Bekendtgørelse om retsbøger, anvendelse af diktafon under retsmøder m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 253 af 13. maj 1976

I medfør af § 33 i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1975, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved retterne føres retsbog, dombog og stemmegivningsbog.

Stk. 2 I dombogen indføres domme. Kendelser føres i dombogen, hvis de er egnede dertil, ellers føres de retsbogen.

§ 2

Ved skifteretterne føres skiftebog og dombog efter samme retningslinier, som anført i § 1 for retsbog og dombog.

§ 3

Ved fogedretterne føres fogedbog og auktionsbog. Foged- og auktionskendelser indføres heri. Kendelser kan dog føres i almindelig dombog, hvis de er egnede dertil.

§ 4

Antallet af retsbøger fastsættes af dommeren (præsidenten eller den beskikkede dommer). Ved underretterne skal der indrettes bøger for henholdsvis den borgerlige retspleje og strafferetsplejen.

§ 5

Efter dommerens (præsidentens eller den beskikkede dommers) bestemmelse kan bøgerne indrettes efter løsbladssystem eller som faste protokoller.

Stk. 2 Ved anvendelse af løsbladssystem skal bladene løbende pagineres og indsættes i løsbladsbind. Med passende mellemrum foretages indbinding.

§ 6

Faste protokoller skal være paginerede. De autoriseres af dommeren (præsidenten, justitssekretæren eller den beskikkede dommer), forinden de tages i brug.

Stk. 2 Anvendes løsbladssystem finder autorisation sted efter indbinding.

§ 7

Det, der passerer under et retsmøde, kan efter dommerens (retsformandens) bestemmelse helt eller delvist dikteres til diktafon. Snarest muligt efter retsmødet skrives diktatet i retsbogen, der underskrives. Først herefter, må diktatet slettes.

Stk. 2 Der skal træffes forholdsregler med henblik på at forhindre, at et diktat slettes, forinden det er blevet skrevet i retsbogen, og denne underskrevet.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1976. Samtidig ophæves kgl. anordning nr. 187 af 26. maj 1937 om førelse af retsbøger.