14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Retslisten skal indeholde oplysning om:

 • 1)   tid og sted for retsmødet eller domsafsigelsen,

 • 2)   karakteren af retsmødet (f.eks. »domsforhandling«),

 • 3)   navnet på sagens juridiske dommer(e) og

 • 4)   sagens journalnummer hos retten og i straffesager tillige hos politiet (anklagemyndigheden).

•••

Stk. 2 I borgerlige sager skal retslisten tillige indeholde oplysning om:

 • 1)   parternes navne, dog ikke i sager, der behandles efter retsplejelovens kapitel 42, 42 a, 43, 43 a eller 43 b,

 • 2)   parternes advokaters navne,

 • 3)   en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om (f.eks. »mangler ved fast ejendom« eller »ægteskabssag«), og

 • 4)   en eventuel beslutning om indlevering af endelige påstandsdokumenter eller sammenfattende processkrifter, jf. retsplejelovens § 357, stk. 1 og 2.

•••

Stk. 3 I straffesager skal retslisten vedrørende retsmøder, der ikke afholdes i medfør af retsplejelovens § 747, tillige indeholde oplysning om:

 • 1)   sigtedes eller tiltaltes navn,

 • 2)   forsvarerens navn og

 • 3)   en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om (f.eks. »overtrædelse af straffelovens § 276 (tyveri)«, »overtrædelse af færdselslovens § 3 mv. (farlig kørsel)« eller »overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven«).

•••

Stk. 4 Den i stk. 2, nr. 3, og stk. 3, nr. 3, nævnte beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om, kan udelades ved ordinære retsmøder samt i tilfælde, hvor der i et retsmøde behandles et betydeligt antal mindre bødesager.

•••

Stk. 5 Er der i en straffesag nedlagt navneforbud i medfør af retsplejelovens § 31 vedrørende sigtede eller tiltalte, anføres sigtedes eller tiltaltes navn på retslisten med tydelig markering heraf. Det skal af retslisten fremgå, hvad et navneforbud indebærer.

•••

Stk. 6 Er der i en straffesag nedlagt navneforbud i medfør af retsplejelovens § 31 vedrørende andre end sigtede eller tiltalte, markeres det tydeligt på retslisten, at der er nedlagt navneforbud vedrørende andre end sigtede eller tiltalte. Det skal af retslisten fremgå, hvad et navneforbud indebærer.

•••
profile photo
Profilside