14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2110 af 24. november 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Revision
Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i denne bekendtgørelse i stk. 2-5, §§ 4-8 og ifølge Standarder for Offentlig Revision (SOR).

•••

Stk. 2 Revisionen omfatter:

  • 1) institutionens årsregnskab,

  • 2) kontrol med institutionens tilskudsgrundlag, og

  • 3) attestation af indberetninger, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kræver særskilt revisorerklæring.

•••

Stk. 3 Institutionsrevisor efterprøver:

  • 1) om årsregnskabet er rigtigt, dvs. om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. med tilhørende bekendtgørelser samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledninger (ØAV), og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og

  • 2) om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med vilkår for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

•••

Stk. 4 Forvaltningsrevisionen indgår som en integreret del af revisionen. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i institutionens rapportering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om mål og opnåede resultater samt om emnerne i henhold til Standard for Offentlig Revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab og Standard for Offentlig Revision nr. 7 - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab.

•••

Stk. 5 Institutionsrevisor afgiver en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

•••
profile photo
Profilside