14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse nr. 1490 af 15. december 2009

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

I medfør af § 25 q, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, § 67, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 samt § 9 a, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 3. oktober 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1
 • Bilag 2Opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten, bekendtgørelsens § 4, stk. 4

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på revision af årsregnskabet m.v. omfattet af bekendtgørelse nr. 1307 af 16. december 2008 om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension, Særlig Pensionsopsparing og Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister, i det følgende benævnt henholdsvis ATP, SP og SUPP samt på Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (herefter AES) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (herefter LD).

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på såvel koncerner som helhed som på de enkelte virksomheder i koncernerne.

§2 Generelle forhold
Erklæringer og oplysninger efter denne bekendtgørelse skal, hvis de afgives uden forbehold, gengives ordret, jf. bilag 1. Erklæringer og oplysninger, som ikke kan afgives ordret, skal omtales og oplistes særskilt.

Stk. 2 Bekræftelser efter denne bekendtgørelse skal gengives ordret, jf. bilag 1. Hvis bekræftelserne ikke kan gengives ordret, skal de omtales og oplistes særskilt.

Stk. 3 Erklæringer, oplysninger og bekræftelser, der afgives med supplerende oplysninger, skal omtales og oplistes særskilt.

Kapitel 2

Den eksterne revision

§3 Den eksterne revision skal revidere årsregnskabet herunder koncernregnskabet i overensstemmelse med god revisorskik og kontrollere, om disse er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.

§4 Den eksterne revisions protokol
Til brug for bestyrelserne i ATP, AES og LD samt for bestyrelsen i virksomheder med hjemsted i Danmark skal den eksterne revision føre en revisionsprotokol. Til brug for bestyrelsen i ATP skal den eksterne revision tillige føre en revisionsprotokol for SP og SUPP i det omfang der aflægges en særskilt årsrapport. Der skal i protokollen redegøres for den i årets løb udførte revision, som kan danne grundlag for revisionsmæssige delkonklusioner. Protokollen skal fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af den samlede bestyrelse og revisionschefen.

Stk. 2 I protokollatet vedrørende årsrapporten skal der redegøres for den udførte revision samt konklusionen herpå.

Stk. 3 Den eksterne revision skal i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsrapporten oplyse om ikke korrigerede fejl. Oplysningerne skal gives pr. fejl med angivelse af beløb og effekt på regnskabsposter. Der skal herudover oplyses om den samlede virkning på resultat, aktiver, forpligtelser og egenkapital. Ikke korrigerede fejl under bagatelgrænsen kan udelades mod oplysning om den anvendte bagatelgrænse og nettoeffekten af de samlede ikke korrigerede fejl under bagatelgrænsen. Såfremt alle fejl er rettet, eller at der ingen fejl er fundet under revisionen, skal dette ligeledes oplyses.

Stk. 4 I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsrapporten skal den eksterne revision opsummere samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår, samt en status vedrørende de bemærkninger, der fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende den foregående årsrapport, jf. bilag 2. Såfremt revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, skal dette oplyses.

Stk. 5 I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsrapporten skal den eksterne revisor opsummere samtlige påbud, som Finanstilsynet har afgivet i regnskabsåret samt revisors stillingtagen hertil. Revisor skal i samme afsnit opsummere de påbud, som Finanstilsynet har afgivet i foregående regnskabsår, men som endnu ikke er efterlevet på afslutningstidspunktet med revisors stillingtagen. Herudover skal revisor oplyse om de påbud, som er efterlevet i regnskabsåret med revisors stillingtagen til efterlevelsen af påbud. Såfremt der ikke er afgivet påbud i regnskabsåret, og alle påbud er efterlevet ved udgangen af det foregående regnskabsår, skal dette ligeledes oplyses.

Stk. 6 I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsrapporten skal den eksterne revisor opsummere samtlige påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet har afgivet i regnskabsåret.

Stk. 7 Den eksterne revision skal i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsrapporten oplyse om udførelse af eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver.

Stk. 8 Den eksterne revision skal i tilknytning til oplysningerne om eventuelle assistance- eller rådgivningsopgaver, som minimum i protokollatet vedrørende årsrapporten, bekræfte, at forbuddet mod selvrevision i § 24, stk. 4, 1. pkt. i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) har været overholdt, herunder at revisor ikke må udføre opgaver efter § 1, stk. 2 i revisorloven, der vedrører en virksomhed omfattet af § 21, stk. 3 i revisorloven, hvis der er tale om selvrevision eller egeninteresse. Bekræftelsen skal afgives, selvom der ikke har været udført assistance- eller rådgivningsopgaver.

§5 Oplysninger
Der skal i protokollatet vedrørende årsrapporten oplyses, om:

Stk. 2 Såfremt der er oprettet en intern revision, skal det i revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten oplyses, om

 • 1) de ifølge revisionsaftalen aftalte opgaver er udført, samt om den interne revision fungerer tilfredsstillende, og herunder at den eksterne revision ikke er blevet bekendt med forhold, der enkeltvis eller tilsammen afkræfter, at den interne revision fungerer uafhængigt af den daglige ledelse, og

 • 2) den eksterne revision er enig i indholdet af alle den interne revisions protokoltilførsler vedrørende regnskabsåret, og såfremt dette ikke er tilfældet, hvori uenigheden består.

Stk. 3 I protokollatet vedrørende årsrapporten for modervirksomheder skal væsentlige bemærkninger til de regnskabsmæssige og revisionsmæssige forhold i de enkelte dattervirksomheder omtales.

Stk. 4 En kopi af protokollatet vedrørende årsrapporten skal af virksomheden indsendes til Finanstilsynet samtidig med en kopi af den af bestyrelsen godkendte årsrapport og det af bestyrelsen godkendte koncernregnskab. Tilsvarende indsendes en kopi af protokollatet for dattervirksomheder med hjemsted i Danmark.

§6 Erklæringer
I protokollatet vedrørende årsrapporten, skal der afgives erklæring om følgende:

 • 1) Hvorvidt virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis på væsentlige områder, herunder forretningsgange og interne kontrolprocedurer, er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis. I denne forbindelse skal den eksterne revisor endvidere erklære, om

  • a) virksomhedens samlede system-, data- og driftssikkerhed er og fungerer betryggende,

  • b) der føres kontrol med henholdsvis ATP's, AES's og LD's beholdninger af værdipapirer og lignende; samt i ATP med opgørelsen af de pensionsmæssige hensættelser i ATP-ordningen og medlemskontiene i SP-ordningen, i AES med opgørelsen af hensættelserne og i LD med opgørelsen af lønmodtagerkontiene,

  • c) bogføringen er tilrettelagt på en sådan måde, at den kan danne grundlag for indberetninger, der skal foretages til Finanstilsynet, og

  • d) den eksterne revision er blevet bekendt med forhold, der er i strid med kravene i lovgivningen vedrørende henholdsvis ATP, AES og LD.

 • 2) Hvorvidt de af bestyrelsen bevilgede engagementer til og modtagne sikkerhedsstillelser fra selskaber, hvori henholdsvis ATP’s, LD’s eller AES’s ledelsesmedlemmer er direktører eller bestyrelsesmedlemmer, er bevilget i henhold til virksomhedens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår, jf. henholdsvis § 24 c, stk. 3, i ATP-loven, § 5 b, stk. 3, i LD-loven eller § 63, i arbejdsskadesikringsloven, jf. § 24 c, stk. 3, i ATP-loven.

 • 3) Hvorvidt virksomheden har engagement med erhvervsvirksomheder omfattet af henholdsvis § 24 d, stk. 1 og 2, i ATP-loven, jf. § 24 d, stk. 8, 2. pkt. § 5 c, stk. 1 og 2, i LD-loven, jf. § 5 c, stk. 8, 2. pkt., eller § 63, i arbejdsskadesikringsloven, jf. § 24 d, stk. 1-2 og stk. 8, 2. pkt., i ATP-loven.

§7 Øvrige bestemmelser
§ 4, stk. 8 og § 5, stk. 1 og § 6, nr. 1, litra b, c og d, og nr. 2-3, finder ikke anvendelse på revisionsprotokollater for dattervirksomheder, der ikke er finansielle virksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§8 Såfremt bestyrelsen har oprettet en intern revision, der opfylder bestemmelserne i § 10, stk. 2 og 3, §§ 12-17, samt bilag 3 i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, kan den eksterne revision aftale med revisionschefen, at redegørelserne efter § 6, stk. 1, nr. 1, litra a-c, alene fremgår af den interne revisions protokol. Aftale herom skal fremgå af revisionsaftalen mellem den eksterne revision og revisionschefen, som opfylder bestemmelserne i § 15 i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner.

Kapitel 3

Den interne revision

§9 Såfremt bestyrelsen i medfør af henholdsvis § 25 p, stk. 4, i ATP-loven, § 9, stk. 4, i LD-loven eller § 66, stk. 4, i arbejdsskadesikringsloven bestemmer, at der skal oprettes en intern revision, kan bestyrelsen tillige beslutte, at reglerne i § 10, stk. 1-3 og 5-7, §§ 12-17, samt bilag 3 i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner finder anvendelse.

Kapitel 4

Revisionspåtegningen

§10 Den eksterne revisions påtegning på årsrapporten, herunder koncernregnskabet samt årsrapporten for dattervirksomheder, skal afgives efter bestemmelserne i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder samt de forskrifter, der er udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Kravet om påtegning af dattervirksomheders årsrapporter gælder kun, hvis virksomhedens eksterne revision har forestået revisionen.

§11 Revisionschefen skal afgive en påtegning på årsrapporten, herunder koncernregnskabet og årsrapporten for dattervirksomheder med hjemsted i Danmark, såfremt bestyrelsen har oprettet en intern revision.

Stk. 2 Revisionschefens påtegning indebærer, at den interne revision er udført i henhold til revisionsaftalen, jf. § 8.

Stk. 3 Påtegningen skal indeholde en kort beskrivelse af den udførte revision, herunder at den interne revision har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, samt konklusion herpå. Det skal særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end årsrapporten. Eventuelle forbehold eller supplerende oplysninger skal tydeligt fremgå af påtegningen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§12 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for revisionsprotokollater, der vedrører regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte, at bekendtgørelsens regler anvendes på revisionsprotokollater, der vedrører årsrapporterne for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2009.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1026 af 12. december 2002 om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond ophæves.

profile photo
Profilside