reglerne herfor, og

 • 2) gengive en af virksomheden udarbejdet oversigt over antal efterbevillinger via bestyrelsen i regnskabsåret, samt ledelsens kommentarer til antallet af efterbevillinger. Oversigten skal tillige indeholde oplysning om antallet af bevillinger fra bestyrelsen i alt i regnskabsåret.

§ 35

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet gengive en af pengeinstituttet udarbejdet oversigt over følgende eksponeringer, jf. dog stk. 5:

 • 1) Pengeinstituttets 10 største eksponeringer.

 • 2) Øvrige eksponeringer, der overstiger 10 pct. af det justerede kapitalgrundlag opgjort efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

 • 3) Øvrige betydelige eksponeringer, såfremt disse efter pengeinstituttets eller revisors vurdering giver anledning til bemærkninger over for bestyrelsen og et eventuelt revisionsudvalg, eksempelvis på grund af særlige risici, store nedskrivninger eller andet.

Stk. 2 Oversigten efter stk. 1 skal for hver eksponering indeholde oplysninger om

 • 1) eksponeringernes størrelse,

 • 2) eventuelle tilsagte rammer for terminsforretninger og andre forretninger med afledte finansielle instrumenter,

 • 3) indlagte sikkerheder og deres skønnede værdi,

 • 4) eksponeringen før nedskrivninger for forventede kredittab og nedskrivningerne for forventede kredittab fordelt på stadie 1, stadie 2 og stadie 3,

 • 5) hvorvidt der i regnskabsåret eller de to foregående regnskabsår har været indikation for kreditforringelse, nedskrevet for forventede kredittab i stadie 2 eller stadie 3 eller foretaget delvist ophør med indregning på eksponeringerne,

 • 6) debitors økonomiske forhold, og

 • 7) ledelsens vurdering af risikoen på eksponeringen under hensyntagen til samtlige foreliggende forhold, herunder om ledelsen anser eksponeringen for korrekt målt.

Stk. 3 Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet i forlængelse af ledelsens vurdering af den enkelte eksponering

 • 1) angive revisors samlede vurdering af risikoen på hver enkelt eksponering under hensyntagen til samtlige foreliggende forhold, og

 • 2) konkludere, hvorvidt de enkelte eksponeringer, omfattet af stk. 1, er målt korrekt.

Stk. 4 I koncerner, jf. § 1, stk. 2, skal oversigten og oplysningerne efter stk. 1 og 2 samt revisors konklusioner efter stk. 3 tillige gives på koncernbasis.

Stk. 5 Oversigten efter stk. 1 skal alene indeholde eksponeringer mod kreditinstitutter i EU/EØS, såfremt særlige forhold tilsiger det.

Kapitel 7 Særbestemmelser for realkreditinstitutter
§ 36

Den interne revision skal gennemgå

 • 1) nye realkreditlån uden offentlig garanti, der i henhold til bestyrelsens instruks til direktionen skal bevilges af bestyrelsen,

 • 2) konverteringer af lån, der overstiger 10 mio. kr., og

 • 3) øvrige lånesager.

Stk. 2 Gennemgangen af lånesagerne jf. stk. 1, nr. 1-3, skal ske dels ved en gennemgang af de lånesager, hvor belåningsværdien eller instituttets forudsætninger herfor påkalder sig særlig interesse, på baggrund af markedsforholdene i det pågældende område for almindelige ejendomme af den pågældende art, dels ved tilfældige, repræsentative stikprøver i de grupper, der er nævnt i stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 Revisionsaftalen skal indeholde nærmere retningslinjer for kontrollen efter stk. 1 samt for rapportering af resultaterne heraf til direktion og bestyrelse. Rapporteringen til bestyrelsen skal bl.a. indeholde en redegørelse for stikprøveudvælgelsen og konklusionen på lånesagsgennemgangen samt en særskilt redegørelse for de lånesager, hvor revisionen har vurderet, at belåningsværdien burde have været mindre. Rapporteringen gives i årsprotokollatet eller sendes til Finanstilsynet i kopi.

Stk. 4 I realkreditinstitutter uden intern revision påhviler opgaverne efter stk. 1-3 den eksterne revision.

§ 37

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet og koncernregnskabet konkludere, hvorvidt

Kapitel 8 Særbestemmelser for forsikringsselskaber
§ 38

Når der efterfølgende anvendes begreberne forsikringsselskab eller livsforsikringsselskab omfatter disse også tværgående pensionskasser.

§ 39

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet konkludere, hvorvidt

 • 1) der er en begrundet formodning for, at de forsikringsmæssige hensættelser er opgjort således, at de under hensyntagen til, hvad der med rimelighed kan forudses, er tilstrækkelige til at dække samtlige af selskabets forsikringsforpligtelser på balancedagen, og

 • 2) forsikringsselskabet opfylder kravene efter lovgivningens investeringsregler, for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, oplyse om eventuelle bemærkninger efter bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser.

Stk. 2 Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, redegøre for den foretagne kontrol i henhold til § 14 i bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser.

§ 40

Den eksterne revision skal for gruppe 2-forsikringsselskaber i protokollatet vedrørende årsregnskabet konkludere, hvorvidt de til Finanstilsynet indberettede opgørelser af kapitalforhold og risici pr. 31. december er opgjort i overensstemmelse med de herfor gældende retningslinjer, jf. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadesselskaber.

Kapitel 9 Særbestemmelser for fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber
§ 41

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering for fondsmæglerselskaber konkludere, hvorvidt

 • 1) fondsmæglerselskabets virksomhed er i overensstemmelse med selskabets tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed, jf. bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, samt om evt. besiddelser af ejerandele er i overensstemmelse med § 26, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed,

 • 2) fondsmæglerselskabet kan beregne den enkelte indskyders og investors dækkede aktiver, og

 • 3) fondsmæglerselskabet, hvis det ikke har tilladelse til at udøve forretninger for egen regning, har placeret selskabets kapitalgrundlag i overensstemmelse med § 157 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse efter § 10, stk. 2, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3 For investeringsforvaltningsselskaber, der administrerer værdipapirfonde, finder § 42, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 43 tilsvarende anvendelse på værdipapirfonden.

Kapitel 10 Særbestemmelser for investeringsforeninger og SIKAV’er
§ 42

Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering for investeringsforeninger og SIKAV’er konkludere, hvorvidt

Stk. 2 Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering for investeringsforeninger konkludere, hvorvidt investeringsforeningen ejer værdipapirer udstedt af erhvervsvirksomheder, hvor ansatte af bestyrelsen eller andre ansatte i foreningen ejer eller driver eller deltager i ledelsen eller driften af disse, jf. § 61, stk. 1, 2, og 7, 2. pkt., i lov om investeringsforeninger m.v.

§ 43

I protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering for investeringsforeninger og SIKAV’er skal der ikke gives de i § 14 og § 15 nævnte konklusioner.

Kapitel 11 Særbestemmelser for værdipapirhandlere
§ 44

Værdipapirhandlere er finansielle virksomheder, der har tilladelse efter § 7, stk. 1, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed til at udøve de aktiviteter, som er nævnt i lovens bilag 4, afsnit A.

§ 45

(Ophævet)

§ 46

Såfremt der ikke er oprettet en intern revision, skal den eksterne revision gennemgå rapporteringen til bestyrelsen fra compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen, der er udarbejdet i henhold til artikel 25, stk. 2, i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56 for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv. Den eksterne revision skal som minimum i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering rapportere om de bemærkninger, som gennemgangen giver anledning til, med angivelse af, om der er truffet passende foranstaltninger i tilfælde af eventuelle mangler. Såfremt gennemgangen ikke giver anledning til bemærkninger, skal dette tillige fremgå af protokollatet vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering.

§ 47

Den eksterne revision skal i revisionsprotokollat vedrørende årsregnskabet eller anden tilsvarende rapportering konkludere, hvorvidt værdipapirhandleren overholder § 72, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed, herunder at den eksterne revision ikke er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere.

Kapitel 12 Straffebestemmelser og ikrafttræden

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 49

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. januar 2016 og har virkning for revisionsprotokollater, der vedrører regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere.

Stk. 2 § 21, stk. 1, og § 27 har virkning for revisionsprotokollater, der vedrører regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1392 af 15. december 2014 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner ophæves.

Stk. 4 § 18, stk. 3, gælder ikke for personer, der er tiltrådt en stilling som revisionschef, som stedfortræder for revisionschefen eller vicerevisionschef før den 1. januar 1999.