Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2664 af 28. december 2021

I medfør af § 18, stk. 9, og § 18 g, stk. 5, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. september 2020, som ændret ved lov nr. 2620 af 28. december 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Regnskaber for private tilbud, som er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, og for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service, som er omfattet af § 18 a i lov om socialtilsyn, skal revideres af en godkendt revisor, jf. § 18, stk. 1, og § 18 g, stk. 4, i lov om socialtilsyn.

Stk. 2 I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2

Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., og efter stk. 2 og §§ 3-5.

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de tilbud, der er omfattet af regnskabet.

§ 3

Revisionens omfang afhænger af tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 4

Der foretages sædvanligvis revision i årets løb. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 5

Ved den afsluttende revision af regnskaber for private tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn skal revisor, jf. § 18, stk. 3, i lov om socialtilsyn, blandt andet påse:

 • 1) at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regler,

 • 2) at regnskabet ikke afviger væsentligt fra det af socialtilsynet godkendte budget,

 • 3) at regnskabet ikke indeholder udgifter uvedkommende for tilbuddets virksomhed,

 • 4) at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler,

 • 5) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

 • 6) at de økonomiske nøgletal oplyst af tilbuddet i tilbuddets årsrapport, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, litra a-t, i bekendtgørelse om socialtilsyn, er i overensstemmelse med tilbuddets regnskab,

 • 7) at udgifter til leje af fast ejendom ikke overstiger, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom, der anvendes til tilsvarende formål (markedslejen),

 • 8) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang,

 • 9) at der ikke i regnskabet er medregnet goodwill, og

 • 10) at transaktioner mellem enkelte enheder i en koncern eller en koncernlignende konstruktion sker på markedsvilkår i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var sket mellem uafhængige parter.

Stk. 2 For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service, efterprøver revisor:

 • 1) at de regninger, tilbuddet sender til den kommune, som skal betale for borgerens ophold i tilbuddet, er beregnet efter de gældende bestemmelser om finansiering af tilbud og ydelser efter lov om social service, og

 • 2) at der i forbindelse med brugere af boformer efter servicelovens § 109 foreligger oplysninger (opgørelse) om, hvilken kommune brugerne kommer fra.

Stk. 3 Revisionen udføres med udgangspunkt i gældende lovgivning og oplysningerne om tilbuddet på Tilbudsportalen.

Stk. 4 Revisor oplyser om sin vurdering af punkterne nævnt i stk. 1 på et særskilt skema, jf. bilag 1.

§ 6

Ved den afsluttende revision af regnskaber for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service, som er omfattet af § 18 a i lov om socialtilsyn, påses det blandt andet:

 • 1) at regnskabet er opstillet i overensstemmelse med gældende regler,

 • 2) at regnskabet ikke indeholder poster uvedkommende for foreningens eller den private virksomheds virksomhed i forhold til varetagelsen af arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service,

 • 3) at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler,

 • 4) at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,

 • 5) at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og

 • 6) at der ikke i regnskabet er medregnet goodwill.

Stk. 2 Revisionen udføres med udgangspunkt i gældende lovgivning.

§ 7

Hvis et tilbud, en forening eller en privat virksomhed administreres af en ekstern administrator, herunder for så vidt angår tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds økonomiske forhold, skal revisor vurdere, om administrationen sker under betryggende forhold.

§ 8

Tilbuddet, foreningen eller den private virksomhed skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds regnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder oplysninger om socialtilsynets vurdering af tilbuddets evne til at opnå mål og resultater. Tilbuddet, foreningen eller den private virksomhed skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 9

Revisor skal straks foretage indberetning til tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds bestyrelse og socialtilsynet, hvis revisor konstaterer uregelmæssigheder af væsentlig betydning for tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds økonomiske drift, eller hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning.

Stk. 2 Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 10

Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

§ 11

Revisor skal føre en revisionsprotokol. I protokollen skal der indføres oplysninger om følgende:

 • 1) Hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf.

 • 2) Væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

 • 3) Hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser.

 • 4) Hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

 • 5) Hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om statslige og kommunale betalinger og tilskud er anvendt og opgjort i overensstemmelse med det godkendte budget samt de givne vilkår og regler.

 • 6) Særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 2 Revisor skal endvidere i revisionsprotokollen redegøre for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for tilbuddets, foreningens eller den private virksomheds formål.

Stk. 3 Revisionsprotokollen forelægges ved ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 12

Revisor sender det reviderede regnskab med revisionsskema, jf. § 5, stk. 4, og bilag 1, revisionspåtegning, jf. § 10, samt revisionsprotokol, jf. § 11, til socialtilsynet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn og § 1 i bekendtgørelse om socialtilsyn, umiddelbart efter færdiggørelsen af revisionen.

§ 13

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1250 af 13. november 2017 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 2, og § 5, stk. 4, finder anvendelse for regnskaber fra og med regnskabsåret 2022.