14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 12. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 406 af 12. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om restriktioner for skoler og uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 34 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. april 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Geografiske områder, hvor uddannelsesinstitutioner skal holde lukket, jf. § 2, stk. 4

§1 Folkehøjskoler
Folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler på Kulturministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, genåbnes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Genåbningen af folkehøjskoler efter stk. 1. omfatter ikke følgende:

 • 1) Kurser eller aktiviteter, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger.

 • 2) Folkehøjskoler, der optager elever, som ikke overnatter på folkehøjskolen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Folkehøjskoler, der både optager elever, som overnatter på folkehøjskolen og elever, som ikke overnatter på folkehøjskolen, kan genåbne for elever, som overnatter på folkehøjskolen.

Stk. 4 Folkehøjskolens ledelse iværksætter og tilrettelægger genåbningen efter stk. 1 under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

§2 Videregående kunstneriske uddannelser
Videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Kulturministeriets område, der i en periode har været helt eller delvist lukket af hensyn til at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, genåbnes gradvist, jf. dog stk. 4, for:

 • 1) Studerende, som i sommeren 2021 afslutter en bachelor, kandidat eller solistafgang således at den ugentlige fysiske tilstedeværelsesprocent for disse studerende på hver geografisk lokalitet ikke overstiger 50 pct., jf. dog stk. 2 og § 3.

 • 2) Alle øvrige studerende, der ikke er omfattet af nr. 1, dog således at den samlede ugentlige tilstedeværelsesprocent for disse studerende på hver geografisk lokalitet ikke overstiger 20 pct. jf. dog stk. 2 og § 3.

 • 3) Studiegrupper m.v. i nærmere bestemt omfang har adgang til uddannelsesinstitutionen, herunder værksteder, øvefaciliteter, prøvesale m.v., jf. dog stk. 2 og § 3.

 • 4) Alle offentlige forskningsaktiviteter og kunstnerisk- og pædagogisk udviklingsvirksomhed, der kræver fysisk tilstedeværelse, jf. dog § 3.

 • 5) Afvikling af eksamener samt aflæggelse af prøver, der kræver fysisk fremmøde, hvor omlægning til digital eksamen ikke er praktisk mulig.

Stk. 2 Afgrænsningen af hvilke studerende uddannelsesinstitutionen kan genåbnes for, jf. stk. 1, nr. 1-5, tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen efter gældende retningslinjer.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen iværksætter og tilrettelægger genåbning efter stk. 1 under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer herom.

Stk. 4 Uddannelsesinstitutioner, som er beliggende i de geografiske områder, der fremgår af bilag 1, skal holde lukket.

§3 Krav om covid-19-test
Det er en betingelse for, at elever, studerende, kursister og deltagere, som er omfattet af § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1, samt ansatte på skoler og institutioner m.v., der modtager disse elever, studerende, kursister og deltagere, fysisk kan fremmøde eller opholde sig på en skole eller institution m.v., at eleven, den studerende, kursisten, deltageren eller den ansatte kan dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage, har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19 uden for skolen eller institutionen m.v., eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på skolen eller institutionen m.v. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for elever, studerende, kursister, deltagere og ansatte, der:

 • 1) af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,

 • 2) som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19 eller

 • 3) tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Stk. 3 Tidspunktet for undersøgelsen bestemmer, hvilken dag undersøgelsen er gennemført.

Stk. 4 Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

 • 1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • 2) Tidspunktet for testtagningen.

 • 3) Resultatet af testen.

Stk. 5 Det er en betingelse for, at skolen eller institutionen m.v. kan modtage en elev, studerende, kursist eller deltager, som er omfattet af § 1, stk. 1, at skolen eller institutionen m.v. mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at de elever, studerende, kursister og deltagere, der kan fremmøde fysisk, opfylder betingelsen i stk. 1, medmindre de pågældende er undtaget efter stk. 2. Enhver fremmødt elev, studerende, kursist og deltager skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise dokumentation for sin opfyldelse af betingelsen i stk. 1.

§3a Testkapacitet, supervision, selvpodning m.v.
Folkehøjskoler, hvis elever og ansatte er omfattet af § 3, stk. 1, skal have kapacitet på folkehøjskolen til at gennemføre undersøgelse for covid-19, jf. stk. 2-4 og §§ 3 b-3 d, af elever og ansatte, i det omfang de pågældende har pligt til at dokumentere gennemført test efter § 3.

Stk. 2 Folkehøjskolen kan etablere kapaciteten i samarbejde med en eller flere andre skoler og institutioner.

Stk. 3 Undersøgelser efter stk. 1 skal ske ved antigentest for covid-19 ved brug af testudstyr (testkit) udleveret af regionsrådet i den region, som folkehøjskolen geografisk er beliggende i.

Stk. 4 Lederen af folkehøjskolen skal sørge for, at folkehøjskolen overholder de regler og retningslinjer og lignende, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har fastsat om bl.a. følgende forhold:

 • 1) De fysiske rammer, hvorunder undersøgelsen finder sted.

 • 2) Hygiejnemæssige retningslinjer for undersøgelsen.

 • 3) Indberetning af alle undersøgelsesresultater til Statens Serum Institut.

 • 4) Alle positive undersøgelsesresultater indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed via telefon og sikker mail.

 • 5) Håndtering af elever og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§3b Folkehøjskolens undersøgelser af elever og ansatte efter § 3 a, stk. 1, skal finde sted på eller i umiddelbar nærhed af folkehøjskolen.

Stk. 2 Undersøgelserne efter § 3 a, stk. 1, skal finde sted i elevens og ansattes undervisnings- og arbejdstid, jf. dog 3. pkt. Folkehøjskolens leder kan beslutte at afbryde, fremskynde eller udskyde undervisning for at gennemføre undersøgelse af elever efter 1. pkt. Lederen kan beslutte, at undersøgelse af elever i særlige tilfælde kan ske i fastsatte perioder.

§3c Ved en undersøgelse efter § 3 a, stk. 1, foretager eleven eller den ansatte selv podningen og den efterfølgende håndtering af podningen, jf. dog § 3 d. Folkehøjskolen kan dog i særlige tilfælde tilbyde eleven eller den ansatte, at en supervisor, jf. § 3 d, foretager podningen og den efterfølgende håndtering af podningen.

§3d Folkehøjskolen gennemfører undersøgelser efter § 3 a, stk. 1, herunder podning og efterfølgende håndtering af podningen, under medvirken af personer (supervisorer), som er ansat af og udpeget hertil af lederen af folkehøjskolen. Supervisoren kan dog være udpeget hertil af lederen af folkehøjskolen, hvis supervisoren ledelsesmæssigt direkte er til rådighed for folkehøjskolen ved en aftale herom mellem på den ene side folkehøjskolen og på den anden side en anden skole eller institution, et vikarbureau eller lignende.

Stk. 2 Folkehøjskolens supervisorer skal have modtaget oplæring i at gennemføre folkehøjskolens undersøgelser i overensstemmelse med reglerne herfor.

Stk. 3 Supervisorer har under ansvar over for lederen af folkehøjskolen til opgave at påse følgende:

 • 1) At undersøgelsen, herunder elevers og ansattes podning og efterfølgende håndtering af podningen, udføres efter de instruktioner, der gælder for det pågældende testudstyr (testkit).

 • 2) At aflæsning og tolkning af undersøgelsesresultatet sker og er korrekt.

 • 3) At undersøgelsesresultatet relateres til den elev eller ansatte, som podningen vedrører.

 • 4) Håndtering af elever og ansatte med positivt undersøgelsesresultat.

§3e Folkehøjskolen kan efter aftale med eleven supplere en undersøgelse efter § 3 a, stk. 1, som har et positivt resultat, med en undersøgelse i form af en PCR-test, som en virksomhed eller lignende efter aftale med folkehøjskolen gennemfører fysisk på eller i umiddelbar nærhed af folkehøjskolen. Det er en betingelse, at folkehøjskolen har modtaget oplysning om resultatet af PCR-testen senest 12 timer efter skolens undersøgelse efter § 3 a, stk. 1.

Stk. 2 Resultatet af en PCR-test efter stk. 1 træder, så snart folkehøjskolen rettidigt har modtaget oplysningen herom, i stedet for det positive resultat af skolens undersøgelse efter § 3 a, stk. 1.

Stk. 3 Når en undersøgelse efter § 3 a, stk. 1, har et positivt resultat, skal folkehøjskolen uden at afvente et resultat af en PCR-test efter stk. 1 straks håndtere eleven i overensstemmelse med § 3 a, stk. 4, nr. 5, herunder om selvisolation. Folkehøjskolens pligt til at håndtere eleven efter 1. pkt. ophører, når eleven kan dokumentere, at vedkommende efter undersøgelsen med positivt resultat efter § 3 a, stk. 1, og inden for de seneste 12 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved en PCR-test, eller når elevens fysiske ophold på folkehøjskolen ophører.

Stk. 4 Folkehøjskolen må ikke opkræve betaling fra eleven til hel eller delvis dækning af folkehøjskolens udgifter til en PCR-test efter stk. 1.

§4 Kan der ikke fremvises dokumentation for en covid-19-test med et negativt testresultat efter stk. 1, kan der ske bortvisning.

§4a Krav om mundbind eller visir
For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal følgende personer på 12 år og derover på videregående kunstneriske uddannelser have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen, herunder i eventuelle kostafdelinger, jf. dog §§ 4 b og 4 c:

 • 1) Elever, kursister, deltagere og studerende, medmindre de

  • a) deltager i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale, m.v.,

  • b) alene er sammen med elever, kursister, deltagere eller studerende fra deres stamklasse eller –hold, eller

  • c) aflægger prøve.

 • 2) Lærere, undervisere, oplægsholdere, øvrige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution, medmindre de ikke har kontakt til andre personer eller opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil elever, kursister, deltagere, studerende og besøgende ikke har adgang.  1. pkt. finder ikke anvendelse for lærere og undervisere m.v., som den pågældende dag underviser to eller færre klasser eller hold, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, prøvesale, m.v.

 • 3) Besøgende.

Stk. 2 For at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19 skal besøgende, oplægsholdere og andre personer tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende folkehøjskole på 12 år og derover på folkehøjskoler, have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på folkehøjskolen, herunder i eventuelle kostafdelinger, jf. dog §§ 4 b og 4 c.  1. pkt. finder ikke anvendelse for oplægsholdere eller andre personer, som er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende folkehøjskole, når de gennemfører undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, m.v.

Stk. 3 Uddannelsesinstitutioner omfattet af stk. 1 kan bortvise elever, kursister, deltagere, studerende, oplægsholdere, andre personer, der er tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende uddannelsesinstitution og besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 1. Folkehøjskoler omfattet af stk. 2 kan bortvise besøgende, oplægsholdere og andre personer tilknyttet, men ikke ansat ved den pågældende skole, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir efter stk. 2.

Stk. 4 Personale, studerende og andre personer tilknyttet videregående kunstneriske uddannelser eller ansatte og elever på folkehøjskoler har ret til at anvende mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler på uddannelsesinstitutionen eller på folkehøjskolen, herunder i eventuelle kostafdelinger.

§4b Kravet om mundbind eller visir i § 4 a, stk. 1 og 2, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

§4c Uanset § 4 a, stk. 1 og 2, kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

 • 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.

 • 2) Under indtagelse af medicin.

 • 3) Under samtale med personer, der mundaflæser.

 • 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.

 • 5) Hvis politiet skal foretage identifikation.

 • 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

§4d Ved mundbind forstås i § 4 a engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.

Stk. 2 Ved visir forstås i § 4 a skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

§4e Videregående kunstneriske uddannelser omfattet af § 4 a, stk. 1, samt folkehøjskoler omfattet af § 4 a, stk. 2, skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal i eller ved lokalerne på uddannelsesinstitutionerne eller folkehøjskolen opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, jf. § 4 a, stk. 1 og 2, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet, jf. § 4 a, stk. 3.

 • 2) Der må alene tillades adgang for elever, kursister, deltagere og studerende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 4 a, stk. 1, nr. 1, jf. dog §§ 4 b og 4 c. Der må alene tillades adgang for besøgende, oplægsholdere og andre personer, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 4 a, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, jf. dog §§ 4 b og 4 c.

 • 3) Det skal sikres, at lærere, undervisere, oplægsholdere, øvrige medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution eller folkehøjskole, overholder kravet om at bruge mundbind eller visir efter § 4 a, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, jf. dog §§ 4 b og 4 c.

§4f Straffebestemmelser
Med bøde straffes den, der overtræder § 4 e.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§5 Ikrafttræden og forholdet til anden lovgivning
Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 finder ikke anvendelse på skoler og institutioner m.v., der er omfattet af denne bekendtgørelse.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 12. april 2021.

profile photo
Profilside