14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser

Bekendtgørelse nr. 1291 af 12. december 2008

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser

I medfør af § 34, stk. 2 og 6, i lov nr. 346 af 14. maj 2008 om erhvervsakademier for videregående uddannelser, og efter aftale med rigsrevisor i henhold til bestemmelsen i § 9 om etablering af interne revisioner i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Erhvervsakademiets regnskaber revideres af rigsrevisor i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§2 Erhvervsakademiets bestyrelse udpeger en institutionsrevisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2 Revisor varetager revisionen i henhold til § 34, stk. 2-3, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

Stk. 3 Revisionen omfatter:

 • 1) erhvervsakademiets årsrapport og kontrol med erhvervsakademiets tilskudsgrundlag,

 • 2) revisors attestation af indberetninger, hvor Undervisningsministeriet har krævet særskilt revisorerklæring.

§3 Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og § 4-8, samt i bilag 1.

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves, om regnskabet for erhvervsakademiets samlede virksomhed er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af erhvervsakademiets samlede virksomhed, der er omfattet af årsrapporten.

§4 Revisionens omfang afhænger af erhvervsakademiets administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§5 Der foretages revision i årets løb samt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggede. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen, herunder kontrollen af tilskudsgrundlaget, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse, udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen og foretages mindst 1 gang om året.

Stk. 2 Ved revisionen af årsrapporten påses det, at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om regnskab for erhvervsakademier for videregående uddannelser. Desuden påses det, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og institutionens vedtægter.

Stk. 3 Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved erhvervsakademiets forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i erhvervsakademiets oplysninger i årsrapporten samt ud fra begreberne om økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§6 Erhvervsakademiets ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af erhvervsakademiets årsrapport. Erhvervsakademiets ledelse skal give revisor adgang til at gennemgå erhvervsakademiets regnskabsmateriale og bestyrelsens forhandlingsprotokol til brug for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Erhvervsakademiets ledelse skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§7 Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med forvaltningen af erhvervsakademiets midler, påhviler det revisor straks skriftligt at give erhvervsakademiets bestyrelse meddelelse derom, samt påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver meddelelse til Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet herom. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet inden ovennævnte tidsfrist, er det revisors pligt straks at orientere Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Bliver revisor under sin revision eller på anden måde opmærksom på, at der er risiko for, at erhvervsakademiets virksomhed må indstilles, påhviler det revisor straks skriftligt at give erhvervsakademiets bestyrelse meddelelse derom samt påse, at bestyrelsen inden 5 hverdage orienterer Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet om risikoen for, at erhvervsakademiets virksomhed må indstilles. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet inden ovennævnte tidsfrist, er det revisors pligt straks at orientere Rigsrevisionen og Undervisningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§8 Den reviderede årsrapport forsynes med en revisionspåtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside (www.rigsrevisionen.dk/paategning.html).

Stk. 2 Revisor skal føre en revisionsprotokol. Revisor skal i forbindelse med revisionen af årsrapporten udfylde en af Undervisningsministeriet udarbejdet revisorcheckliste, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Denne skal indarbejdes irevisionsprotokollatet til årsrapporten og indgå i den fortløbende paginering. Revisionsprotokollatet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3 I revisionsprotokollatet skal der indføres oplysning om:

 • 1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf,

 • 2) revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende erhvervsakademiets interne kontroller og registreringssystemer,

 • 3) udbud af kurser og andre aktiviteter som f.eks. indtægtsdækket virksomhed efter revisors vurdering er sket i overensstemmelse med lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.

 • 4) den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelser af samt vurdering og konklusioner vedrørende økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for erhvervsakademiets formål, samt

 • 5) foretagne uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn, særlige kontrolarbejder, afgivelse af særlige beretninger, forslagsbreve til ledelsen, rådgivning eller assistance.

Stk. 4 Irevisionsprotokollatet til årsrapporten skal det oplyses:

 • 1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

 • 2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

 • 3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de modtagne statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt

 • 4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

§9 Det påhviler revisor at medvirke til en koordinering af Rigsrevisionens og revisors samlede revisionsindsats. Samarbejdet mellem Rigsrevisionen og revisor tilrettelægges ved møder efter behov. Rigsrevisionen har adgang til revisors revisionsplaner og arbejdspapirer. Kopi af revisors bemærkninger, notater m.v. med de dertil hørende besvarelser og afgørelser samt rapporter om eftersyn indsendes til Rigsrevisionen efter anmodning.

§10 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning for revision af erhvervsakademiernes årsrapporter fra og med regnskabsåret 2009 og for kontrol af erhvervsakademiets oplysninger,der indsendes efter ikrafttrædelsen til brug for fastsættelse af tilskud.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 849 af 21. august 2008 om regnskab og revision for regnskabsåret 2008 for erhvervsakademier for videregående uddannelser ophæves, men finder dog anvendelse for revisionen af den aflagte årsrapport for 2008.

profile photo
Profilside