14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om retsbøger, anvendelse af diktafon under retsmøder m.v.

Bekendtgørelse nr. 253 af 13. maj 1976

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om retsbøger, anvendelse af diktafon under retsmøder m.v.

I medfør af § 33 i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved retterne føres retsbog, dombog og stemmegivningsbog.

Stk. 2 I dombogen indføres domme. Kendelser føres i dombogen, hvis de er egnede dertil, ellers føres de retsbogen.

§2 Ved skifteretterne føres skiftebog og dombog efter samme retningslinier, som anført i § 1 for retsbog og dombog.

§3 Ved fogedretterne føres fogedbog og auktionsbog. Foged- og auktionskendelser indføres heri. Kendelser kan dog føres i almindelig dombog, hvis de er egnede dertil.

§4 Antallet af retsbøger fastsættes af dommeren (præsidenten eller den beskikkede dommer). Ved underretterne skal der indrettes bøger for henholdsvis den borgerlige retspleje og strafferetsplejen.

§5 Efter dommerens (præsidentens eller den beskikkede dommers) bestemmelse kan bøgerne indrettes efter løsbladssystem eller som faste protokoller.

Stk. 2 Ved anvendelse af løsbladssystem skal bladene løbende pagineres og indsættes i løsbladsbind. Med passende mellemrum foretages indbinding.

§6 Faste protokoller skal være paginerede. De autoriseres af dommeren (præsidenten, justitssekretæren eller den beskikkede dommer), forinden de tages i brug.

Stk. 2 Anvendes løsbladssystem finder autorisation sted efter indbinding.

§7 Det, der passerer under et retsmøde, kan efter dommerens (retsformandens) bestemmelse helt eller delvist dikteres til diktafon. Snarest muligt efter retsmødet skrives diktatet i retsbogen, der underskrives. Først herefter, må diktatet slettes.

Stk. 2 Der skal træffes forholdsregler med henblik på at forhindre, at et diktat slettes, forinden det er blevet skrevet i retsbogen, og denne underskrevet.

§8 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1976. Samtidig ophæves kgl. anordning nr. 187 af 26. maj 1937 om førelse af retsbøger.

profile photo
Profilside