Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 659 af 15. april 2021

I medfør af § 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 12. februar 2021, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Indledende bestemmelser og definitioner
§ 1

Revisionen af en a-kasse skal udføres af revisorer, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor, herefter benævnt revisor.

Stk. 2 Revisor er ansvarlig for den samlede revision, selvom nogle afdelinger eventuelt har valgt egen revisor.

§ 2

Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 2 For den del af a-kassens virksomhed, der vedrører forskuds- og refusionsmidler, foretages revisionen i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., dog skal der ikke foretages forvaltningsrevision. Revisionen af a-kassens øvrige virksomhed foretages i overensstemmelse med god revisionsskik.

Stk. 3 Revisionen skal foretages i overensstemmelse med revisionsstandarder udstedt af FSR-Danske Revisorer.

§ 3

Revisor skal udover revision efter § 2, udføre revision af a-kassens regnskab, administration mv. i overensstemmelse med denne bekendtgørelse til brug for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn, jf. § 88, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 4

Hvis revisor til brug for revisionen anvender arbejde udført af en intern revision eller en anden intern kontrolenhed i a-kassen, skal revisor kontrollere, at den interne revision har fungeret tilfredsstillende, herunder skal revisor kontrollere, at den interne revisions arbejdsplaner er godkendt af revisor og at den interne revision har rapporteret i det forudsatte og nødvendige omfang.

§ 5

A-kassen skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af a-kassens regnskab samt for revisors vurdering af administrationen. A-kassen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med a-kassens aktiviteter, påhviler det revisor straks at give a-kassen meddelelse derom samt kontrollere, at a-kassen inden 3 uger giver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere styrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre grunde, skal revisor orientere styrelsen inden 5 hverdage.

§ 7

En population forstås i denne bekendtgørelse som det samlede antal CPR-numre, hvortil der i løbet af det reviderede regnskabsår har været en eller flere af den slags udbetaling eller begivenhed, som revisor kontrollerer stikprøvevis. Populationen opgøres for hvert område, som revisor kontrollerer stikprøvevis. Det enkelte CPR-nummer kan indgå i populationerne for flere kontrollerede områder i det samme regnskabsår, men kan kun indgå en gang i populationen for hvert område.

Stk. 2 Generelle it-kontroller forstås i denne bekendtgørelse som politikker og procedurer, der sikrer behørig drift af it-systemer og vedrører en eller flere applikationer uden at være en del heraf, samt understøtter, at applikationskontroller, jf. stk. 3, fungerer effektivt. Generelle it-kontroller, som opretholder informationers pålidelighed og sikkerheden af data, omfatter normalt kontroller med:

 • 1) Ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen.

 • 2) Drift af datacentre og netværk.

 • 3) Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware.

 • 4) Adgangssikkerhed.

 • 5) Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer.

Stk. 3 Applikationskontroller forstås i denne bekendtgørelse som manuelle eller programmerede procedurer, der typisk anvendes på procesniveau. Applikationskontroller relateres således til procedurer, der anvendes til at initiere, registrere og rapportere transaktioner eller andre finansielle data. Disse kontroller hjælper med at sikre, at transaktioner har fundet sted, er godkendte og er fuldstændigt og nøjagtigt bogført og behandlet.

Kapitel 2 Revisionens tilrettelæggelse og omfang
§ 8

Revisionens omfang og indhold afhænger af a-kassens administrative struktur og forretningsgange, herunder omfanget af en eventuel intern revision eller anden intern kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 2 Med mindre andet fremgår af bekendtgørelsen, skal revision i medfør af denne bekendtgørelse foregå i årets løb samt efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 3 Revisionen skal omfatte a-kassen med eventuelt tilhørende afdelinger. Herunder skal revisor kontrollere, at hovedkassen har ført fornøden løbende kontrol med eventuelle afdelingers overholdelse af gældende regler og forskrifter. I det omfang der revideres ved hjælp af stikprøver, skal stikprøverne omfatte både hovedkassen og afdelingerne.

Stk. 4 Som led i revisionen skal revisor undersøge de eksisterende forretningsgange og it-systemer med henblik på at kontrollere, om den interne kontrol er betryggende, herunder kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Substansrevision udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser.

Stk. 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udmelde særlige revisionstemaer, eventuelt med en nærmere angivet arbejdsmetode, som supplement til den ordinære revision. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn hertil.

Kapitel 3 Revision af a-kassens økonomi
§ 9

Revisionen omfatter revision af a-kassen med tilhørende afdelingers årsregnskab, herunder refusionsopgørelse, resultatopgørelse, balance, noter og beretningsdel.

Stk. 2 Revisionen skal omfatte uanmeldt beholdningseftersyn.

Stk. 3 Revisor skal kontrollere, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser, bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. og bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser. Videre skal revisor kontrollere, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Herunder skal revisor kontrollere,

 • 1) at indtægter og udgifter er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter mv. og at konteringer er foretaget korrekt, dvs. a-kassen har posteret på de rigtige konti i a-kassen og indrapporteret til de korrekte statskonti,

 • 2) at indtægter og udgifter er henført til rette regnskabsår efter gældende regler,

 • 3) at mellemværender med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, faglige organisationer mv. er afstemt,

 • 4) at a-kassens forvaltning af mellemværender med medlemmer, offentlige myndigheder, faglige organisationer mv. sker i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser,

 • 5) at bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, bidrag til efterløn, bidrag til ATP og eventuelle reguleringer er opgjort og afregnet i overensstemmelse med gældende regler, herunder skal revisor sandsynliggøre størrelsen af alle tre bidrag ud fra antallet af medlemmer, medlemstyper og gældende satser på området,

 • 6) at størrelsen af det samlede beløb indbetalt af medlemmerne til a-kassen i administrationsbidrag er sandsynligt i forhold til antal medlemmer og a-kassens satser for administrationsbidrag,

 • 7) eventuelle medlemsbidragsrestancer og a-kassens administration af disse,

 • 8) at a-kassens midler holdes adskilt fra en eventuel tilknyttet faglig organisations midler, og

 • 9) at forskuddene og refusionen ikke overstiger det beløb, som a-kassen har viderebetalt til ydelsesmodtagerne.

Kapitel 4 Revision af a-kassens administration
§ 10

Revisor skal som led i revisionen af a-kassens administration kontrollere,

 • 1) at der er etableret betryggende kontrolforanstaltninger til sikring af hovedkassens og eventuelle afdelingers indtægter og aktiver,

 • 2) at a-kassens kasse- og regnskabsmæssige forretningsgange er betryggende, herunder om der er etableret funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi,

 • 3) at der er etableret anden og tilstrækkelig sikkerhed, hvis der ikke er funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi,

 • 4) at attestationsregler er blevet overholdt,

 • 5) at a-kassens forretningsgange, kontrolprocedurer mv. underbygger korrekt udbetaling af dagpenge og minimerer risikoen for underslæb eller lignende,

 • 6) at a-kassen har forretningsgange om ledelsens beføjelser og pligter, der er betryggende og hensigtsmæssige, og om der er etableret interne kontroller (ledelsestilsyn), der sikrer, at forretningsgangene overholdes, og

 • 7) at a-kassens administration i øvrigt lever op til kravene i bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration og kravene i bekendtgørelse om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

§ 11

Hvis a-kassen har indgået en administrationsaftale med en faglig organisation, skal revisor kontrollere,

 • 1) at administrationsaftalen er indgået i overensstemmelse med gældende regler,

 • 2) at administrationsvederlaget er fastsat på grundlag af de med administrationen reelt forbundne omkostninger, og

 • 3) at de anvendte fordelingsnøgler er korrekt beregnet og anvendt i overensstemmelse med gældende regler.

§ 12

Med det formål at give et retvisende billede af om a-kassen i al væsentlighed administrerer i overensstemmelse med gældende regler skal revisor kontrollere:

 • 1) Administrationsområde 1, Efterregulering af dagpenge:

  • a) Om a-kassen har indhentet dokumentation for efterregulering på baggrund af oplysninger, der ikke kommer fra indkomstregisteret.

  • b) Om a-kassen har rejst krav om betaling efter reglerne om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, når det ikke har været muligt for a-kassen at efterregulere.

  • c) Om a-kassen har gennemført regulering, som en tidligere a-kasse har truffet afgørelse om.

 • 2) Administrationsområde 2, Rådighed:

  • a) Om a-kassen rettidigt har sendt underretning til jobcenteret om, at medlemmets CV er godkendt.

  • b) Om a-kassen har indberettet ”Krav til jobsøgning”.

  • c) Om a-kassen har foretaget en løbende revidering af ”Krav til jobsøgning”.

  • d) Om a-kassen løbende har fulgt med i og vurderet medlemmets jobsøgning i joblog.

  • e) Om a-kassen har vurderet medlemmets rådighed 2 gange inden for medlemmets første 6 måneders sammenlagte ledighed.

  • f) Om a-kassen har noteret sin begrundelse for rådighedsvurderingen.

  • g) Om a-kassen har svaret på henvendelse fra Jobcentre om tvivl om medlemmets rådighed (underretningspligtige hændelser).

 • 3) Administrationsområde 3, Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med udbetaling af dagpenge:

  • a) Om medlemmer, som ved indplaceringen i dagpengeperioden har et aktivt cvr. nummer og skal opfylde et krav om beskæftigelse som lønmodtager forud for indplaceringen, opfylder dette.

  • b) Om medlemmer, som under ledighed driver selvstændig bibeskæftigelse, alene modtager dagpenge inden for den gældende begrænsning på 30 uger.

  • c) Om der løbende er sket fradrag i medlemmets dagpenge for beskæftigelsen i virksomheden.

 • 4) Administrationsområde 4, Overgang til og fradrag i efterløn:

  • a) Om anciennitetskravet er opfyldt.

  • b) Om der foreligger dokumentation for ophør med drift af selvstændig virksomhed.

  • c) Om a-kassen har foretaget fradrag for eventuelle pensioner.

 • 5) Administrationsområde 5, Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn:

  • a) Om a-kassen har udstedt tilladelse til at drive selvstændig virksomhed før udbetaling af efterløn.

  • b) Om a-kassen har indhentet den fornødne dokumentation om virksomhedens omfang til brug for udstedelse af tilladelse til at drive selvstændig virksomhed.

  • c) Om a-kassen efter tilladelsen er udstedt har sikret sig, at a-kassen har modtaget årserklæring.

  • d) Om a-kassen efter tilladelsen påser, at betingelserne for tilladelsen fortsat er til stede.

 • 6) Administrationsområde 6, Efterregulering af efterløn:

  • a) Om a-kassen har indhentet dokumentation for efterregulering på baggrund af oplysninger, der ikke kommer fra indkomstregisteret.

  • b) Om a-kassen har rejst krav om betaling efter reglerne om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb, når det ikke har været muligt for a-kassen at efterregulere.

  • c) Om a-kassen har gennemført regulering, som en tidligere a-kasse har truffet afgørelse om.

 • 7) Administrationsområde 7, Opkrævning af krav og statskrav hos medlemmet:

  • a) Om a-kassen straks har rejst krav om tilbagebetaling.

  • b) Om a-kassen har krævet transport i overskydende skat.

  • c) Om a-kassen har foretaget modregning i en eventuel løbende udbetaling af ydelser.

  • d) Om a-kassen har rykket medlemmet og har truffet afgørelse om at medlemmet slettes som medlem, når medlemmet ikke har medvirket til afviklingen af gælden.

  • e) Om a-kassen har sendt misligholdte statskrav til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM).

 • 8) Administrationsområde 8, EØS-administrationen:

  • a) Om betingelserne for at få dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne er opfyldt.

  • b) Om udbetaling af dagpenge til grænsearbejdere mv. er indberettet korrekt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2 A-kassens øvrige administration skal gennemgås mindst én gang over en 3-årig periode. Revisionen i den 3-årige turnus skal således både omfatte de administrationsområder i a-kassen, der ikke er omfattet af administrationsområde 1-8 i stk. 1, og de dele af administrationsområderne 1-8, der ikke er omfattet af punkterne under administrationsområderne i stk. 1, og hvor der derfor ikke er krav om årlig revision efter stk. 1.

Stk. 3 Styrelsen kan udmelde et eller flere områder, eventuelt med en nærmere angivet arbejdsmetode, som supplement til revision efter stk. 1 og 2. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn hertil.

§ 13

Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til den løbende registrering af medlemstyper og kontingentfritagelse. Kontrollen skal omfatte fuldtids- og deltidsforsikrede medlemmer og seniormedlemmer.

§ 14

Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til håndtering af den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder, jf. bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse.

Stk. 2 Revisor skal som minimum kontrollere:

 • 1) Om a-kassen har sikre forretningsgange til registrering af medlemsoplysninger til brug for udstedelse af efterlønsbevis og ved overgang til efterløn.

 • 2) Om a-kassens forretningsgange omfatter intern kontrol af grundoplysninger mv.

 • 3) Om der er funktionsadskillelse mellem de løbende registreringer og den interne kontrol.

§ 15

Revisor skal kontrollere, at a-kassen har betryggende procedurer til registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb, jf. bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Stk. 2 Revisor skal som minimum kontrollere,

 • 1) at oplysninger, der anvendes til brug for opgørelsen af kommunernes finansieringsbeløb, registreres korrekt i a-kassens it-system, og

 • 2) at afviste indberetninger håndteres hensigtsmæssigt.

§ 16

Revisor skal kontrollere,

 • 1) at ATP-bidrag indeholdt i udbetalte ydelser er opgjort korrekt og

 • 2) at bidrag til den obligatoriske pensionsordning er opgjort korrekt.

§ 17

Revisor skal kontrollere, at a-kassen har overholdt gældende regler, når a-kassen har indhentet oplysninger i indkomstregisteret, CPR og CVR. Revisor skal som minimum kontrollere:

 • 1) At a-kassen har logget opslag i registrene i hele regnskabsåret, at a-kassens brugere har særlig adkomst til registrene, og at a-kassens brugere forud for indhentelse af oplysninger i registrene har underskrevet erklæringer om, at vedkommende er bekendt med reglerne for anvendelse af systemet og konsekvenserne af overtrædelser, jf. bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration.

 • 2) At a-kassen udelukkende har indhentet oplysninger for de personer og perioder, der er omfattet af § 90 b, stk. 5, 1. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (totalkontrol).

 • 3) At der foreligger samtykke, når a-kassen har indhentet oplysninger for andre end de personer og perioder, der er omfattet af lovens § 90 b, stk. 5, 1. pkt. (stikprøvekontrol).

Stk. 2 Kontrollen efter stk. 1, nr. 1-3, skal omfatte de oplysninger, der fremgår af lovens § 90 b, stk. 3, nr. 1-3.

Stk. 3 Kontrollen efter stk. 1, nr. 2, kan helt eller delvis udføres ved, at revisor kontrollerer og erklærer, at a-kassens samlede kontrolmiljø sikrer, at der ikke kan indhentes oplysninger for andre end de personer og perioder, der er omfattet af lovens § 90 b, stk. 5, 1. pkt.

Stk. 4 Stikprøvekontrollen efter stk. 1, nr. 3, skal ikke omfatte opslag i registrene, hvor a-kassens samlede kontrolmiljø sikrer, at det kun er muligt at indhente oplysninger med samtykke.

Kapitel 5 Revision af it-systemer
§ 18

Revisor skal udføre it-revision af ind- og udbetalingssystemer, systemer der videregiver medlemsoplysninger fra en a-kasse til en anden, økonomisystemer samt øvrige væsentlige systemer, der anvendes i sagsbehandlingen, herunder digital kommunikation med myndigheder, andre a-kasser og a-kassens medlemmer, jf. kravene i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

Stk. 2 Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, at a-kassen har udarbejdet og ajourført forretningsgange, beskrivelser af it-systemet og it-sikkerhedspolitikker i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration eller anden tilsvarende anerkendt beskrivelsesmåde.

Stk. 3 Revisor skal som led i it-revisionen kontrollere, om a-kassen har fulgt de foreliggende forretningsgange og procedurer om anvendelse af systemerne, herunder følgende:

 • 1) Revisor skal som led i revisionen opnå forståelse af, hvordan a-kassen har reageret på risici, der opstår i forbindelse med anvendelse af it samt vurdere, hvorvidt de implementerede kontroller sikrer opretholdelse af informationernes fortrolighed, integritet, autenticitet (uafviselighed) og tilgængelighed. Dette omfatter såvel kontroller i de anvendte applikationer samt de generelle it-kontroller.

 • 2) Revisor skal, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart, kontrollere, at a-kassen har indhentet en tilfredsstillende revisorattesteret tredjepartserklæring efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE 3402, "Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør", der dækker hele regnskabsåret.

 • 3) Revisor skal, hvis it-anvendelsen varetages af andre a-kasser eller af tredjepart, når a-kassen har indhentet revisorattesterede tredjepartserklæringer efter revisionsstandard ISAE 3402, inddrager erklæringernes beskrivelse af kontroller i tilrettelæggelsen af det samlede kontrolmiljø. Revisor skal videre forholde sig til tilstrækkeligheden af det samlede kontrolmiljø for a-kassens administration af ydelser, øvrige ind- og udbetalinger, regnskab mv.

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fravige krav om tredjepartserklæring efter stk. 3, nr. 2 og eventuelt give påbud om at indhente revisorerklæring efter en anden revisionsstandard, hvis forhold ved et it-system eller ved a-kassens it-miljø i øvrigt betyder, at en tredjepartserklæring efter ISAE 3402 ikke er nødvendig eller ikke er tilstrækkelig til at sikre, at a-kassen sikrer opretholdelse af informationers fortrolighed, integritet, autencitet eller tilgængelighed.

§ 19

Hvis dele af a-kassens it-anvendelse varetages af andre a-kasser eller af tredjepart skal revisor til sikring af, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelsesloven overholdes, påse, at a-kassen har indhentet revisorattesterede tredjepartserklæringer efter den aktuelt gældende revisionsstandard ISAE 3000 med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger, der dækker hele regnskabsåret og udarbejdes med høj grad af sikkerhed.

Stk. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fravige krav om tredjepartserklæring efter stk. 1 og eventuelt give påbud om at indhente revisionserklæring efter en anden revisionstandard. Krav om tredjepartserklæring efter stk. 1 kan fraviges, hvis tredjepartserklæringen ikke er nødvendig eller ikke er tilstrækkelig til at sikre, at a-kassen overholder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Kapitel 6 Revisionspåtegning
§ 20

Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer og revisionsstandarder udsendt af FSR-Danske Revisorer. Til brug for det skal revisor også følge de retningslinjer om revisionspåtegning, der er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det skal fremgå af revisionspåtegningen, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i nærværende bekendtgørelse. I revisionspåtegningen skal revisor om nødvendigt modificere konklusionen og give yderligere oplysninger.

Kapitel 7 Revisionsprotokol
§ 21

Revisor skal føre en revisionsprotokol med fortløbende sidenummerering. Protokollen skal føres løbende og omfatte årsprotokollatet og eventuelle særskilte protokollater, som er afgivet i årets løb.

Stk. 2 Hvis revisor har modificeret konklusionen, skal der i revisionsprotokollen gives en nærmere begrundelse herfor.

Stk. 3 I årsprotokollatet skal der indføres oplysninger om, hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf, herunder alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Revisor skal som minimum redegøre for punkterne, der fremgår af § 22. Revisors eventuelle kommentarer til hvert enkelt punkt skal fremgå af årsprotokollatet, eller det skal fremgå, at området ikke har givet anledning til kommentarer.

Stk. 4 Under de enkelte punkter skal fremgå eventuelle kommentarer til a-kassens afhjælpning af fejl og svagheder og revisors eventuelle forslag til ændringer i forretningsgange, herunder ændringer der i årets løb er aftalt med a-kassens ledelse.

Stk. 5 A-kassen skal indsende en genpart af revisionsprotokollen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering senest 8 dage efter, at protokollen er modtaget.

§ 22

Følgende skal indgå i årsprotokollatet i den viste rækkefølge:

 • 1) Resultatet af revisors kontrol efter § 9 af a-kassens økonomi. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i § 9, stk. 2 og 3.

 • 2) Resultatet af revisors kontrol efter § 10 af a-kassens administration. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i § 10.

 • 3) Resultatet af revisors kontrol efter § 11, hvis der er indgået administrationsaftale mellem a-kassen og en faglig organisation. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i § 11.

 • 4) Resultatet af revisors kontrol efter § 12, herunder revisors vurdering af, om a-kassens administration på administrationsområderne revideret efter stk. 1 og 2, i al væsentlighed har været i overensstemmelse med gældende regler og om resultatet af revisionen efter § 12 ændrer ved revisors konklusion på revisionen af regnskabet. Revisor skal redegøre for hvordan områderne, der revideres efter § 12, stk. 2, er udvalgt. For hvert område, som revisor har kontrolleret efter § 12, stk. 1 eller stk. 2, skal revisor redegøre for følgende i skemaer, der udformes efter styrelsens anvisninger:

  • a) Antal CPR-numre i alt, som revisor har kontrolleret.

  • b) Antal CPR-numre i forhold til populationen, angivet i procent.

  • c) Antal CPR-numre i alt, hvor revisor har fundet fejl.

  • d) Antal CPR-numre med fejl, hvor revisor vurderer, at fejlen er enkeltstående.

  • e) Antal CPR-numre med fejl, hvor revisor vurderer, at fejlen er betydelig og/eller systematisk.

  • f) For hvert administrationsområde, som revisor har kontrolleret efter § 12, stk. 1, og hvor revisor har konstateret fejl, skal revisor notere hvilke underpunkter, fejlene angår.

  • g) For betydelige og/eller systematiske fejl skal revisor beskrive fejlen og oplyse, om fejlen har medført fejludbetalinger, størrelsen af fejludbetalte beløb, om a-kassen har påtaget sig fejludbetalingerne som eneansvar, om revisor har anbefalinger og hvad a-kassen vil gøre for at undgå, at tilsvarende fejl sker fremadrettet, status på a-kassens implementering af forebyggende tiltag og hvornår revisor vil følge op på a-kassens implementering af forebyggende tiltag.

 • 5) Resultatet af revisors kontrol efter § 12, stk. 3, af områder udmeldt af styrelsen, hvis resultaterne af kontrollen skal afrapporteres i årsprotokollatet.

 • 6) Resultatet af revisors kontrol efter § 8, stk. 5, angående særligt revisionstema udmeldt af styrelsen, hvis temaet skal afrapporteres i årsprotokollatet.

 • 7) Resultatet af revisors kontrol efter § 13 angående løbende registrering af medlemstyper og kontingentfritagelse.

 • 8) Resultatet af revisors kontrol efter § 14 angående den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i § 14.

 • 9) Resultatet af revisors kontrol efter § 15 angående a-kassens registrering og indberetning af oplysninger til brug for opgørelse af kommunernes finansieringsbeløb. Resultaterne og revisors bemærkninger skal rapporteres i den rækkefølge, de er nævnt i § 15.

 • 10) Resultatet af revisors kontrol efter § 16 angående a-kassens opgørelse af ATP-bidrag indeholdt i udbetalte ydelser og bidrag til den obligatoriske pensionsordning.

 • 11) Resultatet af revisors kontrol efter § 17 angående a-kassens indhentelse af oplysninger i indkomstregisteret, CPR og CVR. Det skal fremgå, om kontrollen efter § 17, stk. 1, nr. 2, helt eller delvist er udført ved, at revisor har kontrolleret og erklærer sig i overensstemmelse med § 17, stk. 3.

 • 12) Resultatet af revisors kontrol efter § 18 angående revision af a-kassens it-systemer. Det skal fremgå,

  • a) at der er etableret betryggende og tilstrækkelige forretningsgange og procedurer, herunder at der foreligger ajourførte forretningsgangsbeskrivelser og it-sikkerhedspolitikker, og at de følges,

  • b) at der er etablereret generelle it-kontroller og at de fungerer tilfredsstillende,

  • c) at anvendte applikationskontroller fungerer tilfredsstillende,

  • d) om revisor kan erklære sig i overensstemmelse med § 19 i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen, og

  • e) at der er indhentet de fornødne revisorattesterede tredjepartserklæringer efter revisionsstandard ISAE 3402 til brug for revisors it-revision, samt revisors bemærkninger til erklæringerne.

 • 13) Resultatet af revisors kontrol efter § 19. Det skal fremgå, om revisor vurderer, at der er indhentet de fornødne revisorattesterede tredjepartserklæringer efter revisionsstandard ISAE 3000 til sikring af, at tredjepart overholder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, samt revisors bemærkninger til erklæringerne.

 • 14) Resultatet af revisors kontrol efter § 2 efter god offentlig revisionskik uden forvaltningsrevision i det omfang, resultatet af revisors kontrol ikke indgår i årsprotokollatet i øvrigt.

 • 15) Der skal i protokollen desuden indgå,

  • a) en henvisning til de i årets løb afgivne beretninger,

  • b) om a-kassen har efterkommet et eventuelt påbud om kontrol,

  • c) om revisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed,

  • d) om revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

  • e) om der er konstateret underslæb eller lignende vedrørende a-kassemidler, som har øvet indflydelse på vurderingen, og

  • f) hvis der er indgået aftaler om udførelse af detaljeret kontrol eller om afgivelse af rapporter eller erklæringer i forbindelse med rådgivning og assistance, skal oplysning om opgavernes udførelse indføres i protokollen.

Kapitel 8 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. april 2021 med virkning for regnskabsåret 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 289 af 20. april 2018 om revision af de anerkendte a-kasser ophæves.